Nieuwsbrief OvRAN: Het laatste CTA woord of niet? Symposium

 Geachte Collega……..     Nieuwsbrief 23 October 2019  

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken na deze consultaties en dit eerste (eind/tussen?)rapport. Daarin wordt alleen een structuurwijziging in het toezicht voorgesteld. Alle toezichthouders krijgen, niet geheel ten onrechte, vegen uit de pan. Toezichthouder en tegelijk belangen­vertegen­woordiger zijn gaat inderdaad niet altijd goed samen. Alle aandacht geven aan checklists afvinken, is ook teveel van het goede. De gevestigde orde behalve de SRA kan daarmee leven. Maar de CTA laat zich niet uit over de praktische vraag wie de nieuwe onafhankelijke toezichthouder, geen belangenver­tegen­woor­diger, wordt. Een (vernieuwde) AFM misschien? Onduidelijk is ook of dit eerste rapport een eind- of alleen een tussenrapport is.

Voer voor pittige politieke discussies. Want een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder kan het echte probleem ook niet oplossen. En het echte probleem is dat het publiek het ver­trouwen heeft verloren in accountantsver­kla­ringen die kennelijk geen garanties bieden tegen fraude en discontinuïteit. De vraag is ook of Hoekstra, na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoegen neemt met alleen een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder. Oude wijn in nieuwe zakken zullen diverse fracties in de 2e Kamer hem voorhouden.

De wal keert het schip!

Het is jammer dat de NBA, en daarmee de Big­Four, nog niet inziet een verloren wedstrijd te spelen. Nieuwe ongelukken zijn immers on­ver­mjdelijk want sommige vormen van frau­de en discontinuïteit zijn verdraaid lastig op te sporen. De jaarverslagen lijken vooral gericht op het krijgen van positieve publiciteit. De nu door regelgeving afgedwongen vlakke (uit­gebreide) accountantsverklaringen doen frau­de en discontinuïteitsproblemen af met dood­doe­ners. Dat is wel zo makkelijk maar niet wat het publiek verwacht. De VEB als boeg­beeld van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een “Audit Only” structuur.

Meerdere wetenschappers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht. De nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC eveneens. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. Prominenten van de BigFour zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard.

Bij het kleinere MKB bleek dat 62% van de bedrijven die niet langer controleplichtig waren toch een vrijwillige controle lieten uitvoeren. Bij grotere bedrijven blijkt uit deze studie evenals een eerdere van de NBA dat er nauwelijks sprake is van brood­ver­lies. Waarom dan wachten?

OvRAN conclusies

Naar onze mening is controle een kunst die niet kan worden gecompenseerd door een over­maat aan regelgeving, checklists en toezicht. Door de focus op regelgeving, checklists, com­plete dossiers en toezicht, ontsnappen belang­rij­ker zaken licht aan de aandacht. En zonder serieuze structuurwijzigingen kan een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder deze ‘vertrou­wens’ c.q. ‘verwachtingskloof‘ niet oplossen.

Vandaar dat dit jaar de focus van ons Symposium op dinsdag 17 December is gericht op maatregelen die voorkomen dat de kunst van controle bezwijkt onder steeds meer regelgeving, checklists, complete dossiers en toezicht. U kunt zich hier alvast aanmelden.

• Voor de korte termijn zullen voor­standers van het ‘audit only’ model aan het woord komen.
• Voor de lange termijn komen voorstanders van afschaffing van de wettelijke controle­plicht aan bod.
• Ondanks dit Britse CMA voorstel voor joint audit lijkt het ons niet erg waarschijnlijk dat nieuwkomers op de markt zonder aanzienlijke kostenverhogingen voor bedrijven 50% risico­drager willen zijn als een controle fout blijkt. In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
De wal keert het schip!
OvRAN conclusies
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Status juridische procedures
Toekomst Accountancy 17-12-2019
OvRAN Algemeen

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie wordt rond 8-11-2019 verwacht. Ondanks dit slotwoord van OvRAN, is er een redelijke kans dat de HR vereni­gings­dwang gerechtvaardigd acht bij publiek­rech­te­lijke organisaties. In dat geval ligt de weg naar EHRM in Straatsburg open. Het lijkt uitgesloten dat EHRM verenigingsdwang verboden in art. 11 EVRM c.8 art. 20 UVRM zou toelaten als de overgrote meerderheid van de actieve NBA-leden helemaal geen accountant is, laat staan openbaar accountant.
• Inzake de tuchtklacht tegen de 3 bestuursleden NBA uit de BigFour zijn de feiten bij CBB niet weersproken. Hun verdediging is er op gericht het handelen van accountants als bestuursleden buiten het tuchtrecht te laten vallen. Dat zou een onbegrijpelijk gat in het tuchtrecht slaan!
• Het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door Big­Four kantoren is uitgesteld totdat deze aanbevelingen van de Britse pendant van ACM, CMA, zijn omgezet in wetgeving. Samengevat behelzen die aanbevelingen,een operationale splitsing van de BigFour in Audit only naast joint audit.

Symposium Toekomst Accountancy 17-12-2019

Naast bovengenoemde thema’s is dit jaar als prak­tisch thema gekozen voor de laatste ont­wik­kelingen op de on line boek­houd markt.

Nieuwkomers op de markt, gaan uiteenzetten waar­om hun applicaties een einde maken aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: ofwel alle bonnetjes, facturen etc naar je ac­coun­tant mailen, faxen, brengen ofwel zelf een echt boekhoudpakket aanschaffen. Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen.

Dit Symposium vindt plaats op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht met 4 PE punten en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.

U kunt zich hier inschrijven. OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

De teerling is geworpen!

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 1 december 2018
In deze uitgave:
• De teerling is geworpen!
• Analyse AFM
• Conclusie en advies
• Boeiende Symposium Discussies
• Status juridische procedures
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• OvRAN Algemeen

De teerling is geworpen!


De publicatie op dezelfde dag, 21-11-2018, van AFM en Minfin hoe de kwaliteit van de wettelijke controles duurzaam kan worden verbeterd, spreekt boekdelen. Ondanks bezweringen dat de uitwerking van het NBA-traject ingezet met de Green Paper Struc­tuur­modellen tijd kost en de genomen maatregelen de kans moeten krijgen een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit, is de NBA het inititief kwijt. En in deze telefonische toe­lichting stelt minister Hoekstra (CDA) ‘De accountants verbeteren „niet snel genoeg en niet goed genoeg”’
Een ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ zal in ieder geval het “audit only model” onderzoeken naast een intermediair-model(een derde wijst accountants aan) en controle van publieke instellingen van overheidswege. Ge­zien, met uitzondering van de VVD, kamerbreed enthousiasme voor deze ingreep, zullen de ‘heilige huisjes’ rond de ‘wicked problems, nu wel gesloopt worden binnen enkele jaren.

Analyse AFM


De doorwrochte AFM-analye over ‘marktfalen’ schetst de voor- en nadelen van een tiental modellen. Voor som­mige modellen zijn, volgens de AFM, geen wijzi­gingen nodig in internationale regelgeving: a.
 audit only, b.
intermediair benoemt en betaalt de accountant, c.
 Rijks­accountant voor alle OOB’s. d.
 Joint Audit e.
 Begrenzen markt­aan­deel BigFour. Modellen die de bestaande prak­tijk niet wezenlijk wijzigen, f.
 gebruiker bepaalt en g.
Audit Quality Indicators (AQIs) zijn niet opgenomen en kunnen onmiddellijk worden ge­ïmple­menteerd als belanghebbenden dat zou­den willen.
De verwachtingskloof wordt bepaald door onwil of onvermogen het publiek te geven wat het verwacht van een goedkeu­rende verklaring: een ‘waarborg’ voor continuïteit en fraude. Dergelijke AQI’s zouden al een grote verbe­tering kunnen betekenen op weg naar h.
Afschaffen van de wettelijke controleplicht. Daarvoor is inderdaad andere Europese regelgeving nodig.
Het AFM-betoog is redelijk academisch en op som­mige punten aanvechtbaar. Zo wordt bijv. bij het a.
 audit only model als nadeel opgemerkt dat directe toegang verdwijnt van de wettelijke controlepraktijk tot specialis­tische kennis die aanwezig is binnen de rest van de multi­disci­plinaire zakelijke dienstverlener. Dat kun je ook als een voordeel zien want specialistische ken­nis vergaren kent en schept een heel een eigen dynamiek. Zeker in een internationaal netwerk.

Conclusie en advies


Niet aanvechtbaar is echter de AFM-stelling: “Zo kan de sector het toezicht ervaren als een prikkel voor een meer compliance gerichte benadering, waardoor intrinsieke motivatie (‘we willen dit zelf’) verandert in extrinsieke motivatie (‘het moet van de toezichthouder’) en binnen beschikbare capaciteit minder ruimte zou kunnen zijn voor zelfreflectie en professionele oordeelsvorming.” Dat slaat de spijker op zijn kop. Hetzelfde geldt voor nog meer regel­geving. Te meer daar die regelgeving ten onrechte verhindert wat het publiek verwacht van een goedkeu­rende verklaring: een ‘waarborg’ voor continuïteit en fraude.
In het huidige Nederlandse politieke klimaat is onze verwachting dat op de korte termijn van enkele jaren het a.
 “audit only model” het wel zal halen. Op wat langere termijn zal hopelijk het besef doorbreken dat h.
 Afschaffen van de wettelijke controleplicht de enige uitweg is voor de huidige uniforme gedrags­patronen, inter­pre­ta­tie c.q. ontsnap­pingsmogelijkheden en ge­brek aan innovatie. Geef ac­countants toch weer de kans zich te profileren als “ver­trou­wens­man” met des­gewenst waar­bor­gen te­gen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s

Boeiende Symposium Discussies


De politieke discussie over wettelijke controle, gaat helaas voorbij aan wat er fout zit bij niet-wettelijk geregelde taken van NBA-leden. Daarover gaat het komende Symposium. Hoe moet de nieuwe NBA er uit zien?.
• Zowel Marco van der Vegte (voorzitter NBA) als Marco Moling (voorzitter Novak) hebben zich bereid verklaard te spreken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Het is geen publiek geheim dat Marco Moling voorstander is van een uitgesproken federatief model. Marco van der Vegte concludeerde vóór zijn benoeming wat voorzichtiger: “Ik denk dat een federatief model, zoals eerder geopperd, kan werken; zeker als we de accountants bij middelgrote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.”
• De AIB voorzitter, Jasper van Hoe­ven, zal zijn definitie van pluriformiteit toelichten. De voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal OvRAN’s definitie toelichten. Moeten ledengroepen zelf­standig hun eigen broek kunnen ophouden of niet? En moet er geen eind komen aan te veel regelgeving en toezicht?
Aan de orde zal ook komen de NBA NOCLAR regelgeving. Zijn voldoende voorbehouden voorzien om te voorkomen dat Accountants in Business voortdurend moeten gaan optreden als “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”? Waarom geen onderscheid tussen accountants belast met wettelijke controle en en accountants in business zoals de IFAC NOCLAR regels dat wel doen?
Deze betogen worden gelardeerd door Prof. Dr. Bob Hoogenboom over Accountancy (on)macht. Vraag is of zijn “Tijgerkat filosofie” nu opgaat met de stelling: “Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.“.
• Als praktisch thema reikt fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems hulpmiddelen aan hoe je succesvol te verzetten tegen onterecht hard fiscaal optreden tegen adviseurs zoals accountants. Aan de orde zal ook komen de medepleegboete in combinatie met de BTW-suppletieplicht.

Status juridische procedures


Iedere beweging ontbreekt vooralsnog bij de civiele cassa­tie en de tuchtklacht tegen de 3 bestuursleden NBA uit de BigFour.
Inzake het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door Big­Four kantoren is nog geen besluit genomen. De AFM-analye concludeert op pag.27 tot een ‘Herfindahl-Hirsch­man Index’ (HHI) van 2113 voor OOB-organisaties. Een waarde boven 2000 indiceert een geconcentreerde markt en marktmacht.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Deze discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema.
Dit Symposium vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich hier inschrijven.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

OOB Kantoren: Kop van Jut, onhoudbare posities?

Geachte Collega …..,Nieuwsbrief 25 oktober 2018
In deze uitgave:
• Kop van Jut, onhoudbare posities?
• Parlementaire Debatten
• Boeiende Symposium Discussies
• Juridische stand van zaken
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• OvRAN Algemeen

Kop van Jut, onhoudbare posities?


Sinds de accountancyschandalen bij de grote kantoren losbarsten, is van alles geprobeerd om het blazoen te reinigen c.q. de oorzaken weg te nemen. Hele emmers nieuwe regelgeving zijn losgelaten. Het begon met de schandalen bij Enron, Ahold en Parmalat. De EU publiceerde toen aanbevelingen inzake “kwaliteit” en “onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant. Dit mondde in 2006 uit in Richtlijn nr. 2006/43/EG.
Bij de behandeling van het fusievoorstel Nivra­/­Novaa struikelden de politieke partijen over elkaar heen om deze Richtlijn wat eerder en nog wat scherper te formuleren in de WTA. Verzet van Balkenende/Bos mocht niet baten. De fusie Nivra/NOvAA zelf kreeg nauwelijks politieke aandacht.
Sindsdien is de publieke verontwaardiging en juridische verzet tegen de Big-Four monopo­liepositie alleen toegenomen. Vraag is of de NBA-vernieuwingsagenda dit kan breken.

Parlementaire Debatten
Dit rapport “Doorpakken” van de MCA heeft geleid tot overleg met de vaste Kamer­commissie Finan­ciën. Volgens dit verslag ziet de MCA een zekere voor­uitgang bij het aanpakken van de befaamde “wicked problems” naast werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk. Lof wordt uitgesproken over deze brief van de NBA voorzitter waar bewijs van voortgang wordt aangekondigd inzake de structuurmodellen, cultuur, kennisverbetering, fraude- en continuïteits­risico’s. Heel diplomatiek merkt de MCA vervolgens op “Men spant zich in, maar met name de structuurmodellen komen erg dichtbij voor partners en bestuurders. Of ze dat nu echt gaan aanpakken weten we niet. Wij hebben er vertrouwen in dat volgend jaar een onomkeerbaar p roces in gang is gezet en dat vervolgens binnen afzienbare tijd het einddoel bereikt wordt. Er komt vermoedelijk een algemeen Kamerdebat over accountancy.
Typisch staaltje van Nederlands polderoverleg. De Britse politiek speelt het harder door het recente faillissement Carillion. De rol en be­tekenis van de toezichthouder FRC (vergelijk­baar met de AFM) staat zelfs ter discussie. De regering gelaste daarom een een onderzoeknaar de rol van de FRC. De FRC slaat terug met een “call for evidence” en een diepgaand verslag over haar activiteiten. Geruchten gaan dat de FRC nu zelfs een verbod op consultancyoverweegt voor de BigFour. De FRC zelf bevestigt dit hier in diplomatieke termen samen met opmerkingen over betere bewaking van continuïteits­risico’s en onaf­hankelijkheid. Dit laatste samen met de concurrentieautoriteit CMA(in NL ACM).
Vraag is of het allemaal veel helpt. Is er geen sprake van een kip/ei probleem? Toen er nog geen regelgeving was profileerden accountants zich succesvol als “vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer”. Hele bergen regelgeving veroorzaakten monopolieposities met hoge partnerbeloningen. “Audit only” modellen, accountants toewijzen en zwaardere verplichtingen om fraude- en continuïteits­risico’s te signaleren, helpt misschien wat. Maar hoeveel toezicht op controle je ook uitoefent, de individuele verleiding om een goed rendabele klant te behouden, blijft groot. Meer checklists helpen daar niet tegen. Mogelijkheden om de toezichthouder te “misleiden” zijn er genoeg. Het is alleen wachten op nieuwe schandalen.

Conclusie en advies
Regelgeving dwingt tot uniforme gedrags­patronen en schept interpretatie en ontsnap­pingsmogelijkheden. Meer regelgeving en toe­zicht voorkomt geen nieuwe schandalen. De regelgeving verbiedt zelfs garanties te geven tegen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s. En dat is juist wat het publiek verwacht.
Schaf dan toch veel regelgeving af incl. de wet­telijke controleplicht. Geef accountants weer de kans zich te profileren als “ver­trouwensman” met desgewenst waar­bor­gen tegen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s

Boeiende Symposium Discussies


Het komende Symposium beloofd boeiende discussies hoe de nieuwe NBA er uit moet zien.
• Zowel Marco van der Vegte (voorzitter NBA) als Marco Moling (voorzitter Novak) hebben zich bereid verklaard te spreken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Het is geen publiek geheim dat Marco Moling voorstander is van een uitgesproken federatief model. Marco van der Vegte concludeerde vóór zijn benoeming wat voorzichtiger: “Ik denk dat een federatief model, zoals eerder geopperd, kan werken; zeker als we de accountants bij middelgrote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.”
• Ook de nieuwe AIB voorzitter, Jasper van Hoe­ven, is bereid zijn definitie van pluriformiteit toe te lichten. De huidige voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal OvRAN’s definitie toelichten en uiteenzetten waarom iedere ledengroep zelf­standig hun eigen broek moeten kunnen ophouden.
Uit gewoonlijk welingelichte bronnen werd vernomen dat binnen de NBA hard wordt gewerkt om het begrip pluriformiteit scherp te krijgen. Ook NOCLAR wordt van tal van voorbehouden voorzien om te voorkomen dat Accountants in Business vootdurend moeten gaan optreden als “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”.
Deze betogen worden gelardeerd door Prof. Dr. Bob Hoogenboom over Accountancy (on)macht. Vraag is of zijn “Tijgerkat filosofie” nu opgaat met de stelling: “Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.“.
• Als praktisch thema is er dit jaar voor gekozen om fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems uit te nodigen. Als gevolg van harder fiscaal optreden tegen adviseurs kan dat optreden ten onrechte accountants treffen. Vanuit haar fiscale procespraktijk zal zij hulpmiddelen aanreiken om je succesvol te verzetten.

Status juridische procedures


Hier valt weinig beweging te melden.
Uit dit overzicht inzake de civiele cassa­tieprocedure (verenigingsdwang en concurren­tie­vervalsing) blijkt dat de Staat en OvRAN op 11 januari 2019 hun uitvoerige schriftelijke toelichting moeten indienen. Interessant is deze gecorrigeerde pleitnota waaruit blijkt dat het Hof Den Haag van belangrijke argumenten geen kennis wilde nemen wegens onvoldoende spreek­tijd. Dit terwijl ruim op tijd extra spreektijd werd aangevraagd.
Inzake deze klacht van 31-10-2017 bij de Accountantskamer tegen 3 bestuursleden NBA die regelgeving niet naleven, zijn alleen uitstelbeslissingen ontvangen.
Inzake het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big­Four kantoren is nog geen besluit genomen.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Deze discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema mocht het u treffen.
Dit Symposium vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

De wortel en de stok!

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 13 september 2018
In deze uitgave:
• De wortel en de stok!
• Discussie, overleg en debat
• Accountants in business
• Harder optreden fiscus tegen adviseurs
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• 
OvRAN Algemeen

De wortel en de stok


Sinds de oprichting, inmiddels 10 jaar geleden, heeft OvRAN steeds gepleit voor een pluriform NBA-model. Onvermijdelijk gezien de tegen­strij­dige onderlinge belangen en produktdiver­siteit in de beroepsgroep. Helaas was de be­proefde wortel en stok tactiek nodig om dit pleidooi kracht bij te zetten. Naast deze civiele procedure, inmiddels in cassatie, loopt nog deze klacht bij de Accountantskamer.
De civiele procedure, handelde over de eis van OvRAN, een pluriforme NBA. Die eis was deels gebaseerd op art. 11 EVRM en 20 UVRM: “Nie­mand mag worden gedwongen om tot een ver­eniging te behoren.” De Strafkamer HR oor­deel­de echter: hang een publiekrechtelijk jasje om een vereniging en je kunt art. 11 EVRM en 20 UVRM aan je laars lappen. Waarschijnlijk bevestigen onze opper­rechters in civiele cassa­tie deze redenering. In dat geval volgt een herhaalde gang naar Straatsburg die OvRAN eerder expliciet naar de HR verwees. Het lijkt ondenkbaar dat EHRM op die wijze het hele verbod op verenigingsdwang om zeep helpt.
Met de tuchtrechtelijke klacht van 31-10-2017 tegen 3 NBA bestuursleden heeft de Accoun­tants­kamer het kennelijk moeilijk gezien het herhaalde uitstel. Dat is ook wel begrijpelijk want het is duidelijk dat het fusievoorstel van 16-12-2009 grote kantoren een stemovermacht geeft volledig in strijd met de “evenwichtige” af­spiegeling die art. 12 lid 6 WAB vereist. Het is niet alleen de beroepseed die deze drie be­stuurs­leden verplicht zich aan wet- en regel­geving te houden. Pikant detail is NOCLAR op 1-1-2019 van kracht wordt die alle accountants verplicht onmiddelijk te reageren op “relevante niet-naleving”.
Indien geld en tijd het toelaten wordt tot slot een handhavingsverzoek bij de AFM ingediend wegens concurrentievervalsing door de Big­Four. Hun personele omvang maakt het hen immers mogelijk veel “aan assurance verwante” acti­viteiten te verrichten in de private sfeer zonder zich te houden aan tal van NBA-verordeningen over die werkzaamheden. Voor de BigFour is het dus van belang om alle andere accountants de zwaarst denkbare regelgeving op te leggen en af te dwingen voor die werkzaamheden in de private sfeer.

Discussie, overleg en debat


Bovenstaande juridische weg naar een pluriforme NBA was overbodig geweest als eerder discussie, overleg en debat met het NBA bestuur mogelijk was geweest. De bereidheid van Marco van der Vegte (voorzitter NBA) om deel te nemen aan een discussie over een federatief NBA-model op het komende OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woensdag 19-12-2018 is daarom een grote stap in de goede richting. Samen met Marco Moling (voorzitter Novak) wordt gesproken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Meldt u u daarom hier aan.

Accountants in business (AIB)


Pluriformiteit is een steeds weerkerend onder­werp van discussie onder accountants, een ever­green zogezegd. Volgens dit rapport uit 2005 van een adviescommissie pluriformiteit be­stond in het jaar 2000 al overeenstemming over een “Ka­merstructuur”. De veruit grootste leden­groep AIB bepleitte oorspronkelijk tot 2006 even­eens een kamerstructuur waar leden­groe­pen het volledig voor het zeggen hebben. Later is dat wat afgezwakt om allerlei redenen.
Het verheugt ons daarom dat de huidige AIB voorzitter, Jasper van Hoeven, bereid is het huidige standpunt toe te lichten. Uitgangspunt daarbij is dat het de ledengroep AIB vrijstaat de NBA geheel nieuw in te richten met het publiek belang als centraal uitgangspunt.
De huidige voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal uiteenzetten waarom de NBA regelgeving inzake “aan assurance verwante” private activiteiten een evidente belemmering betekent voor goede beroepsuit­oefening door AIB’ers. Het is maar goed dat weinig AIB’ers de volgende 10 verordeningen kennen: 1. Verordening op de Kwaliteits­beoordelingen, 2. NVKS + 3. Toelichting, 4. Standaard 4410 + 5. bijbehorende Handreiking 1136, 6. NV COS, 7. ViO + 8. Toelichting ViO, 9. VAO + 10. Toelichting etc. Laat staan dat ze zich realiseren dat NOCLAR hen er toe verplicht na 1-1-2019 op te treden als, citaat: “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”.

Harder optreden fiscus vs adviseurs


Als praktisch thema is er dit jaar voor gekozen om fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems uit te nodigen. Als gevolg van harder fiscaal optreden tegen adviseurs kan dat optreden ten onrechte accountants treffen. Vanuit haar fiscale procespraktijk zal zij hulpmiddelen aanreiken om je succesvol te verzetten.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


De discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema mocht het u treffen.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Democratie is een teer kasplantje!

Geachte Collega …,15 maart 2018 / SWA Nieuwsbrief
In deze uitgave:
• Democratie is een teer kasplantje
• Juridische hervormingswegen
• Andere democratische wegen
• De weg van discussie, overleg en debat
• Symposium Toekomst Accountancy 19-12-18

Democratie is een teer kasplantje


De ‘geloofsbrieven’ van beide kandidaat NBA-voorzitters getuigen van hoop en wanhoop.
De verslagen Novak-kandidaat Marco Moling con­cludeert achteraf terecht: “het grote aantal jonge opgetrommelde professionals van Deloitte en EY viel op; volgens de wandelgangen goed voor een kleine zevenhonderd van het totale aantal aanwezige en gemachtigde stemmen. Het mobili­se­rend vermogen van twee grote kantoren heeft nu een doorslaggevende rol gespeeld en zij verte­genwoordigen slechts enkele procenten van het ledenbestand.” Dit roept herinneringen op aan de ledenvergaderingen 2006/2007 met “witte bus­jes” etc. Aanleiding voor de SWA om het ge­loof in een pluriforme NBA-democratie te verlie­zen, de alternatieve vereniging OvRAN op te richten en de juridische strijd aan te gaan.
De winnende Big-Four kandidaat Marco van der Vegte memoreerde terecht de spiegel en rechte rug, noodzakelijk voor accountants, en conclu­deer­de vóór zijn benoeming: “Ook over de or­ga­ni­satie van onze eigen NBA moeten we knopen door­hakken. Ik denk dat een fe­deratief model, zoals eerder geopperd, kan wer­ken; zeker als we de ac­countants bij middel­grote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.
Zowel Novak als SWA staan achter een dergelijk federatief NBA-model. De enige vraag is hoe zo’n federatie er uit moet zien en langs welke wegen die te bereiken.

Juridische hervormingswegen


Juridisch is inmiddels een lange weg gegaan. 
– Strafrechtelijke procedure over een OvRAN-lid die zich accountant bleef noemen eindigend bij de Strafkamer HR. Die meent dat verenigings­dwang geoorloofd is als je er maar een publiek­rech­telijk jasje omhangt. EHRM die bezwijkt onder het aantal klachten in Straatsburg en deze klacht samen met 99% andere noodgedwongen als niet ontvankelijk afdoet. 
– Kort geding tegen Nivra over de 2016 vergaderprocedures eindigend in art. 81 RO. 
– Drie bestuurlijke procedures tegen de Staat eindigend in EHRM Straatsburg die terugverwees naar de civiele rechter. 
– Civiele vordering onrechtmatige overheidsdaad tegen de Staat. Allereerst een Rechtbank die graag verwees naar de Strafkamer HR en concur­rentie­vervalsing door grote kantoren niet bewe­zen acht. Dan in appel bij Hof den Haag met op 22-2-2018 de pleitnota OvRAN. Die toont aan dat de bewijslast voor concurrentievervalsing ligt bij de Staat en typeert de NBA op goede gronden als verboden facilitator van een Big Four reglemen­teringskartel. Vervolgens dat de jurisprudentie over het verbod op verenigingsdwang niet toelaat de dwingende tekst in art. 20.2 van de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens en art. 11 EVRM weg te poetsen met een publiekrechtelijk jasje. 
– Tot slot 7 tuchtrechtelijke klachten tegen de drie Big Four bestuursleden NBA. Hoorzitting bij de Accountantskamer Zwolle op 16-2-2018. Depleitnota SWA toonde aan dat het belangrijkste verweer van betrokkenen niet tuchtrechtelijk aansprakelijk te zijn voor persoonlijk bestuurshandelen niet stand kan houden.
Gezien de ingebrachte juridische argumenten zouden OvRAN/SWA de juridische discussie moeten gaan winnen. Maar bovenstaande maakt de frisse tegenzin van rechters duidelijk om de Staat en een eerbiedwaardig instituut als de NBA voor het hoofd te stoten. Uitkomsten van juridische procedures voorspellen is moeilijk. De verwachting is dat de Accountantskamer, gezien haar eenzijdige Big Four gedomineerde samenstelling een uitweg zoekt om een veroordeling te voorkomen. Het gevolg is een gang naar CBB. In het Hof Den Haag was een van de Raadsheren Mevr. Prof mr. Gerards, hoogleraar mensenrechten aan de Uni Utrecht. Dat wekt enig vertrouwen dat het Hof niet, zoals de Rechtbank, de stellingen van de Staat blindelings overneemt. Het gevolg is dan cassatie door ofwel de Staat ofwel OvRAN.

Andere democratische wegen


Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat niemand het im­mense belang van grote kantoren doorziet om iedereen met een accountantsopleiding via vere­nigingsdwang een NBA-idmaatschap af te dwin­gen. Zo kan ieder NBA-lid maximale regelgeving worden opgelegd via de weidse begrippen ‘assu­ran­ce’ en aan ‘assurance verwant’.
Behalve voor de wettelijke controle, hebben die­zelfde gro­te kan­toren zich via zoge­naamd zelf­stan­dige eenheden zonder formeel NBA-leden in dienst zich feite­lijk aan al die regelgeving weten te onttrek­ken. Normaliter heet dat concurrentie­vervalsing.
Dat Minfin die duivelse combinatie van concur­rentie­vervalsing via verenigingsdwang niet wil begrijpen is begrijpelijk. Dit belemmert salaris­ver­dubbelingen via glanzende carrieres als maat bij een Big Four kantoor.
De 2e Kamer acteert veelal niet tussen twee vuren. Een kans ging verloren toen bij de laatste parlementaire behandeling van de Wet op het Accountantsberoep alle aandacht uitging naar de wettelijke controle en CDA(Balkenende) en PvDA(Bos) de gebreken in het NBA-model bleven wegpoetsen.
Tot 2006 begreep de AIB-besturen dit dilemma heel goed door naar een Kamerstructuur bij de NBA te streven. Daarna hebben de besturen van deze veruit grootste NBA-ledengroep dit streven opgegeven om onbegrijpelijke redenen.
Waarom zoveel slimme NBA-leden zich niet eer­der aan dit dilemma ontrokken door zich hier als OvRAN-lid aan te melden is eigenlijk ook onbe­grij­pelijk. OvRAN staat alleen open voor perso­nen die kwalificeren als NBA-lid met de titels RMC voor RA’s of RCA voor AA’s. Dat ze zich publiek geen accountant mogen noemen zou geen ver­schil mogen maken want de meeste NBA leden werken helemaal niet als accountant zoals het publiek dat verstaat.

De weg van discussie, overleg en debat


Deze weg is open komen te staan door de bereidheid van zowel Marco van der Vegte (te­gen die tijd voorzitter NBA), Marco Moling (voorzitter Novak) en Corneel Spil (voorzitter OvRAN) een open discussie aan te gaan over een federatief NBA-model op het komende OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woens­dag 19-12-2018.
Iedereen weet: “tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren“. Willem Elsschot (1882-1960) sprak toen over het huwelijk maar dat is eigenlijk ook een vorm van federatie. Daarbij gaat het altijd over de verdeling van macht en geld. Kortom, dit belooft een boeiende discussie te worden. Wie weet waar dat toe leidt op weg naar een federatief NBA-model.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Naast de discussie over een federatief NBA-model komen twee andere thema’s aan de orde. Een praktisch thema voor bijna iedereen naast een thema over de meest actuele wijzigingen in regelgeving.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies. 
U kunt zich nu al hier inschrijven.
Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of uw mailadres wilt wijzigen, klik op: hier.
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier
I.v.m. procedurekosten zijn donaties zeer welkom op Iban NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN!

Symposium 2017: L’histoire se répète, of toch niet?

Geachte Collega …..,Nieuwsbrief 16 januari 2018
In deze uitgave:
• L’histoire se répète, of toch niet?
• Schaf de verplichte controle af!
• Professioneel oordeel en checklists
• Crowdfunding
• Syllabus succesvol toetsingsverweer
• OvRAN Algemeen

L’histoire se répète, of toch niet?


• De geschiedenis herhaalt zich. Als het gaat om de macht van het Big Four-kartel, worden tradi­tioneel voldoende manschappen opge­trom­meld om een ruime meerder­heid te beha­len op NBA-ledenvergaderingen.
Net als in 2006/2007 wa­ren dat er ruim meer dan wat de kleine kan­toren en accountants in business in stelling weten te brengen. Marco van der Vegte als Big Four vertegen­woordiger aan zet. Niks nieuws onder de zon dus. Of wel als hij zijn opmerking waar maakt niet bij voorbaat tegen een federatief model te zijn. Laat het Steinhoff schandaal hem met rust?
• De komende tijd zal de afloop blijken van de beide lopende tuchtrechtelijke klachten met Big Four aspec­ten: liefst 64 klachten over toetsings­kwaliteit tegen 26 accountants (toet­sers, veel (oud)bestuursleden NBA en leden van de Raad van Toezicht) naast 7 klachten tegen de 3 OOB-bestuursleden NBA die het o­li­gopolistische OOB-karakter van NBA bepalen.
Zal de geschiedenis zich herhalen gezien de oneven­wichtige samenstelling van de Accountants­kamer waar de meerderheid van de accoun­tantsleden OOB-gerelateerd zijn? Dus CBB beroep in deze strijd om de macht?
• Na deze uitspraak van de R’damse be­stuurs­rechter staan de Big Four op winst in hun verzet tegen de AFM-toetsmethodiek. Of is sprake van een Pyrrus overwinning? Ook hier zal de tijd leren of appel en meer AFM-controle het gevolg zal zijn van deze strijd om de macht.

Schaf de verplichte controle af!


In dit jongste OvRAN symposium over verstarde regelgevingsstructuren toonde Jan Bouwens met logica en hard empirisch bewijsaan dat de huidige verplichte wettelijke controle meer na – dan voordelen biedt. Het blijkt dat ondernemingen die zich vrijwillig laten controleren betere ratings krijgen en minder interest betalen. Uit de discussie en stemming bleek dat een meerderheid van de aanwezigen dit voorstel ondersteunt.
De laatste EU Richtlijn 2013/34 bewijst helaas dat de accountantslobby in Brussel succesvol verhoging van de grensbedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen wist te beperken.
Het voorstel van Arjan Brouwer (PWC) de verplichte controle geheel af te schaffen of zoals Reinder Brummelman (BDO) voorstelt de verplichte controle te beperken tot OOB’s als een stap in de goede richting, blijft voorlopig dus een fata morgana.

Professioneel oordeel en checklists


Na dit betoog van Arnout van Kempen onder­steun­de een meerderheid van de aanwezigen het negatieve oordeel van de R’damse be­stuurs­rech­ter over de AFM-toetsings­metho­diek. Een meerderheid oordeelde ook dat de gang naar de rechter de beste weg is om duidelijkheid te krijgen in deze.
Niet verwonderlijk na deze laatste oproep van Arnout van Kempen over beroepseer, ethisch reveil en niet meer regels of hervormingsplan.

Crowdfunding


Bas Denissen toonde in dit betoog de snelle groei van crowdfunding aan naast een overzicht van marktpartijen en andere relevante informatie. Bijv. een gemiddeld netto rendement voor investeerders van 4,07% na aftrek van afboekingen en kosten. Wanneer je iedere debiteur afboekt die 3 maand achterstand heeft (voorstel AFM) en geen rekening houdt met zekerheden, kom je tot lagere rendementen.
De meerderheid van de aanwezigen ondersteunden dan ook de stemvraag om klanten te adviseren eens rond te kijken bij crowdfunding. Ook al is crowdfunding relatief duur in situaties waar een bank of venturekapitalist etc. zijn neus voor ophaalt. Een meerderheid aarzelt om een assuranceverklaring af te geven in dergelijke situaties gezien de tuchtrechtelijke risico’s. Die aarzeling neemt af bij maar u heeft wel veel vertrouwen in het project.

Syllabus succesvol toetsingsverweer


Bij de introductie van de syllabus succesvolle argu­men­ten tegen onterechte toetsingen bleek verwarring. De oorzaak is dat deel l feitelijke jurisprudentie weergaf. Een van de aanwezigen leidde daaruit af dat dit geen succesvolle argumenten waren. Dat is waar en niet waar.
De oorzaak is dat zowel de Raad voor Toezicht als de Accountantskamer blind varen op het eerste (subjectieve) oordeel van de toetser over ‘overtredingen’. Dat oordeel volgt uit het standaard toetsingsrapport waar ofwel aanbeve­lingen dan wel aanwijzingen uit resul­teren. Terecht of ten onrechte weet niemand want cri­teria ontbreken. Bij nadere bestudering blijkt dat dezelfde overtreding soms ernstig wordt geacht (aanwijzing) dan wel niet ernstig (aanbeveling). Sommige aanwij­zingen hebben geen enkele basis in de regel­geving maar de Raad voor Toezicht en Ac­countantskamer varen vrijwel blind op het oor­deel van de toetser.
Vandaar de OvRAN aanbeveling om na het besluit van de Raad voor Toezicht bij een oordeel B of C onmiddelijk naar CBB te stappen. Dit maakt inhoudelijk juridisch verweer op basis van art. 3:2 en 3:46  AWB kansrijk.
De delen II en III behandelen inhoudelijke of formele succesvolle verweren. Een meerderheid van de aanwezigen concludeerde uiteindelijk dat de formele AWB verweren in alle gevallen kansrijk genoeg zijn om een negatief oordeel B of C van tafel te krijgen
De laatste syllabus versie is alleen beschikbaar als uw persoonlijke copie, prijs € 50. Te bestellen via secretariaat@ovran.nl in pdf formaat. Het is verboden uw persoonlijke copie uit handen te geven anders dan aan de rechtbank en uw advocaat!

OvRAN heeft een virtueel kantoor

. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Historische gebeurtenissen, toetsingskaders en verzet

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 22 november 2017
In deze uitgave:
• NBA, historische gebeurtenissen 1!
• NBA, historische gebeurtenissen 2!
• Audit kwaliteit en verplichtingen?
• Crowdfunding
• Vriendjespolitiek en klassejustitie
• MKB-toetsingen: Syllabus
• Aanmelden Symposium 21-12-17
• OvRAN Algemeen

NBA, historische gebeurtenissen 1!


Voor het eerst in vele jaren heeft iemand de hand­schoen opge­pakt door zich kandidaat te stellen als voor­zit­ter NBA: Marco Moling, Novak. Daar is moed voor no­dig. Zijn tegenpool is de bestuurs­kandi­daat Marco van der Vegte, Deloitte. Grotere tegen­stel­lin­gen qua toekomstvisie zijn nau­we­lijks denkbaar.
• Marco van der Vegte zet in op de lijn van het Visie document. Achter 31 pagina’s fraaie ver­ge­zichten, mooie woorden en waarheden als koe­ien schuilen bittere waarheden. Het enige dat de NBA-leden immers verbindt zijn de titels RA/AA etc. Voor een minderheid een ‘noodza­kelijke’ licentie om zich wettelijk als accoun­tants­kantoor te mogen vestigen. Voor alle anderen verenigingsdwang. En verbin­den in de NBA visie betekent ook iedereen onderwerpen aan strakke NBA-regelgeving voor onduidelijke “aan assurance verwante” werkzaamheden waar Big Four zich zelf van vrij stelt. Aan de oorzaken achter het publieke onbehagen komt de NBA-visie niet toe. Laat staan aan de hete aardappelen ontleed in het MCA-rapport.
Marco Moling gaat voor een nieuwe aanpak. Het roer moet om. Doen wat we beloven. Niet met vage rapporten en eindeloze beleidsno­tities maar met een heldere boodschap. Meer diversiteit en pluriformiteit. NBA niet langer stevig aan de teugels van de grote kantoren.
Kortom er is wat te kiezen op deze NBA-ledenvergadering 19-12-2017. Gaan de Big Four net als in 2006/2007 al hun manschappen ter stemming sturen? Of weet Novak er hopelijk meer te mobiliseren?

NBA, historische gebeurtenissen 2!


Voor het eerst ook in de geschiedenis van de NBA zijn drie NBA-bestuursleden voor de tuchtrechter gedaagd. Klager is de SWA, opge­richt n.a.v. die NBA-vergaderingen 2006/2007. De klacht richt zich tegen drie NBA-bestuurs­leden die de Big Four vertegen­woor­digen.
Uit deze tuchtklacht blijkt dat hen onder ande­re wordt verweten 1. te handelen in strijd met art. 12 lid 6 WAB en art. 1.1 Beginselen van goed NBA-bestuur door Big Four de feitelijke macht te geven binnen de NBA, 2. OOB-kan­toren een feitelijk oligopolie te geven in alle toetsingsorganen binnen en buiten de NBA waaronder de ‘onafhankelijke’ Accountants­kamer in Zwolle, 3. MKB-kantoren zwaar te straffen voor kwaliteitsgebreken maar tegen OOB-kantoren geen enkele maatregel te treffen, 4. NBA-regelgeving buiten wettelijke controle te bewerkstelligen die OOB-kantoren grote commerciële voordelen biedt door deze vrij te stellen van alle NBA-regelgeving geldend voor alle andere NBA-leden.
Als zodanig zijn deze drie het meest verant­woor­delijk voor de oligopolistische karak­ter­trek­ken van de NBA. Naast vereni­gings­dwang heeft OvRAN de bewijsvoering achter deze tuchtklacht bij het Hof Den Haag ingezet als nader bewijs van een verboden regle­men­te­ringskartel: Big Four met NBA als facilitator.

Audit kwaliteit en verplichtingen?


Bestuursverkiezingen en procedures zijn tijdsgebonden rimpelingen op de dieperlig­gen­de stroom van toenemend verzet tegen het huidige accountancy establishment. Voor het beroep zijn andere onderwerpen fun­damen­te­ler. Is de wettelijk verplichte ver­klaring een molensteen voor het beroep waar we zo snel als mogelijk van af moeten? Wat is de betere verhouding tussen audit kwaliteit zoals gedefi­nieerd in de NBA green paper, professioneel oordeel en publieke verwachtingen?
Het grote aantal reacties geeft vooral aan dat de meningen enstig verschillen zoals blijkt uit de volgende 5 reacties: NijenrodeEumedionLimperg InstituutRU GroningenVEBFoundation for Auditing ResearchAFM. Multistakeholderperspectief of slechts één do­mi­nant perspectief: vertrouwenspersoon maat­schappe­lijk verkeer? Is controle vooral maatwerk en de verplichting vastomlijnde definities van kwaliteit door toezichthouders te volgen een ‘dwaalspoor’?
Moet nu de Rotterdamse bestuursrechter, tussen al die meningen, het pleit beslechten inzake de boete besluiten AFM tegen EY/PWC?
Arnout van Kempen (ex AFM) en Jan Bouwensgeven antwoord op deze prangende vragen op het komende symposium buiten de rechtszaal en buiten gevoelige relaties met AFM.

Crowdfunding


Dit jaar komt i.v.m. de tijd slechts één praktische onderwerp aan de orde. Bas Denissen RA, CFO van Collincrowdfund die zijn licht laat schijnen op de totaal verschillende renta­biliteits­cijfers bij crowd funding: deze 0,9% effectief per jaar of 3,8% tot 7,8%. Wilt U daar meer van weten, schrijf u hier in.

Vriendjespolitiek en klassejustitie


De zitting van de Accountantskamer op 3-11-2017 inzake de klachten van het MKB kantoor Van de Kar en Veraart tegen alle betrokkenen bij kwaliteitstoetsingen, Raad van Toezicht, extern Accountant, Bezwa­ren­com­missie en NBA-­bestuur geeft te denken. In dit dossier was sprake van 1.249 verwijtbare gedragingen van betrokkenen waarbij de betrokkenen 7.404 overtre­dingen hebben begaan door het niet na­le­ven en/of verkeerd toepassen van bepa­lingen van wet- en regelgeving.
In deze pleitnota van het kantoor is op de pagina’s 9 tot en met 13 uitgebreid ingegaan op de tekortkomingen van het toetsingsproces. Gezien de ontoereikende lay-out van de ge­bruik­te toetsingsapplicatie is er ernstige twijfel of betrokkenen van de NBA op de hoogte zijn van de verschillende fasen die in het toetsings­proces doorlopen dienen te worden. In het (concept)toetsings­verslag en de Rap­por­te­ring ten behoeve van de Raad ontbreekt de moge­lijk­heid om geconstateerde ‘tekort­ko­min­gen’ en de wettelijk vereiste motivering van de ernstige tekortkomingen (art 3:46 AWB en art. 13 Verordening) te vermelden volledig.
Dit MKB-kantoor heeft een punt met zijn stellingen over: “kansspel”, “willekeur” en het ontbreken van toetsingskaders. Feit is immers dat in het toetsingsformulier geen ‘tekort­ko­min­gen’ worden vermeld. De Raad voor Toezicht NBA toetst slechts marginaal en hebben het ontbreken van geconstateerde ‘tekort­ko­min­gen’ niet geconstateerd.
Afgelopen twaalf jaar hebben kantoren ten onrechte een “B” of “C”-oordeel gehad doordat in het toetsingsverslag geen geconstateerde ‘tekort­ko­min­gen’ worden vermeld en de wettelijk vereiste motivering van de eventuele ‘tekort­ko­min­gen’ ontbreekt.
Jurisprudentie met indicaties welke ‘tekort­ko­min­gen’ ernstig zijn ontbreekt. Hoeveel ernstige ‘tekort­ko­min­gen’ nodig zijn om tot een C-­oor­deel te komen is ook volstrekt onduidelijk. COS 4410 is veel te globaal en zuivere criteria stel je niet eventjes vast via een ledenver­ga­de­ring. Verweer wordt in dit kader ernstig be­moeilijkt. Zo maakt deze pleitnota duidelijk dat vrij­wel iedere toetsing succesvol kan worden aange­vochten met alleen basisbegin­selen uit het bestuursrecht: AWB 3:2 + 3:4 (zorgvul­dig­heid en belangenafweging) en 3:46 (motivering).
Het oordeel of een dergelijk toetsingskader het juridische niveau van een bananenrepubliek benadert of een oligopolistisch spel om concur­renten het leven moeilijk te maken, laten we aan de lezer over.

Syllabus succesvol toetsingsverweer


Vandaar dat het initiatief is genomen om een syllabus te ontwerpen met succesvolle argu­men­ten tegen onterechte toetsingen. Naast praktische uitwerkingen van de zuiver juridische argumenten, bevat de syllabus een overzicht uit de recente jurisprudentie van ernstige + niet-ernstige tekortkomingen en tal van inhoudelijke argumenten. Het blijkt dat dezelfde inhoudelijke ‘tekortkoming’ verschillend wordt aangerekend.
Er bestaat nog dringend behoefte aan voor­beelden van ‘tekortko­mingen’ op het niveau van de Raad voor Toezicht of Bezwarencommissie. Dit om gefundeerder aan te tonen dat uit dezelf­de ‘tekortko­ming’ verschillende aanbeve­lingen volgen. Mocht u in het bezit zijn van dergelijke uitspraken, s.v.p. verzenden naar ons secretariaat. Vertrouwelijkheid gegarandeerd.
De stelling zal worden verdedigd op basis van de syllabus dat met een andere aanpak in de drie meest recente veroordelingen van MKB kantoren door de Accountantskamer, een veroordeling waarschijnlijk was voorkomen (ook al zijn niet alle inhoudelijke details bekend). Paul Stoele en andere ervaringsdeskundigen waaronder vennoten van het kantoor van de Kar en Veraart zullen als inleiders functioneren op dit symposium. De duizenden MKB-kantoren worden om de 6 jaar getoetst. We rekenen daarom op een massale opkomst. Vol is vol. Schrijf u dus nu hier in.

Toekomst Accountancy: Symposium 21-12-2017


Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 December 2017 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

De juiste balans tussen materialiteit en checklists?

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 8 oktober 2017
In deze uitgave:
• De juiste balans
• Juiste balans bij wettelijke controle?
• Rentabilititeit bij crowdfunding
• Juiste balans bij toetsing MKB?
• Onjuiste balans bij toetsing MKB
• Symposium 21-12-2017
• OvRAN Algemeen

De juiste balans


De volgende citaten illustreren de huidige NBA-spagaat. NOVAK: NBA opblazen, SRA: Gedwongen winkelnering, MCA: Zes ‘hete aardappelen’ onbesproken in het herstelplan, Kwaliteitstoetsing loopt uit de hand, Tweede Kamer: Verdienmodel moet op de schop, SWA: Tuchtklacht tegen alle OOB-accountants?
Hopelijk kan een nieuwe NBA-voorzitter het schip weer vlot trekken. Geen eenvoudige opgave. Het huidige centrale model heeft te veel vijanden gemaakt. Die zullen zich blijven roeren. Onze mening kent U. Alleen pluriformiteit kan de nodige cultuurverandering bij de NBA bewerkstelligen. Meer regelgeving en toezicht creëert alleen meer ontwijkgedrag.
Maar daar gaat deze nieuwsbrief niet over. Die gaat vooral over de juiste balans bij toetsingen tussen professionaliteit en sec toepassen van checklists.

Juiste balans bij wettelijke controle?


Het is opmerkelijk dat na ruim 100 jaar bestaan het accountantsberoep er nog niet in is geslaagd de “verwachtingskloof” te dichten. Een recent onderzoek toont aan dat het grootste deel (55%) van de verwachtingskloof wordt veroorzaakt door belemmerende regelgeving. Dat die regelgeving moet wijzigen staat vast. Een van de oplossingen is dit recente voorstel van Prof. Jan Bouwens om de verplichte accountantscontrole af te schaffen. Dit voorstel wordt hier ondersteund door andere deskundigen zoals Prof. Arjan Brouwer (PWC) en Arnout van Kempen. Ook OvRAN is van mening dat de verplichte accountants­controle en de daarbij behorende sjablonen uit de regelgeving, het ontstaan van nieuwe dynamiek op dit gebied belemmert.
Het verheugt ons daarom dat we zowel Jan Bouwens als Arnout van Kempen bereid hebben gevonden op het komende symposiumdonderdag 21 December 2017 17.00 uur dit onderwerp toe te lichten.
Een ander aspect van de juiste balans is het evenwicht tussen materialiteit c.q. professio­neel oordeel en checklists. Deze stelling poneert dat de toezichthouder AFM zelf de normen invult en WTA-accountants daar op afrekent. De OOB-kantoren stellen daaren­tegen dat de kloof tussen de sector en de toezichthouder zich niet laat oplossen met gedetailleerde checklists.
Een zuiver debat over deze kwestie lijkt momenteel niet mogelijk. Het juiste evenwicht vinden tussen enerzijds de verplichting checklists niet te vergeten en anderzijds de noodzaak dat checklists ruimte moeten bieden soms heel diep in de details te gaan of soms juist niet, is inderdaad niet eenvoudig. OvRAN meent dat de balans te veel is doorgeschoten naar sec checklists en mede daarom de verwachtingskloof niet overbrugt kan worden.
Het brede publiek heeft alle vertrouwen in accountantsverklaringen en toezicht daarop verloren omdat die continuïteit, fraude (Imtech, Buma Stemra)etc. niet garanderen. Die problemen kunnen niet met standaard checklists opgelost worden. Daarvoor moet heel diep gegraven worden met een gevoelige speurneus voor onraad en, mogelijk verdoofd door checklist, die niet afdoen met dooddoeners. Voor­stellen om het evenwicht tussen de voor­ge­schreven checklists en materialiteit te ver­be­teren, zijn het tweede onderwerp bij dit thema.

Rentabiliteit bij crowdfunding


Nu banken het laten afweten of doorverwijzen naar ‘stapel’financiering en venture kapitaal kostbaar is als financieringsvorm, komt crowd­fun­ding meer en meer in zwang en wordt ver­moe­delijk een blijvertje. Accountants zijn er op veel manieren bij betrokken.
Als adviseur van de geldnemer is het oppassen geblazen gezien deze tuchtrechtzaak.
Als adviseur voor een belegger of geldnemer is de effectieve rentabiliteit van belang. Is dit deze 0,9% effectief per jaar of de door de branchevereniging geciteerde 3,8% tot 7,8%?
Bas Denissen, CFO van Collincrowdfund heeft zich bereid verklaard licht te laten schijnen op deze totaal verschillende renta­biliteits­cijfers. Bas is registeraccountant en zal de ver­schillende rendementsberekeningen toelichten. Zowel vanuit de financieringsinvalhoek met de juiste partijkeuze+struikel­blokken als ook vanuit de beleggingsinvalhoek.

Juiste balans bij toetsing MKB?


Het zal niemand zijn ontgaan dat een MKB-kantoor over zijn toetsing 64 klachten indiende tegen liefst 26 accountants, waaronder toet­sers, veel (oud)bestuursleden NBA en leden van de Raad van Toezicht. De zitting zal voor MKB kantoren zeer leerzaam worden. Het blijkt echter dat de Accountantskamer terughoudend is de zittingsdatum op vrijdag 3 november 2017 om 10:30 uur prijs te geven. Een unieke gelegenheid om kennis te nemen wat er allemaal fout kan gaan bij het ‘toet­sings­cirus’ en hoe u daar succesvol op kunt inspelen.
In dit kader is ook bekend geworden dat 11 van de 12 accountantsleden in de Accountants­ka­mer (veelal langdurig) functies uitoefen(d)en bij de NBA en 8 verbonden zijn/waren met OOB kantoren. De NBA als huisleverancier van tucht­rechters! Dat geeft te denken over de uitslag na deze mislukte wra­king. Hopelijk gaat CBB evidente partijdigheid recht breien.

Onjuiste balans bij toetsing MKB


Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn bij de zitting in Zwolle op 3-11, is een (begin van een) syllabus in voorbereiding over succesvolle argumenten tegen onterechte toetsingen. De Verordening op de KwaliteitsbeoordelingenNVKS + Toe­lichting, de oude Leidraad 14 en de nieuwe Standaard 4410 en de bijbehorende Handreiking 1136 naast de NV COS etc. laten veel ruimte voor subjectieve en wisselende interpretaties. Wat de ene toetser een ernstige tekortkoming noemt gevolgd door een aanwij­zing noemt de andere toetser minder ernstig gevolgd door een (be­trekkelijk vrijblijvende) aan­beveling. Vaak zijn eigen gebruiken of een van de kantoor­hand­boe­ken daarbij de norm.
Wanneer slechts aanbevelingen volgen is een eindoordeel “B” of “C” niet mogelijk. Vandaar het grote belang van de kwalificatie van de tekortkoming. Er is echter geen jurisprudentie beschikbaar over praktijk­situaties die de Raad van Toezicht, de Be­zwa­ren­commissie of CBB in hoogste instantie als terechte aanbeveling definiëren of als terechte aanwijzing. De syllabus is een begin om die lacune op te vangen maar verdient voortdurende aanvulling met nieuwe uitspraken over praktijksituaties.
Vandaar het verzoek om inzage te krijgen in zoveel mogelijk uitspraken van de Raad voor Toezicht of Bezwarencommissie. De praktijk­situatie in die uitspraken worden geanoni­miseerd opgenomen in de database als voorbereiding op de syllabus. S.v.p. verzenden naar ons secretariaat.
Sinds deze Beleidsnotie van de Raad voor Toezicht kunnen aanbevelingen slechts als bijlage bij het toetsingsverslag worden gevoegd waarbij duidelijk wordt aangegeven dat deze het oordeel niet hebben beïnvloed.
Voorbeeld van een onterechte aanwijzing door de Bezwarencommissie is bijv. het ontbreken van een door cliënt ondertekende bevestigings­brief (LOR) van de opdracht bij de jaarrekening en de stelling van de Bezwarencommissie dat meer verwacht mag worden dan een voor ak­koord getekende concept jaarrekening. Zowel Leidraad 14 als Handreiking 1136 geven immers als voorbeeld voor de vereiste bevestiging slechts het voor akkoord getekende concept.
Inmiddels hebben we Paul Stoele bekend via deze zaak en andere ervaringsdeskundigen bereid gevonden als inleider te functioneren op het komende symposium.

Toekomst Accountancy: Symposium 21-12-2017


De stijgende aandacht voor de toekomst van het beroep blijkt uit de toename van het aantal deelnemers. Dit jaar wordt wel heel bijzonder gezien de actualiteit van de thema’s.
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 December 2017 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Verslag Ledenvergadering 2017

Het on line stembureau was geopend van donderdag 31 augustus, geopend tot donderdag 7 september 2017 24.00 uur.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 92,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 8,00%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over de benoeming van een nieuw bestuurslid om een bestaand lid als nieuwe penningmeester OvRAN te vervangen.Uitgebrachte stemmen: Voor 96,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 4,00%
Agendapunt 5: Stemt U voor, tegen of blanco om dit jaar geen leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 88,00%, Tegen 4,00%; Blanco: 8,00%

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

Persbericht OvRAN 5-6-2017

Geachte ….. ,Persbericht 5 juni 2017
In deze uitgave:
• Verzet tegen de NBA neemt toe
• Strategie?
• Memorie van Grieven civiel appel
• Overige Grieven
• Verzet tegen het ‘toetsingscircus’
• Symposium 21-12-2017
• OvRAN Algemeen

Verzet tegen de NBA neemt toe


Wie had dat gedacht? In dit schrijven d.d. 28 maart 2017 stelt NOVAK :”Het NBA-register is ver­vuild.”, “Mis­schien wel 90% van de NBA-leden houdt zich helemaal niet bezig met de wettelijke controle”, “MKB-accountants dragen de lasten van een verplichte inschrijving bij een beroeps­organisatie die hun belangen negeert zonder dat zij daarvoor iets terug ontvangen”, “De NBA kijkt meestal met de bril van de grote kantoren naar de sector als geheel”, etc. etc. Het FD vat dit hier samen met de kop: “Accoun­tants MKB willen vereniging NBA opblazen.” Zelfs een vertrouwde NBA-paladijn als SRA stelt hier: “Gedwongen winkelnering: Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat grotere kantoren (Big 4, Next 5, Top 20) met de nieuwe eind­termen voor de praktijkopleiding worden bevoor­deeld. Deze maatregelen werken niet alleen marktregulering en concurrentie­verval­sing in de hand, ook zullen studenten zelf met gedwongen winkelnering geconfronteerd wor­den.
” Het FD citeert Dinkgreve: “Gevolg: het risico dat studenten massaal uitwijken naar de grote kantoren. Uiteindelijk hebben mkb-kanto­ren straks een groot tekort aan goed­op­ge­leide en talentvolle mensen, waardoor zij ge­dwongen worden om hun wette­lijke controle­vergunning in te leveren bij toezichthouder AFM.‘”

Strategie?


En zoals gebruikelijk geeft de CEA de tactisch juis­te antwoorden en verwijst naar de NBA-Verordening op de beroepsprofielen. Het echte probleem is dat de oriëntatie ‘Assurance’ vanuit de historie wel als volwaardige accoun­tants­opleiding wordt gezien en de oriëntaties ‘Ac­coun­tancy’ niet. Omdat (waarschijnlijk) al­leen de oriëntatie ‘Assurance’ de bevoegdheid geeft wettelijke controles uit te voeren, kan dat ge­voel heel goed blijven overheersen. Dan heeft de SRA gelijk en zijn de Big Four via deze mees­terzet er opnieuw in geslaagd de concurrentie op belang­rijke achterstand te zetten.
En wordt het tijd dat de SRA zich realiseert dat hun belang ligt bij een pluriforme beroepsor­ganisatie die voor de bij de SRA aangesloten NOOB(Niet Organisaties Openbaar Belang) kantoren haar eigen opleidingseisen kan bepa­len, al dan niet onder toezicht van de CEA. De kortste weg voor de SRA is hun eigen toelating op basis van art. 28 WTA. Maar die weg zal het Ministerie van Financiën wel afstoppen zoals eerder bleek. Het is niet de eerste keer dat deze 10 OOB-kantoren onder het mom van betere re­gel­ge­ving, er in slagen belangrijke concur­ren­tie­voordelen te bereiken.

Memorie van Grieven civiel appel


De insteek dat via de eenheidsworst NBA deze 10 OOB-kantoren belangrijke concurrentievoor­delen weten te bereiken vormt een belangrijke grief uit de Memorie van Grieven (MvG) in het civiele appel onrechtmatige overheidsdaad van OvRAN. De Rechtbank deed die klacht af met de stelling dat niet de Staat daarvoor aanspra­kelijk was maar de NBA. Dat de Staat mededader was toont de MvG afdoen­de aan.
Waarom wel de NOVAK en SRA zich verzetten tegen concurrentie­verval­sing maar de besturen van de ledengroepen AIB en LIO zich koest houden, is opmerkelijk. Met name het AIB bestuur weet toch de consequenties voor hun leden van de assurance-definitie: “opdracht an­ders dan een wettelijke controle in de zin van de Wta, waarbij de eindverantwoordelijk profes­sional een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uit­komst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de crite­ria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van de omschreven criteria;
En verstandige mensen zoals accountants formuleren nu eenmaal regelmatig conclusies op basis van criteria. Vaak is de bedoeling van dergelijke conclusies om bij derden vertrouwen te wekken. De toevoeging dat het alleen gaat over feitelijk bevindingen, helpt ook al niet want is ook een conclusie die gebaseerd moet zijn op criteria. Dan is sprake van ‘assurance’ en is de hele rimram van NVAK, ViO en NVKS op dat lid en zijn organisatie van toepassing. Grote kantoren stellen zich daarvan vrij via afzonderlijke entiteiten waar formeel geen accountants in dienst zijn.
Mooier kan het toch niet geregeld worden voor de grote kantoren!
Nadere informatie is verkrijgbaar op 0411-641699.

Overige Grieven


De Rechtbank baseerde haar uitspraak deels op die van de strafkamer HR waarover deze klachtin Straatsburg is ingediend. Die uitspraak ver­schaft een vrijbrief aan overheden om naar be­lie­ven beroepsorganisaties in het leven te roe­pen buiten het bereik van art. 11 EVRM over het verbod op verenigingsdwang. En die vrijbrief was nou net wat EVRM wilde voorkomen.
Van de in totaal 12 grieven zijn de grieven 10 en 11 aan het thema concurrentievervalsing ge­wijd. Grief 1 somt in punt 7 nog eens op hoe re­gel­ge­ving grote kantoren bevoordeelt. Ver­schil­lende an­de­re grieven verwijten de Recht­bank geen aan­dacht te hebben geschonken aan be­lang­rijke jurisprudentie en verdragen. Bijv. art. 20.2 van de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens: “No one may be compelled to belong to an association.
” Of de jurisprudentie inzake indirecte verenigingsdwang in grief 6 Young Webster vs UK punt 57) en vrijheid van meningsuiting in grief 7 waar Vörður Ólafsson principieel weigerde lid van een vereniging te zijn waar hij verder geen bezwaren tegen had.
Zowel de Rechtbank als de strafkamer HR menen dat de NBA een algemeen belang dient en kunnen moeilijk bevatten dat de meeste NBA leden (AIB/LIO/pensionados) helemaal geen accountants zijn maar gewone mensen die alleen NBA-lid blijven om de titel niet kwijt te raken. Vandaar dat veel aandacht is geschonken aan de vraag of en welk algemeen belang de NBA nu echt dient met deze extreme vorm van indirecte verenigingsdwang.
Grief 8 inzake eigendomsrecht toont aan dat de Rechtbank de stukken niet gelezen of niet begrepen heeft en ook elders domweg citeert uit stukken van de landsadvocaat.
Maar oordeelt u zelf hoe het kan bestaan dat een overgrote meerderheid van professionals ge­dwon­gen wordt NBA-lid te blij­ven die wordt geregeerd door zijn grootste con­cur­renten, grote kantoren, die alle leden – me­ren­deels geen accountants – tal­loze regels op­leg­gen waar ze zichzelf niet aan hoeven te houden?

Verzet tegen het ‘toetsingscircus’


Het is bekend dat OvRAN voorstander is van collegiale toetsing over de inhoudelijke kwaliteit van het geleverde product. Het verheugt ons dan ook dat deze analyse van de CBB jurisprudentie dit gelijk aantoont. Uit de stukken blijkt dat het vaak gaat over formaliteiten en interpretaties. Het blijkt niet verstandig te zijn om naar CBB te gaan zonder een juridisch geschoolde proces­vertegenwoordi­ger. Die kunnen beter gehakt maken van al die toet­singsverslagen die voldoen aan de assu­rance-definitie. De meeste toetsers en hun evt. organisaties voldoen helemaal niet aan alle eisen van NVAK, ViO en NVKS. Laat staan dat er duidelijke alom aanvaarde criteria bestaan om hun conclusies gemotiveerd te verantwoorden.
Treurig is het te zien hoe collega’s tijdelijk het NBA-lidmaatschap opzeggen om aan toetsingen te ontkomen en tijdelijk het lidmaatchap wordt ontnomen. De opzet zou moeten zijn, als er al inhoudelijke fouten zijn, hen te overtuigen het anders en beter te doen. Kortom, het hele circus afschaffen en overgaan naar collegiale toetsing.
Wij verwachten deskundige sprekers die zich succesvol verzet hebben, bereid te vinden op het komende symposium aan collega’s uit te leggen hoe dit aan te pakken.

Toekomst Accountancy: Symposium 21-12-2017


De stijgende aandacht voor de toekomst van het beroep blijkt uit de toename van het aantal deelnemers. Dit jaar wordt wel heel bijzonder.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 December 2017 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.