Nieuwsbrief 10: Groenboek EU Hervorming Controlemarkt: Suggesties OvRAN Bestuur

Schrijf u als AA of RA on line in bij OvRAN met de knop links onder op de startpagina.

O v R A N Nieuwsbrief
Geachte Collega, 10 November 2010 / Nieuwsbrief 10

In deze uitgave:

Reactie OvRAN Groenboek EU
Hervormingsvoorstellen OvRAN-Bestuur
Conclusie hervorming
Nederlandse accountantantsmarkt
OvRAN Algemeen


OvRAN REAGEERT op GROENBOEK EU

Het bestuur van OvRAN heeft op persoonlijke titel een commentaar gegeven op het Groenboek van de Europese Commissie: Lessen uit de crisis. In het algemeen worden de vergaande commissie voorstellen van harte onderschreven. Met name de aanbeveling over de hoeksteen voor onafhankelijkheid: geen andere dienstverlening bij wettelijke controle.
Omdat dit voorschrift heel veel praktische gevolgen heeft, stelt het commentaar aanvullende maatregelen voor. Deze gaan deels nog verder dan de commissie voorstellen. De commissie constateert al dat de goedkeurende verklaring minder mikt op het getrouwe beeld maar vooral op overeenstemming met rapportageregels. De verwachtingskloof is daardoor groter dan ooit. Het commentaar concludeert dat de huidige goedkeurende verklaring een over het paard getild zwart/wit plaatje is geworden met vooral aandacht voor aansprakelijkheidsbeperking.

HERVORMINGSVOORSTELLEN OvRAN-BESTUUR

Deze ongewenste situaties mogen niet blijven voortduren. Het controlelandschap moet daartoe fundamenteel veranderen. Drie concrete maatregelen worden voorgesteld:
a. een limiet, bijv. 10% voor alle niet-controlewerk bij dezelfde controleclient,
b. een verplicht inhoudelijk verslag over de inhoud van de controle, evt. discussiepunten en bedreigingen voor de liquiditeit,
c. onder voorwaarden de onderneming in staat stellen te oordelen over (delen van) de kwaliteit van de controle om die zo nodig te vervangen door andere adequate maatregelen.

Het zwart/wit plaatje van de goedkeurende verklaring verandert zo naar vele nuances van grijs. Net als in de echte wereld.

CONCLUSIE HERVORMING

De reactie van gevestigde belangen op de commissievoorstellen zal vernietigend zijn. Het “Big Four oligopolie” waar de commissie over spreekt, weet de weg naar regelgevers goed te vinden. Deze kritiek kan hopelijk opgevangen worden door 2 maatregelen:
a. fundamentele wijziging controlelandschap
b. sterke verhoging limiet wettelijke controle.
Het Bestuur van OvRAN wenst commissaris Barnier alle succes op deze moeizame weg.

NEDERLANDSE ACCOUNTANTSMARKT

De tekenen van onvrede nemen zichtbaar toe. Honderden accountants worden voor de tuchtrechter gesleept wegens het niet-nakomen van zinloze PE-verplichtingen. Twitterende accountants worden omhelsd door Nivra. De tijd zal leren of de twitteraars doodgeknuffeld worden, punten scoren of uit vermoeidheid zwijgen. De wetswijziging NBA is nog lang geen gelopen race. Twee vonnissen over directe en indirecte verenigingsdwang staan voor de deur. Support van twitteraars en PE-weigeraars voor de omvorming van de NBA naar een federatief model, kan terechte onvrede kanaliseren via eigen Kamers. Het wordt tijd dat ook in Nederland drastische hervormingen plaatsvinden wanneer meer accountants hun rug rechten en wakker worden.

(Ex) leden van Nivra/NOvAA kunnen dit proces ondersteunen door zich hier online in te schrijven als OvRAN-lid (zie knop links onder).

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via de e-mail: secretariaat@ovran.nl. Voor adresgegevens en on line inschrijven, kijk op www.ovran.nl.

Donaties zijn altijd welkom op rekening 50.72.39.601 bij ABN-AMRO in Castricum ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank! Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.