[http://www.wakkereaccountant.nl/verbod_verenigingsdwang.htm]
[http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BF7459]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
PERSBERICHT 01-09-2008
PERSBERICHT 01-09-2008: Nivra & NOvAA dreigen alternatieve accountantsvereniging met grote schadeclaim!

Nivra & NOvAA hebben de alternatieve accountantsvereniging gesommeerd om uiterlijk maandag 1 september 17.00 uur onder meer te bevestigen de naamsrechten op de website over te dragen en te stoppen met het gebruik van de daaraan gekoppelde beroepstitels. Dit op straffe van een schadeclaim en een dwangsom van 5000 Euro per dag of per overtreding bij in gebreke blijven.

Vrijheid van Vereniging in gevaar?
De argumenten van Nivra & NOvAA komen er op neer dat OvRAN onrechtmatig zou handelen door het gebruik van hun oude naam en de daaraan gekoppelde beroepstitels. Die namen en titels zouden te veel lijken op de namen van eisers en de door hen gebruikte titels RA en AA en daardoor verwarring veroorzaken. De volledige tekst van de sommatie treft u aan in bijlage.

Opgemerkt zij dat de oude naam en de daaraan gekoppelde beroepstitels zijn geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Er is nimmer tijdig oppositie ingesteld tegen die oude naam. Tegen de beroepstitels heeft Nivra resp. NOvAA wel tijdig, te weten 29 april en 2 mei, oppositie ingesteld.  Daarna is echter niets meer vernomen. Dat betekent dat OvRAN in rechte die naam en titels kan en mag voeren tenzij de uitslag van de oppositieprocedure tot andere conclusies zou leiden.

OvRAN betreurt deze sommatie en zal er niet op ingaan op tal van gronden. Bijgaand schrijven nodigt Nivra & NOvAA onder meer uit tot een gesprek over het EVRM-verbod op de combinatie van verenigingsdwang en beroepsuitoefening.  Er was twee jaar procederen nodig om het HOF Amsterdam te laten vaststellen dat de ledenvergadering Nivra wel degelijk het door Nivra en NOvAA ontkende recht van initiatief heeft en dat Nivra procedureel is tekort geschoten althans niet adequaat heeft geopereerd rond democratische rechten van de leden. OvRAN kan zich daarom niet voorstellen dat Nivra en NOvAA thans de vrijheid van vereniging voor (ex) RA's en (ex) AA's verder zouden willen beperken.


Bestuur OvRAN
http://www.ovran.nl/

PS: Ten opzichte van de oorspronkelijke versie van dit persbericht, is de oude naam van onze vereniging en de bijbehorende beroepstitels, niet meer gebruikt. Dit voorzichtigheidshalve in verband met het vonnis van de voorzieningenrechter.


  
Home