[http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BF7459]
[./actualiteiten2dovran.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
PERSBERICHT 16-09-2008
PERSBERICHT 16-9-2008: OvRAN presenteert de 3e dinsdag september het Koffertje van de adviseur-accountant aan de vaste Kamercommissies Financien en Justitie.  Dit ter voorbereiding van de evaluatie van de accountancy-regelgeving dit najaar.  Gaten in accountancy-regelgeving worden gedicht. De volledige tekst treft u hier aan.

Conclusies van het Koffertje zijn:
Vooruitlopend op het aangekondigde debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het accountantsberoep analyseert OvRAN twee problemen uit de recente ontwikkelingen:

   1. In de 60-tiger jaren was een publiekrechtelijke organisatie van het accountantsberoep goede regelgeving. Het toen bescheiden aantal accountantskantoren met slechts enkele medewerkers per kantoor is nu echter uitgegroeid tot 20.000 leden. Daarvan verricht 80-90% een veelheid van zuiver privaatrechtelijke taken bij bedrijfsleven en overheid. De meerderheid daarvan ziet de RA- en AA-titel vooral als opleidingstitel. Nivra en NOvAA worden nu voornamelijk aangestuurd door enkele internationale accountants-conglomeraten. De kerntaak wettelijke controle heeft bij die conglomeraten slechts ondergeschikte betekenis. Niet zonder reden ziet de AFM inmiddels toe op alle wettelijke taken. De resterende bevoegdheid tot regelgeving wordt nu benut om “onnodige” regelgeving op te leggen aan privaatrechtelijke activiteiten van "accountantskantoren/samenstellers", interim-managers, adviseurs, actieve "post-actieven" en RA's /AA's bij adviserende bedrijven etc. Tegelijkertijd kunnen accountants-conglomeraten zich zelf daarvan gemakkelijk vrijstellen. Wat is dan nog de zin van die resterende bevoegdheden tot publiekrechtelijk regelen van private taken?
   2. Daarnaast heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) duidelijk gemaakt dat het verboden is om verenigingsdwang te koppelen aan beroepsuitoefening via regelgeving op ieder niveau. En dat onomwonden en praktisch zonder uitzonderingen. Op die grond alleen al moet de bestaande regelgeving worden aangepast als strijdig met onze Grondwet en hogere Europese regelgeving.

Als optimale oplossing voor beide problemen adviseert OvRAN om een onafhankelijk accountantsregister in het leven te roepen voor al degenen die kwalificeren als accountant en zich willen onderwerpen aan beroepsregels en permanente educatie. Dat accountantsregister kan beheerd worden door de overheid zelf, de bestaande organisaties Nivra, NOvAA en OvRAN dan wel door een onafhankelijke stichting. Reeds bestaande voorzieningen bij OvRAN(art. 2 lid 6 Ordereglement) en in de WTA(art. 28), kunnen de gehele accountancy-regelgeving gemakkelijk en op korte termijn EVRM-Proof maken.

De bedoelingen van art. 28 WTA om Nivra en NOvAA een additionele prikkel te geven om kwaliteit te leveren, kan worden gehonoreerd door toelating van leden van OvRAN tot de wettelijke controle.  Indien wordt besloten het accountantsregister te laten beheren door Nivra, NOvAA of OvRAN afzonderlijk voor hun eigen leden, hoeft de wetgeving inzake Nivra en NOvAA sec niet te veranderen tenzij deze organisaties dat zelf zouden willen.  Een historisch gegroeid gat in de accountancy-regelgeving uit de jaren '60 is zodoende gedicht.

Met deze adviezen blijft de eindbeslissing in deze materie bij de markt en dus de klanten en werkgevers van adviseurs-accountants.  Die zijn waarschijnlijk het best tot oordelen in staat.

Bestuur OvRAN
http://www.ovran.nl/

PS: Ten opzichte van de oorspronkelijke versie van dit persbericht, is de oude naam van onze vereniging en de bijbehorende beroepstitels, niet meer gebruikt. Dit voorzichtigheidshalve in verband met het vonnis van de voorzieningenrechter.


  
Home