Beroepsaansprakelijkheidsreglement OvRAN MA-Kamer

Artikel 1. Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1) Ieder lid zorgt ervoor dat zij ter zake van het risico van beroepsaansprakelijkheid van haarzelf en van de bij haar werkzame of aan haar verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is verzekerd bij een verzekeraar van wie het aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit.

2) Het kamerbestuur is bevoegd op een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de accountantsorganisatie ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste lid op grond van het feit dat de personen die het dagelijks beleid bepalen erkende gemoedsbezwaren hebben tegen elke vorm van verzekering. Het bestuur kan aan deze ontheffing voorwaarden verbinden.

3) Een lid is bevoegd geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten indien op objectieve gronden aangetoond kan worden dat er voldoende liquiditeit en solvabiliteit aanwezig is om deze risico’s zelf te dragen. Zowel de liquiditeit en solvabiliteit dienen in dat geval tenminste te voldoen aan de minimumgrenzen aangegeven in het volgende artikel.

4) Onder de dekking van de verzekering vallen alle werkzaamheden die door een lid worden verricht, ongeacht door wie de claim wordt ingediend;

5) De verzekering heeft ten minste Europa als dekkingsgebied;

6) Het lid zorgt ervoor dat haar inloop- en uitlooprisico’s gedurende ten minste twee jaren zijn gedekt;

7) De verzekering dekt tevens de beroepsaansprakelijkheid van de personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, voor de personen die haar werkzaamheden of de werkzaamheden van medewerkers van het lid waarnemen en voor derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die door het lid worden verricht;

8) De verzekering dekt de kosten van benodigde juridische bijstand in het kader van het in procedures te voeren verweer.

Artikel 2. Minimumgrenzen

1) De verzekering biedt jaarlijks dekking voor ten minste tweemaal het verzekerd bedrag per aanspraak;

2) Het verzekerde bedrag per aanspraak bedraagt:

a. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;

b. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;

c. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;

d. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

e. boven de hierboven genoemde minimumbedragen bepaalt het lis zelf de wijze waarop financiële risico’s kunnen worden opgevangen en de hoogte van de dekking van de verzekering, met dien verstande dat sprake is van een redelijke dekking van de risico’s waarbij tenminste dekking bestaat voor twee maal een aanspraak ter hoogte van de jaaromzet.

3) Het eigen risico per aanspraak is zodanig vastgesteld dat de solvabiliteit van de accountantsorganisatie niet in gevaar komt en zal 50% van het eigen vermogen niet overschrijden;

Dit reglement kan worden aangehaald als Beroepsaansprakelijkheidsreglement MA-Kamer.