OvRAN Contributieverordening

Artikel 1 Jaarlijkse geïndexeerde contributie voor leden
De omvang van de jaarlijkse geïndexeerde contributie wordt bepaald door de ledenvergadering van de Orde of door de ledenvergadering van een van haar Kamers.
Zonder andersluidend besluit van een ledenvergadering OvRAN wordt de omvang van de jaarlijkse contributie voor ieder lid bepaald op 100 Euro voor 2008.
Zonder andersluidend besluit van een ledenvergadering van de MA-Kamer van OvRAN wordt de omvang van de eigen jaarlijkse kamercontributie voor leden van de MA-Kamer bepaald op 400 Euro voor 2008 .
Zonder andersluidend besluit van een ledenvergadering van een andere OvRAN-Kamer wordt de omvang van de eigen jaarlijkse kamercontributie voor leden van die Kamer op 150 Euro voor 2008.

Artikel 2 Jaarlijkse geïndexeerde kostenvergoeding voor hen die zijn ingeschreven in het register maar geen lid van OvRAN zijn.
De omvang van de jaarlijkse geïndexeerde kostenvergoeding voor hen die zijn ingeschreven in het register maar geen lid zijn van OvRAN zijn wordt bepaald door de ledenvergadering van de Orde.
Zonder andersluidend besluit van een ledenvergadering OvRAN wordt de omvang van die kostenvergoeding bepaald op 100 Euro voor 2008.

Artikel 3 Automatische incasso.
Het totaalbedrag van de jaarlijkse contributie zoals bepaald onder artikel 1 is door ieder lid bij inschrijving bij vooruitbetaling te voldoen door een machtiging tot automatische incasso en vervolgens op 1 september van ieder volgend jaar door dezelfde machtiging.
De jaarlijkse kostenvergoeding zoals bepaald onder artikel 2is bij inschrijving bij vooruitbetaling te voldoen door een machtiging tot automatische incasso en vervolgens op 1 september van ieder volgend jaar door dezelfde machtiging.
Het bestuur van de Orde kan uitzonderingen toestaan indien op praktisch/technische gronden automatische incasso niet mogelijk is.

Artikel 4 Indexatie
De indexatie van toepassing op de bedragen genoemd in art. 1 en 2 worden jaarlijks verhoogd met de door het CBS laatst gepubliceerde index voor consumentenbestedingen (Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100). Onder laatst gepubliceerd wordt verstaan de laatst bekende maand ten opzicht van dezelfde maand in vorig jaar.
Indien de publicatie van deze index wordt gestaakt dan wel de inhoud wezenlijk gewijzigd, bepaalt het bestuur van de Orde een vervangende index die de bedoelingen van de index zoals bedoeld onder art. 1 zo dicht mogelijk benaderd.

Artikel 5 Storno’s en deelcontributies
Indien door welke oorzaak dan ook, een inschrijving voortijdig wordt beëindigd nadat een incasso zoals bedoeld in artikel 3 heeft plaatsgevonden, wordt het geïncasseerde bedrag niet deels of naar tijdsgelang gestorneerd.
Onder voortijdige beëindiging van een inschrijving zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt verstaan een uitschrijving uit het register door het bestuur voor 1 september van het jaar volgend op de laatste incasso zoals bedoeld in artikel 3.
Indien de uitschrijving uit het register zoals bedoeld in het voorgaande lid plaatsvond op verzoek van het lid, dient dat verzoek het bestuur tijdig te bereiken per brief over de post zodat tijdig een bevestiging per mail verstuurd kan worden aan het mailadres van het betreffende lid en de automatische incasso beëindigd na retourbevestiging per mail door dat lid.
Onder tijdig zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt bedoeld tenminste een maand voor 1 september van het jaar volgend op de laatste incasso zoals bedoeld in artikel 3.
Deelcontributies zijn niet toegestaan.

Deze verordening van de Orde kan worden aangehaald als “Contributieverordening OvRAN”.