Nieuwsbrief 14: Stem mee over de Toekomst van het Accountantsberoep in Utrecht op12 november 2012

12 october 2012 / Nieuwsbrief 14

In deze uitgave:
• Accountants Kop van Jut, Nee!!
•  Verklaringenstelsel op de schop?
• Regelgeving, toezicht en Kwaliteit?
• ‘Fair Value’ als ‘Black Swan’?
• Symposium Aanmelden 12-11-2012
• OvRAN Algemeen

Accountants Kop van Jut, Nee!!


Hoe kunnen accountants voorkomen onnodig kop van jut te blijven voor politiek, publiek etc. In het Symposium Toekomst Accountancy op 12-11-12 17.00 uur zullen 5 forumleden wegen verkennen hoe dat doel te bereiken. De aan­we­zigen zullen vervolgens met stemmen en stem­verklaringen hun antwoorden op de 9 vragen bepalen. Vrijwel zeker zullen onder meer onderstaande thema’s in discussie komen.

Verklaringenstelsel op de schop?


Publiek en politiek vat de accountants­ver­klaring + evt. risicoparagraaf op als een soort con­tinuiteitsgarantie. Achterliggende regelge­ving en toezicht heeft dat effect versterkt. De rechter lijkt daar steeds meer in mee te gaan.
Is de Handleiding Regelgeving Accountancymet liefst 1.116 pagina’s voorschriften het bes­te antwoord? Of ligt de oplossing bij deze blog suggesties zoals terug naar de sim­pele hand­te­kening of meer aandacht voor grijze gebieden?
Ook zal de stelling worden ver­dedigd dat het verklaringenstelsel fundamen­teel moet wijzigen. Zo duidelijk mogelijk stellen wat wel zeker is maar ook waarschuwingen bevatten voor ‘black swans’ en ‘axiomatische voorbe­hou­den’. Dat vereist continu zoda­nige formule­ringen dat op kritische momen­ten de formule­ring geen oorzaak wordt van faillis­sement door nerveuze financiers en (centrale) bankiers. De omvang van de onderneming maakt daarbij veel verschil. De kunst om bekwaam te opereren tussen scylla en charibdis kan niet geregeld worden door uniforme voorschriften.

Regelgeving, toezicht en Kwaliteit?


Ongetwijfeld zal de vraag aan de orde komen in hoeverre de huidige overvloed van regelgeving en toezichthouders de kwaliteit bevordert of het vinden van stokken om accountants te slaan? In de cyclus waar­den, normen, gedrag, toezicht, pakkans en sanctie kunnen de laatste 3 termen de kwaliteit verhogen. Maar het verlegt ook de aandacht van inhoud (sub­stance) naar vorm(form) van ver­slag­legging. ‘Black swans’ in regelgeving en toezicht sporen daarnaast aan tot ‘blinde vinkenzetter’ gedrag. Hoe dan ook zijn het stokken geworden waarmee de accountant soms onterecht wordt geslagen met onduide­lijke, soms irrelevante of tegenstrijdige regels. 

De stelling zal worden verdedigd dat regel­geving en toezicht via noodzakelijke interpre­taties en jurisprudentie altijd leiden tot nog meer regelgeving. De (recente) historie leert dat echte rampen via ‘black swans’ en ‘axiomatische voorbehouden’ daarmee niet worden voorkomen. Daarentegen zal minder regel­geving en toezicht en meer kwaliteit via open normen en waarden van (groepen van) individuele accountants als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer wel eerder en beter kunnen waarschuwen.

‘Fair Value’ als ‘Black Swan’?


Als voorbeeld hoe regelgeving zelf haar eigen ‘black swans’ oproept zal ongetwijfeld ‘fair value’ aan de orde komen. Talloze accountants hebben bijgedragen aan de gedachte dat actu­ele waardes de kwaliteit en vergelijkbaar­heid van de jaarverslaglegging verhogen. De kre­diet­crisis en eeuwige discussies tussen IASB en FASB hebben echter twee dingen geleerd: 
• 1. Markten bepalen de prijs maar niet nood­zake­lijker­wijs de waarde. Kortom irrationaliteit heeft grote invloed bij prijs en actuele waarde. 
• 2. Ooit oriënteerden boekhouders zich op kas­transacties, toen kregen we vervangings­waarde en na een interregnum, hebben we nu dan ‘fair value’ met eeuwige discussies over rubri­ceringsvraag­stuk­ken zonder vergelijkbaarheid. 

Dit doet de vraag rijzen of het huidige centrale systeem van regels als ‘fair value’, actuele rekenrente, waardering financi­ële instru­men­ten, niet onnodig leidt tot paniek, gene­ratie­conflict en steeds nieuwe Basels? Tonen deze 2 voorbeelden alleen ‘kleren van de keizer’?: 
• Banken en verzekeraars bijv. waardeerden ooit hun beleggingen op aanschafwaarde. Als het kernbedrijf wat minder floreerde, verkoch­ten ze als compensatie wat beleggingen boven aanschafwaarde. Resultaat, stabiele winsten. Dat kon best wat duidelijker gezegd worden. Dit (kas)systeem gaf echter weinig reden tot paniek zolang iedereen zag dat er voldoende marge bleef voor verdere tegenvallers. 
• Pensioenfondsen idem dito zolang ze hun passieve verplichtingen waardeerden tegen 4%. 

Feit is dat er veel nuances van grijs zijn in veel individuele situaties met veel onzekerheden. Centrale regelgeving toont daar weinig respect voor. Mogelijk kunnen daarom boekhoudregels beter aan (groepen van) individuele accoun­tants worden overgelaten i.p.v. aan centrale regelgevers. De onderlinge discussie dwingt dan tot scherpe formuleringen van de vele nuances van grijs en beter publiek begrip daarvoor.

Symposium Aanmelden 12-11-2012


U kunt zich hier nog aanmelden voor dit symposium op maandag 12 november 2012 vanaf 17 uur. 
Locatie en tijd:
 Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf CS vertrekt om de paar minuten lijn 12. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur. 
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname bevestiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via onderstaand mail adres. Voor adresgegevens wizigen en on line inschrijven, kijk op www.ovran.nl links onderaan.
Donaties altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum. Bij voorbaat dank!
Mailadressen OvRAN: secretariaat@ovran.nl of toekomstaccountancy@ovran.nl
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich wilt opgeven voor deze nieuwsbrief of een mailadres wijziging, klik op: Aanmelden.