Persbericht 8 December 2019: HR helpt vrijheid van vereniging om zeep (art. 11 EVRM, art. 20 lid 2 UVRM)!

Geachte heer ….,

Op 6 December heeft de HR met deze uitspraak vrijheid van vereniging geregeld in art. 11 EVRM om zeep geholpen. De HR is van mening dat: “de bij wet ingestelde NBA is ingebed in de structuren van de Staat, mede een algemeen belang nastreeft en administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken heeft buiten het gewone recht.” Of de NBA is ingebed in de structuren van de Staat, mede een algemeen belang nastreeft en administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken heeft buiten het gewone recht is op goede gronden feitelijk ter discussie gesteld.

Afdoende is feitelijk aangetoond dat de NBA helemaal geen algemeen belang nastreeft maar een BigFour kartel is geworden bedoeld om alle NBA-leden regelgeving op te kunnen leggen waar ze zichzelf van vrijstellen. Afdoende is ook feitelijk aangetoond dat de NBA geen enkele bevoegdheid heeft die een privaat- rechtelijke vereniging niet heeft volgens het gewone recht.

In art. 20 lid 2 UVRM is bepaald dat niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. Daarom zijn in het 2e lid van art. 11 slechts zeer beperkte uitzonderingen toegelaten. Maar de meerderheid van de NBA-leden worden allemaal wel gedwongen lid van de NBA te blijven hoewel ze helemaal geen accountant zijn want willen hun vaak enige RA/AA titel niet te verliezen.

Gemakshalve is de HR ook voorbijgegaan aan het feit dat de NBA een ” ondernemersvereniging” is volgens het HvJ EU en laat toch het gestelde over concurrentievervalsing maar buiten beschouwing. Om over het door EHRM in vaste jurisprudentie geregelde noodzakelijkheidscriterium (Chassagnou, Mytilinaios Kostakis), hindercriterium (Le Compte), indirecte verenigingsdwang (Sigurdur a. Sigurjónsson, Redfearn en Vogt) en negatieve verenigingsdwang ( Young, James and Webster vs. UK) maar niet te spreken. Want daar kom je niet aan toe aldus de HR als je buiten art. 11 EVRM valt.

Verbazingwekkend dat de HR zo diep is gevallen. Zo snel als mogelijk zal OvRAN zich melden bij EHRM die eerder verwees naar de civiele rechter.

Met vriendelijke groet, Bestuur OvRAN

NBA/BigFour op doodlopende wegen

Nieuwsbrief OvRAN: Uitnodiging Symposium: Doodlopende wegen en zelfkwelling!
Indien deze mail niet goed leesbaar is, klik hier.
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega …, Nieuwsbrief 2 December 2019
NBA/BigFour op doodlopende wegen

De NBA blijft bij monde van haar voorzitter roepen: ‘doorgaan op de ingeslagen weg’ naar betere controlekwaliteit. Er is en wordt inder­daad veel geïnvesteerd in uitvoeriger dossier­vor­ming, checklists, onderbouwing en meer bestuurlijke controle. De vraag komt op of veel van deze investeringen geen weggegooid geld zijn in een doodlopende weg.

Het publiek heeft nu eenmaal het vertrouwen verloren in accountantsverklaringen die geen garanties bleken te geven tegen fraude en discontinuïteit. En feit is dat opsporing van sommige fraudes erg veel vraagt van een accountant. De waardering van steeds meer immateriële balansposten staat steeds vaker bol van veronderstellingen die deels subjectief deels tijdgebonden zijn. Dergelijke balanspos­ten kunnen een zuchtje wind vaak al niet weerstaan laat staan een storm. Daarom bieden ze accountants weinig houvast om continuïteit te garanderen. En tenslotte zullen er altijd accountants zijn en blijven die om allerlei redenen het management helpen de nodige gaatjes in steeds complexere regelge­ving te vinden. Dat hoeft niet altijd voor het grote geld te zijn. De nu door regelgeving af­ge­dwongen vlakke (uit­gebreide) accoun­tants­ver­klaringen doen frau­de en disconti­nuï­teit af met dood­doe­ners. Daarmee kun je de vertrouwens- of verwachtingskloof niet meer mee dempen.

De VEB als spreekbuis van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een “Audit Only” structuur. Meerdere weten­schap­pers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht.

Het is daarom verheugend dat de nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC dit ondersteunen. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. BigFour prominenten zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard. Kortom, NBA, kies een andere afslag dan de huidige doodlopende weg.

NBA-leden als zelfkwellers

Per ultimo 2018 waren er 21.723 NBA leden waarvan 9.591 accountant in business (AIB)en 8.792 openbaar accountant (LOA).

Deze 9.591 AIB’s betaalden € 436 contributie, zijn helemaal geen accountant maar via de brede definitie van ‘assurance’ is op hen vaak wel deze volstrekt ongeschikte NBA-regel­ge­ving op hen van toepassing naast NOCLAR en voor hen vaak zinloze PE-cursussen. Waarom blijven deze NBA-leden zichzelf kwellen? Is het behoud van de RA/AA titel dat wel waard? Zijn de RMC/RCA titels niet minder besmet en waard om je nu hier bij OvRAN in te schrijven?

De 9.591 LOA’s betaalden € 1.308 contributie. Minder dan 2.681 onder hen doen wettelijke con­tro­les. Op alle LOA’s is alle NBA-regelgeving van toepassing. Dat lijkt op zelfkwelling in de wetenschap dat hun grote concurrenten, Big­Four, zich voor alle advisering hebben weten vrij te stellen van alle NBA-regelgeving. Voor alle accountancy activiteiten moeten LOA’s concur­reren met talrijke admini­stra­tie-, boek­houd- en fiscale kantoren. Is het behoud van de RA/AA titel dat wel waard? Zijn de RMC/­RCA titels niet minder besmet en waard om je nu bij de MA-Kamer OvRAN in te schrijven?

De NOvAK, tegenwoordig Novaa, die de belangen van de MKB-accountant als LOA’s behar­tigt, verkondigt al jaren voorstander te zijn van een federatief NBA-model. Binnen de huidige NBA lukt dat nooit. Waarom blijven ze zichzelf kwellen en openen geen aparte MKB-Kamer bij OvRAN?

In deze uitgave:

NBA/BigFour op doodlopende wegen
NBA-leden als zelfkwellers
Symposium Dinsdag 17-2-2019
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Ontwikkeling boek­houdpakketten
OvRAN Algemeen

Symposium Dinsdag 17-12-2019

Uw laatste kans dit jaar om op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht te discussiëren, opponeren of sympathi­seren met de inleiders over de noodzakelijke structuurwij­zigingen binnen accountancy in Nederland. Met als toetje het nieuwe boekhouden.

En dat alles in de bekende gezellige sfeer voor slechts 50 Euro met 4 PE punten en ook nog all in diner + drank. U kunt zich hier inschrijven.

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commercIn deze uitgave:
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Ontwikkeling boek­houdpakketten

Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten.

Nieuwe applicaties maken een eind aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:

• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.

• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn