OvRAN
Agendapunt 1 OvRAN

Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 4 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2011 (4e ledenvergadering)
2. Verslag Bestuur 2011
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN
4. Voorstel tot benoeming drs J.A.C.M. Steinhage RMA RMC, voorzitter van de MA-Kamer tot bestuurslid OvRAN.
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2011
Het jaar 2011 is een jaar van stabilisatie geworden met een overschot in de resultatenrekening van €10.672. Daardoor is ruimte ontstaan voor marketingactiviteiten en verbeteringen van de financiele positie.

Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN
Goedkeuring Financiële stukken OvRAN 2011:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2011.

De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende links:
Rapport van Bevindingen Kascommissie Y.Strijkers en Rapport van Bevindingen Kascommissie R. van Stee. Wij danken de Kascommissie voor de tijd en moeite die Rolf van Stee en Yolanda Strijkers onbezoldigd hebben besteed aan hun controle.
Het bestuur stelt het op prijs het volgende op te merken inzake de suggestie van de kascommissie om rente en aflossing van achtergestelde leningen, op te nemen in de toelichting op de balans. Deze suggestie is uitgevoerd.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 4 OvRAN
Uitbreding bestuur OvRAN
Voorgesteld wordt drs J.A.C.M. Steinhage RMA RMC, voorzitter van MA-Kamer, te benoemen als bestuurslid OvRAN.

De Statuten schrijven voor dat nieuwe bestuursleden ten minste zes weken voor de datum van de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering door het bestuur worden aanbevolen. Om die reden wordt deze benoeming pas van kracht als dit voorstel zonder tegenstem wordt aangenomen. In geval van een tegenstem zal een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen moeten worden om met meerderheid van stemmen deze benoeming te formaliseren.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Dit is het laatste agendapunt. Dank voor het uitbrengen van uw stem.
U kunt nu afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.

IM-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN IM-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN IM-Kamer 2011 (4e ledenvergadering)
2. Verslag Bestuur 2011
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN IM-Kamer: Financiele stukken ontbreken, voorgesteld wordt de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN:
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 OvRAN IM-Kamer
Verslag van het Bestuur IM-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag IM-Kamer OvRAN 2011
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de IM-Kamer op te stellen.

Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts

Agendapunt 3 OvRAN IM-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken IM-Kamer OvRAN 2011:
Voorgesteld wordt af te zien van een jaarverslag i.v.m. het ontbreken van uitgaven en alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Dit is het laatste agendapunt van de IM-Kamer. Dank voor het uitbrengen van uw stem. U kunt nu doorgaan om te stemmen bij OvRAN en/of andere Kamers of afsluiten.
U kunt afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.

MA-Kamer
Agendapunt 1 OvRAN MA-Kamer
Vaststelling Agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande Vergadering:
Deze online vergadering heeft 3 agendapunten.
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN MA-Kamer 2011 (4e ledenvergadering, onder concept)
2. Verslag Bestuur MA-Kamer 2011
3. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN MA-Kamer: Financiele stukken ontbreken, voorgesteld wordt de eigen inkomsten over te dragen aan OvRAN:
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 2 MA-Kamer OvRAN
Verslag van het Bestuur MA-Kamer OvRAN:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag MA-Kamer OvRAN 2011
Voorgesteld wordt alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN wegens het ontbreken van uitgaven. Daarom is er van afgezien een financieel jaarverslag van de MA-Kamer op te stellen.

Dit agendapunt dient alleen ter informatie. Er hoeft niet over te worden gestemd.
Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de verticale schuifbalk rechts.

Agendapunt 3 OvRAN MA-Kamer
Goedkeuring Financiële stukken MA-Kamer OvRAN 2011:
Voorgesteld wordt af te zien van een jaarverslag i.v.m. het ontbreken van het ontbreken van inkomsten en uitgaven en alle eigen ledeninkomsten ter beschikking te stellen aan OvRAN.

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Dit is het laatste agendapunt van de MA-Kamer. Dank voor het uitbrengen van uw stem. U kunt nu doorgaan om te stemmen bij OvRAN en/of andere Kamers of afsluiten.
U kunt afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren.
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.