Waar staat OvRAN voor?

De O uit OvRAN staat voor Orde of voor Organisatie.
De v staat voor van.
De R uit OvRAN staat voor Register.
De A uit OvRAN staat voor Advies of Adviseur. Deze A valt ook samen met de A van Auditor,
Accountant, Accountant-Administratieconsulent en nog veel meer.
De N uit OvRAN staat voor Nederlands of voor Nieuwe.
Samenvattend, OvRAN staat voor beter advies aan cliënt of werkgever via betere kwaliteit, lagere kosten, meer democratie, innovatie en hogere ethisch normen.

OvRAN is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid. De statuten zijn notarieel verleden. Als gevolg zijn (bestuurs) leden niet persoonlijk aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de vereniging.

Heeft een OvRAN lid een titel zoals RA of AA?

Ja, de titels RMC en RCA en ook de aanvullende titles RMA en IAA zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister door de OvRAN.

Wat betekenen de titels RMC en RCA?

De titel RMC staat voor Register Management Consultant.
De titel RCA staat voor Register Consulent en Adviseur.
De titel RMA staat voor Register Management Adviseur (leden MA-Kamer OvRAN).
De titel IAA staat voor Intern Accountant Adviseur (leden IA-Kamer OvRAN). Deze titels staan achter de naam.

Kan iedereen lid van OvRAN worden?

Nee. Toegelaten worden alleen:
·Bestaande leden van Nivra en NOvAA, tegenwoordig NBA.
·Voormalige leden van Nivra en NOvAA c.q. NBA onder een aantal voorwaarden. Zie daarvoor
het Ordereglement van OvRAN. Die voorwaarden zijn in hoofdzaak dezelfde voorwaarden die
ook Nivra en NOvAA c.q. NBA stellen (niet failliet etc.). Daarnaast moet een verklaring van goed
gedrag worden overlegd en de inschrijver moet verklaren niet te zijn geschorst of geschrapt uit het
register van enig Ifac-lid. Het Bestuur kan uitzonderingen toelaten indien de reden voor schorsing
of schrappen uit het register samenhangt met overdreven regelzucht en machtsuitoefening.
·Studenten aan een toegelaten accountancy-opleiding in Nederland onder de voorwaarden
gesteld in de Opleidingsverordening van OvRAN. Dit betekent in hoofdzaak dat er enkele
additionele opleidingseisen worden gesteld afhankelijk van de specialisatie waar de student voor
kiest. Kiest de student voor een OvRAN-Kamer waar een stageverplichting van toepassing is, dan
is die stageverplichting van toepassing.
·Op termijn zijn beroepsgroeperingen met verwante specialisaties niet uitgesloten mits van
soortgelijk kwaliteitsniveau en regelgeving.

Zakelijk bezien is lid van de NBA blijven niet erg verstandig! Zie hier waarom.

Wat zijn de OvRAN-Kamers?

OvRAN is slechts een platform voor zo zelfstandig mogelijke OvRAN-Kamers van specialisten in een
bepaald adviesvakgebied in de breedste zin van het woord.
OvRAN zelf stimuleert en faciliteert alleen deze Kamers naar vermogen en neemt daarbij het
subsidiariteitsbeginsel in acht. Het OvRAN beginsel van subsidiariteit schrijft immers voor dat
wanneer een besluit, taak of activiteit door een bestaande Kamer genomen of uitgevoerd kan worden,
deze taak niet door het platform uitgevoerd zal worden.
Kamers zijn alleen bevoegd tot het nemen van besluiten dan wel het (doen) uitvoeren van taken of
activiteiten voor hun eigen leden. Besluiten, taken of activiteiten die ook andere leden van de Orde
rechtstreeks raken, worden genomen dan wel uitgevoerd door het platform. Leden zijn niet verplicht
zich bij een Kamer aan te sluiten. Leden kunnen zich desgewenst bij meerdere Kamers aansluiten.
Er is een minimum-quotum van 100 oprichters nodig om een Kamer op te richten. Het bestur van de
Orde kan anders beslissen om de oprichting van een kansrijke Kamer te stimuleren in een beginfase.

Welke OvRAN-Kamers zijn voorzien?

In de startfase is voorzien dat er Kamers komen voor leden werkzaam bij de overheid, interne controleurs en management adviseurs. In het gebruikelijke jargon bij NBA worden deze “management adviseurs” ten onrechte aangeduid als “samenstellers”.
Om de kwaliteit van het beroep te verhogen is de verwachting dat er op termijn ook Kamers zullen komen voor de vele andere takken van sport waar accountants zich mee bezig kunnen houden.
Ongetwijfeld zal een daarvan een Kamer voor AFM-ingeschreven leden worden.
Een groot belang voor de Kamers is het werven van stagiaires voor hun specialisatie.
Bij de NBA worden alle stagiaires feitelijk gedwongen een zeer langdurige stage te volgen op een kantoor dat wettelijke controle uitoefent.
Dat is niet opleidingsefficiënt want slechts een zeer beperkt deel van de leden van NBA zijn actief in de wettelijke controle en er zijn zoveel meer mooie takken van sport in de adviserende dienstverlening aan derden of voor een werkgever.

Kunnen de leden van een OvRAN-Kamer eigen titels krijgen?

Dit is een verantwoordelijkheid van de Kamer en dus mogelijk.

Op dit moment is alleen voorzien dat leden van de Kamer voor management adviseurs (“samenstellers” in het jargon van NBA) de titel “RMA” krijgen naast de titel RMC of RCA.
De leden van de Kamer voor Interne Accountants krijgen de IAA- titel extra.

Evenals de “RMC” of “RCA ” titel staan die kamertitels “RMA” of “IAA” achter de naam.

Kan ik lid van OvRAN worden en tegelijk lid van NBA blijven?

Daartegen is geen enkel bezwaar. In sommige gevallen is dat zelfs wenselijk. Bijvoorbeeld indien een lid is ingeschreven bij de AFM en bestaande regelgeving nog niet toelaat dat ook anderen dan uitsluitend leden van NBA zich kunnen aanmelden bij de AFM.
Deze monopoliepositie van NBA staat onder druk onder meer als gevolg van recente arresten waarbij het verboden is verenigingsdwang te koppelen met beroepsuitoefening.

Welke politieke ontwikkelingen zijn te verwachten inzaken accountancy?

Klik op de vraag en u wordt doorgelinkt naar de site “Politieke Ontwikkelingen Accountancy Regelgeving”.

Wat is de contributie bij OvRAN?

De algemene contributie voor alle OvRAN-leden is 100 Euro per jaar (geïndexeerd) verschuldigd bij inschrijving. De OvRAN-Kamers kunnen zelfstandig een hogere eigen contributie vaststellen.
Voor de Kamers voor leden werkzaam bij de overheid of interne controleurs is die hogere eigen contributie vastgesteld op 150 Euro per jaar (geïndexeerd). Daarmee wordt de totale contributie voor die beide Kamers 250 Euro (geïndexeerd) per jaar.
De hogere eigen contributie voor de Kamers voor management adviseurs (in NBA jargon “samenstellers/adviseurs”) is vastgesteld op 400 Euro per jaar (geïndexeerd) waardoor de totale contributie in deze Kamer 500 Euro per jaar wordt (geïndexeerd).

Kan dat wel voor zo weinig contributie bij OvRAN?

Door platform, ledenregister, discussies, besluitvorming en voorlichting efficiënt en webgeoriënteerd te organiseren via marktconforme salarissen, is de (geïndexeerde) basiscontributie van slechts 100 Euro haalbaar.
De autonome vakgroepen bepalen verder hun eigen aanvullende regelgeving, contributie en PEtoetsings- c.q. opleidingseisen en moeten die financieren uit de eigen extra contributiebijdragen van hun leden.

Wat zijn de verplichtingen permanente educatie bij OvRAN?

OvRAN gaat er van uit dat alle leden primair zelf verantwoordelijk zijn om de voor hen relevante vakkennis op peil te houden. Het puntentelsysteem bij NBA is daarom vervangen door een PEoutput-systeem.
Daarbij verklaart u zelf jaarlijks of naar het oordeel van uw professionele werkomgeving, er lacunes bestaan in uw kennis en wat u daaraan doet. Dat wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Uiteindelijk zullen collega’s en niet een willekeurig bestuur bepalen of het eindresultaat onvoldoende is. Als dat uw voorkeur heeft, kunt u een puntentelsysteem voor u zelf volgen.
In de Verordening Permanente Educatie is een en ander uitgewerkt. Klik op deze link voor nadere details.

Wat zijn de beroepscode verplichtingen bij OvRAN?

OvRAN onderschrijft de Code of Ethics van Ifac. Daarboven heeft OvRAN enkele zwaardere eisen gesteld.
Voor alle leden is de aloude “deugdelijke grondslag” weer in ere hersteld.
Een uitgebreide netwerkdefinitie maakt het onmogelijk dat een onderdeel van een accountantsgroep zich onttrekt aan alle accountancy-regelgeving en zich toch presenteert als deel van die groep.
Voor openbare accountants zijn de eisen inzake onafhankelijkheid aangescherpt, is een verplichting opgenomen tot collegiaal overleg bij overname van opdrachten en de verplichting opdrachten neer te leggen bij fraude en witwassen.
In de Verordening Beroepscode OvRAN van slechts 7 pagina’s is een en ander uitgewerkt. Klik op deze link voor nadere details

Wat zijn de overige verplichtingen en/of regelgeving?

Er zijn geen overige verplichtingen behalve als u op vrijwillige basis besluit lid te worden van een
Kamer. Daarom is de regelgeving bij OvRAN heel overzichtelijk. Tuchtrecht en toetsing voor alle leden dragen zorg voor een blijvend hoog niveau van beroepsuitoefening.
Alleen bij de Kamer voor management-accountants (“samenstellers” in het jargon van NBA) is momenteel aanvullende regelgeving voorzien.
In de toekomstige Kamer voor AFM-ingeschreven leden zal ook ongetwijfeld aanvullende regelgeving worden voorzien.

Kan ik mezelf accountant of accountantskantoor blijven noemen?

OvRAN is van mening dat het bestaande artikel 41 WAB (Wet op het Accountantsberoep) strijdig is met het verbod op verenigingsdwang. Oordeelt u zelf alle argumenten door een blik te werpen op het de site “Overzicht procedures”. (http://www.wakkereaccountant.nl/kort%20geding%20tegen
%20nivra.html). Het bestaande verbod in artikel 41 WAB is o.i. door de jurisprudentie achterhaald.
Het is daarom verdedigbaar dat leden van de MA-Kamer van OvRAN die dat wensen en de voorkeur geven de benaming accountant of accountantskantoor in plaats van adviseur of advieskantoor te gebruiken, die benamingen accountant of accountantskantoor kunnen gebruiken. Datzelfde geldt voor andere OvRAN-leden die zich als persoonlijke opleidingstitel accountant noemen in het besloten verkeer. Helaas heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het verbod op verenigingsdwang niet geldt voor publiekrechtelijke organisaties zoals de NBA. Een schandelijke uitspraak want het verbod op verenigingsdwang was juist ook bedoeld voor publiekrechtelijke organisaties. Of het lukt die HR uitspraak onderuit te krijgen is onzeker.

Zijn er risico’s als ik mezelf accountant of accountantskantoor blijf noemen?

Mocht een Officier van Justitie van mening zijn artikel 41 WAB te willen handhaven in enig geval, zal OvRAN een ervaren advocaat inhuren om leden van OvRAN bij te staan tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Deze garantie beperkt zich tot de advocaatkosten. Voor leden van de MA-Kamer beperkt deze garantie zich tot de termen ‘accountant ‘ en ‘accountantskantoor’. Voor alle andere OvRAN-leden beperkt deze garantie zich tot de persoonlijke opleidingstitel ‘accountant’. De termen ‘registeraccountant’ en ‘accountant-administratieconsulent’ vallen dus niet onder deze garantie. Met een geringe bijbetaling kan de garantie worden uitgebreid. Deze procedures zullen vele jaren duren. Overigens zal OvRAN proberen een proefproces te ontlokken. Dat zal ook de voorkeur zijn van het OM om efficiency-redenen. Een of twee proefprocessen mogen dan ook worden verwacht. Overtreding van dit verbod levert een economisch delict op van de lichtste categorie. De sanctie is maar verwachting enkele honderden Euro’s. Deze boete valt niet onder de garantie.

Helaas moet vast gesteld worden dat we deze garantie niet meer kunnen waarmaken na deze schandelijke uitspraak van de Hoge Raad. Zie details op http://www.ovran.nl/Procedure-Titelbescherming.pdf.

Kan ik mezelf RA c.q AA dan wel registeraccountant c.q. accountant-administratieconsulent blijven noemen?

Dit wordt aan leden die alleen lid van OvRAN zijn ontraden om twee redenen.

a. Met dezelfde argumenten als voor de beroepsaanduiding accountant of accountantskantoor kan gesteld worden dat leden van OvRAN zich RA c.q AA dan wel dan wel registeraccountant c.q. accountant-administratieconsulent kunnen blijven noemen. Wel kan betoogd worden dat het juridisch argument iets zwakker is omdat deze aanduidingen minder een beroepsaanduiding zou zijn maar vooral een opleidingstitel. Ook een opleidingstitel gekoppeld aan een beroep is echter strijdig met het verbod op verenigingsdwang. Echter, Nivra heeft een aantal titels ook merkenrechtelijk beschermd en zou voormalige leden daarop kunnen aanspreken.
b. Daarnaast beogen de titels RMC en RCA een hoger kwaliteitsniveau qua advisering weer te geven dan de titel RA of AA die zich focust op controle en afvinken en minder op advies. Waarom dan die titels blijven voeren?

Om deze onnodige discussie en verwarring te voorkomen, adviseren wij echter onze leden dringend de titels RA/Registeraccountant of AA/Accountant-Administratieconsulent niet te gebruiken.

Kunnen de leden van de MA-Kamer (“samenstellers”) vrijwillige controles doen?

Zoals de naam al aangeeft zijn vrijwillige controles vrijwillig en worden de spelregels bepaald op basis van vrijwilligheid en niet door de regels voor wettelijke controle. Om een deugdelijke grondslag te verkrijgen verdient het wel aanbeveling ook de kwaliteits- en vastleggingsnormen bij wettelijke controle te volgen alvorens een verklaring van welke soort dan ook af te geven. De soort vrijwillige verklaringen met de nodige voorbehouden etc. bepaalt uzelf en niemand anders. Bij sommige vrijwillige controles is de opdrachtgever gebonden aan een voorgeschreven (subsidie) regime. Als op een dergelijke wijze is voorgeschreven dat de verklaring moet worden afgegeven door een (register)accountant c.q. AA en u bent geen lid van NBA, dient in de opdrachtbevestiging en met medeweten van de regelgever bij het betreffende (subsidie) regime vastgelegd te zijn dat u lid bent van de OvRAN en kwalificeert als (register)accountant c.q. AA. Indien dat niet mogelijk blijkt en u deze cliënt wilt behouden, is er geen ander alternatief dan lid van NBA te blijven zolang de politiek niet heeft ingegrepen.
Overigens heeft de Kamer voor Management-Adviseurs voor haar leden via haar Helpdesk een praktische oplossing voorzien om te voorkomen dat u lid van NBA zou moeten blijven.

Kunnen de leden van de MA-Kamer (“samenstellers”) “deel”verklaringen afgeven?

De term “deel”verklaringen is veelomvattend met een steeds wisselende inhoud die voortdurend evolueert. De “inbreng”verklaring bijvoorbeeld bestaat (binnenkort) niet meer.
Bij alle andere “deel”verklaringen adviseren we uw verklaring te ondertekenen met uw titel RMC of RCA daaronder gevolgd met “accountant, lid OvRAN”.
Wanneer de ontvanger van de “deel”verklaring bezwaren zou maken, heeft de Kamer voor Management-Adviseurs voor haar leden via haar Helpdesk een praktische oplossing voorzien om te voorkomen dat u lid van NBA zou moeten blijven.

Kunnen OvRAN-leden wettelijke controles doen?

De WTA schrijft momenteel nog voor dat alleen leden van NBA wettelijke controles mogen uitvoeren.
Dat is uiteraard in strijd met het Verbod op Verenigingsdwang en Beroepsuitoefening.htm.
Meer dan 90% van alle 20.000 leden van NBA houden zich echter bezig met privaatrechtelijke activiteiten geheel buiten het gebied van de wettelijke controle.
Zolang de WTA op dit punt niet is gewijzigd, moeten wij onze leden die ook wettelijke controles willen uitvoeren, adviseren ook lid van NBA te blijven. Voor slechts 100 Euro per jaar kunt u via het lidmaatschap van OvRAN er aan bijdragen dat de WTA wordt aangepast op dit punt.
Andere verplichtingen zijn er niet want die corresponderen met de PE- en beroepscodeverplichtingen etc. van Niva/NOvAA c.q de toetsingen van de AFM.

Hoe denkt OvRAN over de samenstellings-verklaring?

OvRAN ontraadt haar leden het gebruik van samenstellings-verklaringen. Nog afgezien van het feit dat een samenstellingsverklaring geen oordeel weergeeft zijn de gebruikers van een jaarrekening veel meer geïnteresseerd in de daadwerkelijk verrichte controlewerkzaamheden van de accountant/samensteller. Laat dat oordeel maar! Dat heeft de gebruiker zelf wel.

OvRAN is dan ook voorstander om de gebruiker gedetailleerd inzicht te geven in de daadwerkelijk verrichte (controle-)werkzaamheden.

Toekomstige discussies over dit onderwerp moeten uitmaken of de verrichte werkzaamheden in de toelichting op de jaarrekening bij de respectievelijke post vermeld zullen gaan worden dan wel in een afzonderlijk verslag al dan niet toegevoegd aan het accountantsrapport/jaarrekening.

Dit verslag zal uiteindelijk de “letter of (dis)comfort” zijn voor de gebruiker die daarop zijn/haar oordeel zal vormen zowel over de jaarrekening zelf als over de accountant/samensteller.

Wat is het verbod op verenigingsdwang en beroepsuitoefening?

Voor alle details over dit onderwerp moet u hier klikken!
(http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html)

Kan ik me laten inschrijven in het register zonder lid te worden?

Ja, dat kan. Op grond van het verbod op verenigingsdwang en het vrije verkeer van personen binnen Europa is dat onvermijdelijk. Vandaar dat OvRAN voorzieningen heeft getroffen om dat mogelijk te maken. De ledenvergadering bepaalt de eisen waaraan personen die kwalificeren -maar er desalniettemin voor opteren om geen lid te worden- moeten voldoen. Feitelijk betekent dit de beroepscode, permanente educatie, toetsing en tuchtrecht.

Echter, leden van bij Ifac aangesloten leden alsmede accountants die zijn toegelaten tot de wettelijke controle in lidstaten van de Europese Unie zijn hiervan weer vrijgesteld.

Personen die zijn ingeschreven in het register maar er voor opteren geen lid te worden, kunnen overigens geen lid van een Kamer worden en hebben ook geen recht op de titel RMC of RCA; de vergoeding voor de kosten van inschrijving is bepaald op het laagste lidmaatschapsniveau, d.w.z. 100 Eur, geïndexeerd bij start.

Deze optie is opgenomen om juridische redenen en biedt weinig praktische voordelen.

Kan ik mezelf RA c.q AA blijven noemen?

Dit wordt aan leden die alleen lid van OvRAN zijn ontraden om twee redenen.

a. Met dezelfde argumenten als voor de beroepsaanduiding accountant of accountantskantoor kan gesteld worden dat leden van OvRAN zich RA c.q AA dan wel dan wel registeraccountant c.q. accountant-administratieconsulent kunnen blijven noemen. Wel kan betoogd worden dat het juridisch argument iets zwakker is omdat deze aanduidingen minder een beroepsaanduiding zou zijn maar vooral een opleidingstitel. Ook een opleidingstitel gekoppeld aan een beroep is echter strijdig met het verbod op verenigingsdwang. Echter, de NBA heeft een aantal titels ook merkenrechtelijk beschermd en zou voormalige leden daarop kunnen aanspreken.
b. Daarnaast beogen de titels RMC en RCA een hoger kwaliteitsniveau qua advisering weer te geven dan de titel RA of AA die zich focust op controle en afvinken en minder op advies. Waarom dan die titels blijven voeren?

Om deze onnodige discussie en verwarring te voorkomen, adviseren wij echter onze leden dringend de titels RA/Registeraccountant of AA/Accountant-Administratieconsulent niet te gebruiken.

Hoe staat het met de democratie bij OvRAN?

In het Reglement van de Orde OvRAN zijn meerdere voorzieningen opgenomen die het democratisch besef versterken. Het meest sprekende voorbeeld zijn de OvRAN Kamers.
Daar is het echter niet bij gebleven. Nadere informatie treft u aan in dit Reglement van de Orde OvRAN met name artikel 3. Alle rechten die in een democratische vereniging toekomen aan het hoogste orgaan zijn daarin erkend.
Derhalve komen aan de ledenvergadering alle rechten toe die in een democratisch organisatie aan het hoogste orgaan toekomen zoals het recht van initiatief, amendement, motie, interpellatie etc).

Kan OvRAN overheerst worden door bepaalde groeperingen (grote kantoren)?

In artikel 1 van het Reglement van de Orde OvRAN is een bepaling opgenomen die luidt:”De Orde waakt er voor dat enigerlei ledengroepering een overheersende invloed krijgt op de besluitvorming.”
Aangezien overheersing echter vele vormen kan aannemen, blijft het bewaken van dit uitgangspunt prioriteit houden bij alle besluitvorming.

Waarom zou ik lid worden van OvRAN?

Bijgaande link geeft een samenvatting van wel 10 redenen om lid te worden. Samenvattend:
1) Democratisch
2) Pluriform
3) Zelfstandige Kamers
4) Geen overheersende belangengroeperingen
5) Duidelijke en korte beroepscode
6) Efficiëntere PE
7) Signaalgerichte, collegiale en coachende toetsing
8) Uniform toetsings- en tuchtrecht
9) Opleiding tot adviseur in plaats van controleur
10) Slechts 100 Euro basiscontributie (geïndexeerd).

Conclusie: Zakelijke afwegingen tussen het lidmaatschap NBA of OvRAN leiden tot de conclusie dat een lidmaatschap OvRAN de voorkeur heeft.

Maar waarom zou U NBA-lid blijven anno 2022

Kan ik mij, na beëindiging lidmaatschap OvRAN, weer bij de NOvAA of Nivra zonder beperkingen laten inschrijven?

De toelatingseisen tot het NBA-register worden bepaald door art. 38/39 WAB. Vervolgens bepaalt art. 45 lid 1 WAB: Hij die ingeschreven is geweest, wordt bij een aanvraag tot herinschrijving geacht te voldoen aan artikel 38, tweede lid, onderdeel a.
Art. 38/39 WAB maken alleen uitzonderingen voor herinschrijving bij opgelegde tuchtrechtelijke sancties alsmede faillissement, surseance, curatele, vrees voor beschadiging van de eer van de stand etc. etc.
Als die bijzondere situaties niet van toepassing zijn, kunt u zich dus zonder meer en zonder beperkingen weer laten inschrijven.

Geven Nivra/NOvAA contributie restitutie naar tijdsgelang bij opzegging?

Volgens de Algemene Contributie Verordening 2013 van de NBA voor zowel RA’s als AA’s(zie art. 5) is contributie verschuldigd tot en met de maand waarin de doorhanling in het register heeft plaatsgevonden.

Voor zoveel nodig volgt restitutie van reeds betaalde contributie.

Geeft OvRAN contributie restitutie over het lopende contributiejaar naar tijdsgelang?

Het contributiejaar bij OvRAN valt samen met het kalenderjaar. De lage contributiebedragen bij OvRAN zijn alleen mogelijk door een hoge administratieve efficiency. Daarom wordt geen restitutie verleend bij beëindiging lidmaatschap. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 september van ieder jaar.

Hoe kan ik lid worden van OvRAN?

U kunt zich online op onze site aanmelden als lid. Na uw aanmelding krijgt u per mail een bevestiging van inschrijving met alle door u ingevulde gegevens. Ook wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen per mail. Pas nadat u deze bevestigingsmail heeft bevestigd wordt u lid. Deze procedure voorkomt dat anderen dan u zelf zouden kunnen inschrijven. Er wordt controle uitgeoefend of u lid van Nivra en/of NOvAA of NBA bent geweest. Indien u zich inschrijft zonder lid te zijn geweest van Nivra en/of NOvAA of NBA is een boete van 1.000 Euro verschuldigd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap bij OvRAN beëindigen?

Het Ordereglement schrijft voor dat opzeggingen schriftelijk dienen plaats te vinden. Na een schriftelijke opzegging per brief (niet per mail), krijgt u een bevestigingsmail naar het mailadres waaronder u staat geregistreerd. Pas nadat u die bevestigingsmail van OvRAN heeft terug bevestigd, wordt u uitgeschreven. Via deze procedure wordt voorkomen dat anderen dan het ingeschreven lid voor hem zouden kunnen opzeggen.

Meer vragen, mail ze hier!
secretariaat@ovran.nl

Vraag & Antwoord PDF