Inderdaad, botsende meningen op Symposium Toekomst Accountancy 2-12-2015

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 9 december 2015
In deze uitgave:
• Toekomst Accountancy
• Regeldruk voor kleine kantoren
• Opmars van online boekhouden
• Neem geen accountants in dienst!
• Verklaringen die het publiek niet wil
• Aanmelden Symposium 2-12-2015
• OvRAN Algemeen

Toekomst Accountancy


Inderdaad, botsende meningen op dit 4e OvRAN symposium toekomst accountancy op woensdag 2 december 2015. De gedetailleerde agenda beoogde onder meer via vragen en stemonderwerpen aan te tonen dat de NBA-regels onvoldoende eenduidig zijn. Met als gevolg onnodige belasting van kleine kantoren en risico’s voor AIB’s. Interactie tussen de ruim 80 aanwezigen en de inleiders leidde er toe dat die vragen en stemonderwerpen nauwelijks aan bod kwamen. Het debat over regelgeving ein­digde met de algemene conclusie dat de regels misschien toch wel onnodig hinderlijk zijn.

Regeldruk voor kleine kantoren


De inleidingen van Guus Ham namens NOvAK treft u hier. Die van Gert van den Brink namens Auxilium, Fiscount, Full Finance en NOvAK over toetsingen hier.
Guus Ham poneerde onder meer de stellingen dat ‘regelgeving’ schaalbaar moet zijn met eenduidige uitleg.
Gert van de Brink lanceerde meer prikkelende feiten en stellingen.
Qua feiten blijkt uit onderzoek dat slechts 30 % van de ingediende klachten bij de accountants­kamer met de huidige wijze van toetsen kan worden ontdekt. Bij AIB’s (10-15%) in het geheel niet.
Zijn volgende stellingen stemmen tot naden­ken: “Toetsingen in de huidige vorm geven schijnzekerheid.” Of “Het aan de markt- of marktpartijen overlaten om collegiaal te toetsen waarbij de NBA alleen de rol overhoud van de instantie met opsporingsbevoegdheid.

Opmars van online boekhouden


Marcel Spoelstra stal de show hoe een klein tweemans kantoor juist via online boekhouden toch een zeer goede boter­ham verdient met nauwelijks menselijke ondersteuning. Zijn klanten doen bijna al het werk zelf. Uurtje/factuurtje is uit den boze. Met vaste tariefafspraken steek je efficiency­winsten in eigen zak. Marketing is alles. Focus op advies waar je sterk in bent.
Digibeten krijgen extra ondersteuning. Fouten, ook bij sloddervossen, worden voorkomen door alle facturen handmatig te controleren alvorens door te boeken.

Neem geen accountants in dienst!


Hier stal Joost Groeneveld de show met deze presentatie waarin hij betoogde dat “accoun­tants in business” geen functie hebben in assu­rance, geen openbaar belang dienen en alleen RA/AA zijn door opleiding en verder niets. Maar door de (inconsistente) definities van “Assuran­ce” en “Accountantskantoor” toch in allerlei “onduidelijkheid” terecht kunnen komen.
Het accountantsberoep zou gevormd moeten worden door een Orde van Openbaar Accountants die ONAFHANKELIJK moeten zijn van hun klanten en adviesdiensten en zich beperken tot verklaringen bij financiele verantwoordingen. De huidige grote kantoren presenteren zich wel als openbaar accountant maar zijn feitelijk conglomeraten die alles doen.
Als dessert diende een verwijzing naar de VGBA Artikel 2 met de prikkelende bepaling dat “Teneinde invulling te geven aan zijn verant­woorde­lijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende (vijf) fundamentele begin­selen
“. De officiele toelichtingimpliceert het lastige dilemma dat deze verantwoorde­lijkheid niet ophoudt door invulling van die vijf beginselen maar dat het openbaar belang meer verantwoordelijkheid vergt. Terwijl accountants in business primair een privaat belang worden geacht te dienen!

Verklaringen die het publiek niet wil


Uit de korte uiteenzetting van Corneel Spil bleek dat volgens de regels de accountant geen goedkeu­rende verklaring mag afgeven als het management continuïteitsbedreigingen onvol­doen­de duidelijk maakt. Maar die regel werkt niet gezien de praktijk. Het publiek begrijpt dat niet en wil dat de accountant continuïteits­bedreigingen duidelijk signaleert.
Uit het betoog van Willem Okkerse blijkt dat de OK score vrij betrouwbaar continuïteits­bedreigingen signaleert met bijna verwaarloos­bare fouten van de eerst en tweede soort. Waarom die OK score dan niet gebruiken?

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.