Nieuwsbrief 16: OvRAN biedt alle NBA leden praktische cursus ethiek die geen geld kost maar juist geld oplevert

15 maart 2013 / Nieuwsbrief 16

In deze uitgave:
• Ethiek en Moreel Gebrek
• Noodzaak Praktische Cursus Ethiek
• Uitwerking Praktische Cursus Ethiek
• Praktische Cursus Ethiek
• Voordelen Praktische Cursus Ethiek
• Algemeen

Ethiek en Moreel Gebrek


Ethiek krijgt veel publicitaire aandacht. Wiel­renners liegend over opwek­kende middelen. Voet­ballers over ‘match fixing’. Industrie en handel over ‘omkatten’ van producten: van paard- naar rundvlees, van kweek- naar wilde zalm etc. Daarnaast omkoping en machts­misbruik in alle subtiele vormen. Ook politici, bestuurders, rechters, managers, accountants, toezicht­houders en regelgevers krijgen er vaak van langs. Immers, moreel gebrek speelt altijd en overal volgens het Bijbelse gezegde: “Hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen

Noodzaak Praktische Cursus Ethiek


Terecht vraagt de NBA als toezicht­houder en regelgever dan ook aandacht voor dit morele en menselijke gebrek. Zij doet dit in de vorm van een verplichte cursus ethiek voor alle leden. Bij die vorm dringt zich een ander gezegde op: “Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

Is het immers niet zo dat de NBA haar leden voort­durend en met klem voorhoudt nauw­gezet alle regelgeving na te leven en nood­za­kelijke afwijkingen te motiveren en vast te leggen? 

Is het ook niet zo dat art. 20 lid 2 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens voorschrijft: “Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren.” Dus ook niet indirect via titulatuur­dwang. Waarom dan de jacht via het Openbaar Ministerie op OvRAN-leden die zich accountant blijven noemen? Waarom dan de recente lobby naar de 2e Kamer voor verenigingsdwang? 

De noodzaak tot deze afwijking van het latere art. 11 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, heeft de NBA nergens gemotiveerd vastgelegd behou­dens verwij­zingen naar lopende procedures CBB. 

Vandaar dat OvRAN voor NBA-leden een praktische cursus ethiek heeft ontwikkeld. Die cursus kost geen geld maar levert juist geld op. U bent zelf cursusleider en tegelijk cursist.

Uitwerking Praktische Cursus Ethiek


Van oudsher garandeerde OvRAN haar leden al beperkt de kosten van juridische bijstand bij strafrechtelijke procedures over titelgebruik. 
Inmiddels is een ingenieuze weg gevonden om die garantie aanzienlijk uit te breiden in samenwerking met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van Schaik Advocaten. Hoe dat werkt ziet u in deze werkprocedure. 

Inmiddels is een proefprocedure gestart als cassatie bij de HR. De verwachting is dat die ruim een jaar zal duren en in Straatsburg doorgezet moet worden. De lopende OvRAN procedures in Straatsburg zullen nog wel enkele jaren op zich laten wachten nu CBB ook al bijna 2 jaar niets meer van zich laat horen. Een eventuele strafrechtelijke boete, als die al ooit zou komen, tast een Verklaring van Goed Gedrag niet aan, gezien art. 10 juncto 12 van de Wet Justitiële gegevens en Strafvorderlijke gegevens. Kortom, een definitieve en waarschijnlijk positieve uitspraak is pas over 4-5 jaar te verwachten. Al die tijd ontstaan geen schadelijke gevolgen alleen voordelen.

Details Praktische Cursus Ethiek


• Accountantskantoren tevens lid van de MA-Kamer krijgen alle proces- en advocaatkosten ver­goed als zij zich ‘accountant ‘ of ‘accoun­tants­kantoor’ blijven noemen in het publieke verkeer. De eventuele boete­hoogte is nauwelijks van belang. De feitelijke praktijk is dat het OM praktisch niet vervolgt. Voorzover toch werd vervolgd is de boete van maximaal €500 inmiddels bevestigd door 2 Hoven en de HR in liefst 3 gevallen. Met een geringe bijbetaling van €400 zijn ook alle andere titels zoals bijv. ‘accountancy’ gegarandeerd.
• Voor alle andere OvRAN-leden is de garantie beperkt tot het gebruik van de persoonlijke opleidingstitel ‘accountant’ in besloten kring.
Als het OM tot vervolging overgaat, geeft de werkprocedure u volop gelegenheid uit te leggen hoezeer de NBA handelt in strijd met grondrechten, haar eigen ethische beginselen en voorschriften.

Voordelen Praktische Cursus Ethiek


Allereerst bespaart u zich eenmalig de kosten van de NBA-cursus ethiek, vaak tegen de €500. En daarna bespaart u jaarlijks veel meer door alleen zinvolle cursussen te volgen zoals bij OvRAN goed gebruik is.
• Accountantskantoren besparen zich op de jaarlijkse contributie €679,17
(Groep H1210 ad €1.210 minus de OvRAN contributie MA-Kamer ad €530,83).
De grootste besparing zit echter in de kantoororganisatie door het afschaffen van overbodige regelgeving voor samenstellers. Een van onze leden becijferde daarvoor in zijn procedures bij Nivra en CBB 25% tot 30% van al zijn kantoorkosten. Een eenmanskantoor met een enkele (part-time) medewerk(st)er heeft al snel €100-€150.000 kosten. Dan praten we dus over minimaal €25.000 jaarlijkse besparing. Gemakshalve begrijpen we onder die €25.000 besparing ook maar de vermoeiende en kostbare toetsingsrondes die bij OvRAN alleen spelen bij gesignaleerde problemen.
• Alle andere OvRAN leden besparen zich op de jaarlijkse contributie: 
– €298,81
 (€405 min €106,19 voor accountants in business) of 
– €544,58
(€810 min €265,42 voor interne – en overheidsaccountants).
Kortom, voordelen te over, waarschijnlijk voorgoed maar in ieder geval gedurende meerdere jaren.
Als accountant moet u kunnen rekenen. Schrijf u dus nu hier online in in bij OvRAN en zegt u tegelijk schriftelijk op bij de NBA.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. 
Voor RA’s en AA’s is hier online inschrijven de beste wijze om de doelstelingen van OvRAN te bereiken. Donaties blijven ook altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.