OvRAN
Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2016.
2. Verslag Bestuur 2016
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN
4. Voorstel om een nieuwe penningmeester te benoemen.
5. Voorstel om geen leden te schrappen uit het register.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2016. Het boekjaar 2016 kon financieel worden afgesloten met een netto resultaat van €9.278, de balans met een positief eigen vermogen van €5.380. De achtergestelde lening, ooit groot €65.000 is geheel afgelost. Een behoorlijke voorziening van €25.019 bij kasmiddelen van €28.969 is hopelijk voldoende om de te verwachten verdere proceskosten te bestrijden.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN
Goedkeuring Financiële stukken OvRAN 2016:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2016.
De bevindingen van de Kascommissie treft u hier aan. Wij danken de Kascommissie voor de tijd en moeite die Rolf van Stee en Yolanda Strijkers onbezoldigd hebben besteed aan hun controle.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 4 OvRAN
Voorstel om een nieuwe penningmeester te benoemen.
Na jaren met grote inzet en accuratesse als penningmeester te functioneren vond Fred Bavius de tijd rijp om andere uitdagingen te gaan exploreren.
Het doet ons genoegen u als nieuwe penningmeester mevr. Inge ten Voorde te mogen voorstellen.
Wij danken Fred Bavius voor de tijd en moeite die hij de afgelopen jaren onbezoldigd aan OvRAN heeft besteed op meerdere fronten. Wij wensen Inge ten Voorde alle succes toe bij haar nieuwe functie.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 5 OvRAN
Voorstel om ook dit jaar geen leden te schrappen uit het register.
Een efficiente organisatie als OvRAN met hoogwaardige leden gaat niet goed samen met leden die de voordelen van OvRAN onvoldoende waarderen: de toch geringe contributie niet betalen en/of hun PE-formulier niet invullen en/of onbereikbaar blijken.
Er bleken onoplosbare software problemen in de PE-registratie 2016. Vandaar dat besloten moest worden de PE-aanmaningen over 2016 te stoppen. De leden die na diverse aanmaningen hun contributie niet betaalden, hebben als lid opgezegd.
Leden met inlogproblemen kunnen sinds enige tijd bij het secretariaat -na verificatie- een nieuw mailadres opgeven en/of een gewijzigd paswoord ontvangen. Als gevolg van een en ander zijn er momenteel geen leden die de aangetekende mededeling hebben ontvangen dat hun naam op de lijst van te verwijderen leden gaat voorkomen.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

IM-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN IM-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN IM-Kamer 2016
2. Verslag Bestuur 2015
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN IM-Kamer: Financiele stukken ontbreken, voorgesteld wordt de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN:
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN IM-Kamer
Verslag van het Bestuur IM-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag IM-Kamer OvRAN 2016
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de IM-Kamer op te stellen.
Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN IM-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken IM-Kamer OvRAN 2016:
Voorgesteld wordt af te zien van een jaarverslag i.v.m. het ontbreken van uitgaven en alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN.
Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Dit is het laatste agendapunt van de IM-Kamer. Dank voor het uitbrengen van uw stem. U kunt nu doorgaan om te stemmen bij OvRAN en/of andere Kamers of afsluiten.
U kunt afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.

MA-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN MA-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN MA-Kamer 2016
2. Verslag Bestuur MA-Kamer 2016
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN MA-Kamer: Financiele stukken ontbreken wegens het ontbreken van uitgaven. Voorgesteld wordt daarom de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN.
4. Bestuurswijzigingen.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.
Breng hieronder uw stem uit op dit agendapunt 1 door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:
Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.