Nieuwsbrief 13: Uitnodiging Symposium ‘Toekomst Accountantsberoep’, Utrecht 12 november 2012

19 september 2012 / Nieuwsbrief 13

In deze uitgave:
• Debat Toekomst Accountancy
• Forumleden en inleider
• Deelnemers bepalen de beste weg
• Raamwerk Beroepsuitoefening
• Symposium Aanmelden 12-11-2012
• OvRAN Algemeen

Debat Toekomst Accountancy


Het publiek en de politiek hebben het vertrouwen in het beroep verloren. Om de wegen te vinden dat vertrouwen terug te winnen, opende onze vorige nieuwsbrief 12 een publiek debat met de volgende vraag. Zijn accountants bedoeld om als 1. blinde vinkenzetters, 2. gekleed in de kleren van de keizer ook nog als 3. als kop van jut voor politiek en publiek te dienen? Klik op een van die drie links 1-3 om mee te bloggen. Het debat sluit af met 4. een openbaar symposium op 12 november 2012.

Symposium: forumleden en inleider


Het volgende forum van hoog dan wel kritisch niveau zal, op persoonlijke titel, wegen indiceren hoe vertrouwen te herwinnen: 
• Leen Paape, hoogleraar Nyenrode, 
• Hans Gortemaker, hoogleraar Rotterdam, 
• Jan Bouwens, hoogleraar Tilburg, 
• Joost Groeneveld, kritisch publicist over ac­coun­tancy en waarderingskwesties, 
• Corneel Spil, bestuursvoorzitter OvRAN. 
Frans Heitling als inleider behoeft geen verdere aanbeveling als welbekend hoofdredacteur van het onder accoun­tants meest gelezen vakblad Accoun­tancy­nieuws.

Deelnemers bepalen de beste weg


Er zijn vragen voorbereid. Nadat iedere inleider antwoord heeft gegeven op een concrete vraag en discussie, krijgen alle deelnemers de gelegenheid te stemmen over de beste weg als antwoord op die vraag. Deelnemers die dat wensen kunnen eerst een stemver­kla­ring afgeven. De weg gekozen door de meeste stemmen geldt als conclusie van het symposium. 

Twee ‘hamvragen’ gaan over de crux van integere beroepsuitoefening. De andere vragen gaan over het meer formele raamwerk van beroepsuitoefening. De 2 hamvragen zijn: 

1. Moet de accountant vertellen dat de markt fout zit? Ofwel, is de accountant alleen verantwoordelijk dat de cijfers in het jaarverslag volgens de juiste regels juist zijn of moet en kan hij onder omstandigheden onzekere toekomstige gebeurtenissen met continuïteitsgevolgen al verdisconteren? 

2. Hoe staat de accountant in de cyclus: waar­den, normen, gedrag, toezicht, pakkans, sanctie? Ofwel, tellen waarden, normen en gedrag of alleen toezicht, pakkans en sanctie?

Raamwerk Beroepsuitoefening


De volgende vragen geven antwoord op de beste richting voor het raamwerk. Wijzigingen zijn nog mogelijk. 
• Verklaringenstelsel jaarverslaglegging: meer richting huidige systeem, meer oude systeem(goed, niet goed, geen oordeel) of meer persoonlijk narratief? 
• Kan de NBA(Nivra; NOvAA) zijn huidige structuur handhaven? Dekt de organisatie van de vereniging(en) van accountants de organi­sa­tie van het beroep? Leidt dat in toenemende mate tot scheve verhoudingen? 
• Meer regelgeving met minder persoonlijke vrij­heid of minder regelgeving met meer vrijheid. Het persoonlijke verant­woor­de­lijk­heidsprobleem hangt daar nauw mee samen 
• Meer toezicht of minder toezicht? De effec­tivi­teit van toezicht hangt daar nauw mee samen. 
• Meer wettelijke verklaringen of juist minder door de ondergrens te verhogen? 
• Axiomatische voorbehouden uitvoerig explici­te­ren of juist niet vermelden? De (commerciële) pretentie opgewekt naar het publieke vertrou­wen door axiomatische voorbehouden niet te expliciteren hangt daar nauw mee samen. 
• Alleen opleiden voor controlerend accoun­tant of diversifiëren voor de pluriformiteit van accountants met een rechte rug? 

Symposium Aanmelden 12-11-2012


U kunt zich hier aanmelden voor dit symposium op maandag 12 november 2012 vanaf 17 uur. 
Locatie en tijd:
 Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf CS vertrekt om de paar minuten lijn 12. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur. 
Kosten en PE punten:
 De kosten bedragen slechts 50 Euro incl. BTW. Ingevolge art.3a van de NBA voorschriften permanente educatie is sprake van een gestructureerde vorm van educatie via seminars (art. 2a) of deelname aan vaktechnische bijeenkomsten (art. 2d). Deelnemers krijgen een deelname bevestiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via onderstaand mail adres. Voor adresgegevens wizigen en on line inschrijven, kijk op www.ovran.nl links onderaan. 
Donaties altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum. Bij voorbaat dank!
Mailadressen OvRAN: secretariaat@ovran.nl of toekomstaccountancy@ovran.nl
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich wilt opgeven voor deze nieuwsbrief of een mailadres wijziging, klik op: Aanmelden.