OvRAN
Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2015
2. Verslag Bestuur 2015
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN
4. Voorstel om geen leden te schrappen uit het register.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2015 Ook het boekjaar 2015 kon financieel worden afgesloten met een netto resultaat van €3.517. De niet geringe voorzienbare proceskosten voor de civiele procedure and strafrechtelijke cassatie, hebben geleid tot een extra voorziening van €15.000 naast de gebruikelijke jaarlijkse dotatie van €3.000 voor juridische kosten. Aldus eindigde de voorziening voor onvoorziene risico’s c.q. juridische kosten op €23.811 bij een liquiditeitspositie van €29.156. In verband met deze vooziening is de voorgenomen aflossing van de achtergestelde lening opgeschort.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN
Goedkeuring Financiële stukken OvRAN 2015:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2015.
De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende links:
Rapport van Bevindingen Rolf van Stee
en het identieke Rapport van Bevindingen Yolanda Strijkers. Wij danken de Kascommissie voor de tijd en moeite die Rolf van Stee en Yolanda Strijkers onbezoldigd hebben besteed aan hun controle.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 4 OvRAN
Voorstel om dit jaar geen leden te schrappen uit het register.
Een efficiente organisatie als OvRAN met hoogwaardige leden gaat niet goed samen met leden die de voordelen van OvRAN onvoldoende waarderen: de toch geringe contributie niet betalen en/of hun PE-formulier niet invullen en/of onbereikbaar blijken.
Daarom valt te betreuren dat ook na diverse aanmaningen meerdere leden hun PE-formulier over 2014 nog steeds niet hebben ingevuld. Bij analyse bleek dat bij sommigen alle opgegeven mailadressen en/of telefoonnummers onbruikbaar waren. Sommige anderen hadden inlogproblemen door gewijzigde mailadressen en onvindbare paswoorden.
Gezien deze situatie heeft het bestuur besloten de leden waarvan zowel mailadres als telefoonnummer onbruikbaar bleek, per aangetekend schrijven in de gelegenheid te stellen hun contactgegegevens te updaten. Door een binnenkort te implementeren wijziging in ons automatiseringssysteem, kunnen de leden met inlogproblemen bij het secretariaat -na verificatie- een nieuw mailadres opgeven en/of een gewijzigd paswoord ontvangen. Alle andere leden zullen, zolang hun PE-formulier niet is ingevuld, wekelijks per sms of mail worden herinnerd aan hun verplichting. Bij gebrek aan resultaat, eindigt deze aktie eveneens met een aangetekende mededeling dat hun naam komend jaar op de lijst van te verwijderen leden zal voorkomen.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

IM-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN IM-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN IM-Kamer 2015
2. Verslag Bestuur 2015
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN IM-Kamer: Financiele stukken ontbreken, voorgesteld wordt de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN:
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN IM-Kamer
Verslag van het Bestuur IM-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag IM-Kamer OvRAN 2015
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de IM-Kamer op te stellen.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN IM-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken IM-Kamer OvRAN 2015:
Voorgesteld wordt af te zien van een jaarverslag i.v.m. het ontbreken van uitgaven en alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Dit is het laatste agendapunt van de IM-Kamer. Dank voor het uitbrengen van uw stem. U kunt nu doorgaan om te stemmen bij OvRAN en/of andere Kamers of afsluiten.
U kunt afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.

MA-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN MA-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN MA-Kamer 2015
2. Verslag Bestuur MA-Kamer 2015
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN MA-Kamer: Financiele stukken ontbreken wegens het ontbfreken vanuitgevan. Voorgesteld wordt daarom de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN.
4. Bestuurswijzigingen.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 MA-Kamer OvRAN
Verslag van het Bestuur MA-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag MA-Kamer OvRAN 2015
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de MA-Kamer op te stellen.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN MA-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken MA-Kamer OvRAN 2015:
Zoals uiteengezet in het bestuursverslag komt ook voor 2015/2016 de exploitatie van de Kamer uit op nihil. Daarom is er geen formeel overzicht van baten en lasten opgemaakt. Derhalve wordt voorgesteld af te zien van een jaarverslag.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.