[./beroepscode.html]
[./toetsing.html]
[./regelgeving_no.html]
[./stageverordening.html]
[mailto:bestuur@ovran.nl]
[./ovran.html]
[./bestuur_no.html]
[./ledenvergadering_no.html]
[./missie_no.html]
[./hetregister_no.html]
[./vacatures_no.html]
[./adres_no.html]
[./organisatie_no.html]
[./pe.html]
[./contributie_no.html]
[./inloggen_ma.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Er is momenteel  1 vacature ter completering van het bestuur van de Orde.

De functie directeur Bureau is vacant. 

Er wordt naar gestreefd het bestuur uit te breiden met tenminste 1 vrouwelijke (ex)AA om het gender-evenwicht beter tot zijn recht te laten komen.  

Er worden leden gezocht voor de klachtencommissie,  de raad van tucht en voor stagebegeleiding. 

Kandidaten kunnen zich voor nadere gegevens wenden tot:
bestuur@ovran.nl.
OvRAN: Vacatures
Home