Agendapunt 1 OvRAN
Vaststelling agenda en Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering:
Deze online vergadering heeft 5 agendapunten. 
1. Goedkeuring Notulen Voorgaande vergadering, zie Notulen Ledenvergadering OvRAN 2008 (machtiging tot naamswijziging)
2. Verslag Bestuur 
3. Goedkeuring Benoeming 2 leden Kascommissie 
4. Goedkeuring Financiële stukken OvRAN 
5. Goedkeuring standpunt OvRAN waardering financiële instrumenten 
Er zijn geen suggesties voor agendapunten van leden gekomen. 

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

Agendapunt 2 OvRAN
Verslag van het Bestuur:
Het verslag van het bestuur treft u aan in de volgende link: Bestuursverslag OvRAN 2008-2009

Dit onderwerp dient alleen ter informatie. Klik dus hieronder niet op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga,na kennis genomen te hebben van dit onderwerp, door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

Agendapunt 3 OvRAN
Benoeming van twee leden van de Kascommissie
Mevrouw Y. Strijkers en de heer Rolf van Stee hebben zich bereid verklaard voor dit en volgend verenigingsjaar deel uit te maken van de Kascommisie. 
De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende links: 
Rapport van Bevindingen Kascommissie in .jpg formaat
Rapport van Bevindingen Kascommissie in .pdf formaat
Het bestuur dankt deze leden voor hun bijdrage en stelt voor beiden te benoemen als lid van de Kascommissie voor dit en het volgende verenigingsjaar. 

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk.

Agendapunt 4 OvRAN
Goedkeuring Financiële stukken OvRAN:
Het jaarverslag met de balans, de resultatenrekening en een toelichting van het bestuur treft u aan in de volgende link: Jaarrekening OvRAN 2008
De bevindingen van de Kascommissie treft u aan in de volgende link: Rapport van Bevindingen Kascommissie

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Ga na het uitbrengen van uw stem door naar het volgende agendapunt met de schuifbalk

Agendapunt 5 OvRAN
Standpunt OvRAN waardering financiële instrumenten:
Het goed te keuren standpunt van OvRAN inzake waardering financiële instrumenten treft u aan in de volgende link: OvRAN inzake waardering financiële instrumenten. 
Deze standpuntbepaling,ondersteund door overheden en banken heeft succes gehad.Ons oordeel dat bij onevenwichtige doch actieve markten een accountant niet automatisch marktwaarde hoeft toe te passen is inmiddels globaal door de FASB via de US-Gaap bevestigd.Inmiddels heeft de IASB nog veel verder gaande voorstellen dan de IASB aangekondigd als toekomstige aanpassing via IFRS. Die voorstellen betekenen globaal dat alle vorderingen en verplichtingen met een leningskarakter opgenomen kunnen worden tegen boekwaarde. Voorwaar, een enorme stap maar niet onbegrijpelijk. Voor andere financiële instrumenten krijgt de onderneming de eenmalige keuze ze te behandelen tegen marktwaarde of tegen kostprijs.
Voor niet beursgenoteerde ondernemingen lijkt dit standpunt nog steeds de meest redelijke oplossing als waardering tegen beurswaarde aan de orde is. 

Breng hieronder uw stem uit door te klikken op “Voor”, “Tegen” of “Blanco”:

Dit is het laatste agendapunt. Dank voor het uitbrengen van uw stem. 
U kunt nu afsluiten door dit venster te sluiten of met de pijl links boven dit scherm naar de website van OvRAN terug te keren. 
De uitslag wordt in de week na het eind van de stemperiode per mail bekend gemaakt.