Checklist materiŽle vaste activa

Vastgesteld is dat :

het bewijs van eigendom  van het onroerend goed met de registratie bij het kadaster en aanslag onroerend goed belasting.

het bewijs van eigendom van het wagenpark aan de hand van de aanwezige kentekenbewijzen

de fysieke aanwezigheid  van nieuw aangeschafte en bestaande materiŽle vaste activa

dat de bedrijfseconomische aanvaardbaarheid van de nieuwe investeringen past bij de onderneming.

dat  het afschrijvingssysteem consistent is toegepast ten opzichte van vorige jaren waarbij op correcte wijze rekening gehouden met individueel gehanteerde levensduur per activum en restwaarde indien van toepassing;

dat de verantwoorde herwaardering en de aanvaardbaarheid daarvan aan de hand van een taxatierapport tot stand gekomen is.

dat de mutatie in de voorziening voor latente belastingen aan de hand van verantwoorde herwaarderingen en afwaarderingen van materiŽle vaste activa correct is berekend.

dat de aan derden verstrekte zekerheden met betrekking tot materiŽle vaste activa en de vermelding ervan in de jaarrekening juist en volledig zijn weergegeven

de juistheid van de aanvragen met betrekking tot investeringssubsidies aan de hand van verrichte investeringen en subsidievoorwaarden

de fiscaal geclaimde investeringsaftrek en de desinvesterings-bijstelling aan de hand van de verrichtte desinvesteringen juist en volledig zijn toegepast.

dat de verzekerde waarde van de materiŽle vaste activa aan de hand van taxatierapporten toereikend is .

dat de noodzaak tot het vormen van een voorziening voor groot onderhoud op grond van de bedrijfsaard en/of het normale onevenwichtige kostenpatroon correct is toegepast.