Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2010 (3e ledenvergadering)
2. Verslag Bestuur 2010
3. Goedkeuring Financiƫle stukken OvRAN
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2010
De pogingen van Nivra en NOvAA onze vereniging in de kiem te smoren via merkrechtelijke procedures zijn definitief mislukt. Daardoor vallen na 2010 de zeer zware juridische lasten van de afgelopen jaren weg. De inkomsten uit contributies en donaties zullen naar verwachting constant blijven in de begroting 2011. Daardoor zal ook meer ruimte komen voor marketingactiviteiten en mogelijke verbeteringen van de financiele positie.

Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN
Goedkeuring Financiƫle stukken OvRAN 2010:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2010.

De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende link:
Rapport van Bevindingen Kascommissie. Wij danken de Kascommissie voor de tijd en moeite die Rolf van Stee en Yolanda Strijkers onbezoldigd hebben besteed aan hun controle.
Het bestuur stelt het op prijs het volgende op te merken inzake het advies van de kascommissie over de formalisering van de nieuwe achtergestelde lening: Deze nieuwe achtergestelde lening, groot 10.000 EUR, is geformaliseerd en ondertekend eind augustus 2010.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Dit is het laatste agendapunt. Dank voor het uitbrengen van uw stem.
U kunt nu afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.

Agendapunt 1 en 2 IM-Kamer
Vaststelling agenda en Goedkeuring enig agendapunt ter stemming:
Deze online ledenvergadering van de IM-Kamer heeft 2 agendapunten:
1. Verslag Bestuur, zie Bestuursverslag 2010, ter informatie. In dit verslag is tevens opgenomen de motivatie voor het volgende voorstel ter stemming.
2. Ter goedkeuring een voorstel van het Bestuur alle eigen ledeninkomsten van 50 Euro per lid, ter beschikking te stellen aan OvRAN i.v.m. de daar opgelopen tekorten als gevolg van de procedures/dwangsommen etc. en daarnaast, aangezien er ook geen eigen uitgaven waren, over het afgelopen boekjaar 2010 af te zien van een financieel jaarverslag van de IM-Kamer.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts. Indien u alleen wilt stemmen bij de IM-Kamer, kunt u dit venster nu sluiten of met de pijl links boven naar de website van OvRAN terugkeren.