Interessante gezichtspunten over “de eed “, “geld”, “pluriformiteit” en “concurrentie” op 14-12-2016

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 6 oktober 2016
In deze uitgave:
• Help de wal het schip te laten keren!
• Vertrouwen, geld en pluriformiteit
• Aanmelden Symposium 14-12-2016
• Interessante gezichtspunten
• Doorslaggevend juridisch argument?
• OvRAN Algemeen

Help de wal het schip te laten keren!


De wijsheid van het NBA bestuur kent geen gren­zen. De actie “eed afleggen” wordt doorgedrukt. Hopelijk zijn er heel veel leden die weigeren te zweren/liegen dat het “algemeen belang” bij hen zwaarder weegt dan de algeme­ne beginselen. Als de NBA de meerderheid van haar leden daardoor verliest, keert de wal het schip. Maar titel verlies RA/AA weegt zwaar!
Vandaar dat het OvRAN-bestuur besloot om veel leden telefonisch te attenderen op het feit dat, zonder eed, bij OvRAN de algemene beginselen prevaleren. Leden van OvRAN hebben de geregistreerde titels “RMC”of “RCA” naast “RMA” en “IAA”. De regelgeving is rule based en dus beperkt. De eigen verantwoorde­lijkheid bij professioneel handelen staat voor­op. Ook bij PE bewaakt (collegiaal) tuchtrecht de grenzen. OvRAN is strak online en zonder overhead georganiseerd. Daardoor is de con­tributie een fractie van de NBA contributie.
Verstandig accountants die nadenken wachten niet op dit telefoontje maar zeggen op bij NBA en schrijven zich hier online in bij OvRAN.

Vertrouwen, geld en pluriformiteit


– Vertrouwen in het beroep:
Christine Scheper van de AFM, Dick Korf als ervarings­deskundige over de complexe rol van accoun­tants bij continuïteits­problemen en Mar­ti­ne Frijlink over perfecte controledossiers, heropenen het debat over het huidige ver­klaringenstelsel.
Dwingen de grijstinten van de werkelijkheid ac­coun­tants via het nu voor­geschre­ven zwart/­wit beeld voor de verklaring in een onmo­gelijke rol? Of wordt de accountantsver­kla­ring weer relevant door af te stappen van zwart/wit waardoor flexibele mogelijk­heden ontstaan om de “verwach­tings­kloof” te slechten.
– Geld voor uw klanten of onderneming:
 Mark Laagewaard van Crowdabout­now over crowd funding, Georgie Friederichs over Samenwerkende Kredietunies, Guido Buurlage bij NEOS Business Finance over garan­tie kapitaal, institutionele beleggers etc. leggen graag uit waarom in het bancaire MKB krediet dood is en hoe de vele alternatieve financieringsvormen te vinden en te gebruiken.
– Pluriformiteit:
 De NBA is nog niet bevallen van haar pogen de macht van de ledengroepen te beperken via haar nieuwe bestuurs­mo­del. Gezien de reacties is heel goed denkbaar dat tot uitstel wordt besloten of een andere variant zonder gezichtsverlies zoals bij goodwill. Hoe dan ook is het thema pluriformiteit actueel gezien diverse reacties waaronder die van de afdeling Oost. De voorzitter van deze afdeling tevens bestuurslid NBA, Ed Spiegel, zal op persoonlijke titel aan het debat bijdragen. Wanneer de definitieve voostellen bekend zijn, worden de overige sprekers bekend gemaakt.
– Hervorming NBA:
 De datum van de zitting Rechtbank Den Haag over dit onderwerp is 31-1-2017. Sprekers worden uitgenodigd.

Aanmelden Symposium 14-12-2016


U kunt meedoen aan deze boeiende discussies door zich hier aan te melden. Het symposium vindt plaats op woensdag 14 december 2016 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:
Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel. 
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

Interessante gezichtspunten


Op de uitvoerige Conclusie van Antwoord van de Staat reageert OvRAN via deze concept akte. Deze akte bevat boeiende gezichtspunten.
• Een historische analyse van de wets­ge­schie­denis toont de kronkelige politieke besluitvor­ming aan. Bijv. het laatste politieke besluit 2004 waarin “het kabinet geen ongeclausuleerde wettelijke monopolies wenst voor groepen van beroeps­beoe­fenaren, zeker niet daar waar op grond van een wettelijke norm anderen buiten die groep ook aan de gestelde norm voldoen
“. Ook blijkt dat egoisme een belangrijke drijfveer vormt bij wetswijzigingen, bijv. rond 2010. Rond die periode werden de beide verzoeken van OvRAN om het ongeclausuleerde wettelijke NBA monopolie af te breken, afgewezen en kreeg ook de huidige WAB haar beslag met leden­groepen zonder wezenlijke bevoegdheid. Zou­den de interessante carrière stappen in 2010/­2011 van premier Balkenende en Minister van Financiën Bos naar de top van de BigFour dan toch samen hangen met dit handelen?
• Interessant zijn deze recente lotgevallen van een wettelijk monopolie voor Portugese accoun­tants, OTOC, een onderne­mings­vereniging. Daar besloot het HvJ EU dat het enkele feit van het be­staan van een PE-reglement al voldoende is om een me­de­dingingsbe­perking te veronder­stellen. Voer voor PE-instituten die ongelukkig zijn met vergelijkbare NBA reglementen.
• De landsadvocaat varklaarde voor irrelevant de stellingen dat grote kantoren de NBA regelgeving voor eigen voordeel aansturen. Vandaar dat de akte uitvoerig bewijsmateriaal verstrekt. De witte busjes en het nog steeds relevante betoog van Brenda Westra over “de beulen onder ons”, zijn enkele voorbeelden.

Doorslaggevend juridisch argument?


Naast tekst en jurisprudentie over vereni­gings­vrijheid, eigendomsrecht en geheel nieuwe bewijs­voering over discriminatie bevat de akte een heel nieuw gezichtspunt. De Staat probeert de bewijslast over concurrentievervalsing naar OvRAN te verschuiven. Gezien deze EU verordening gaat dat niet lukken.
In afwijking van de hoofdregel verklaart deze verordening immers uitdrukkelijk dat onderne­mings­verenigingen zoals de NBA de bewijslast moeten dragen voor recht­vaardigingsgronden: “die bijdragen tot verbe­tering van de pro­ductie of van de ver­de­ling der producten of tot ver­be­te­ring van de tech­nische of economische vooruit­gang, mits een bil­lijk aan­deel in de daaruit voortvloeiende voor­delen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de be­trokken ondernemingen a)
 beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doel­stellingen niet onmisbaar zijn, b)
de mogelijk­heid te geven, voor een wezenlijk deel van de be­trokken producten de mededinging uit te schakelen.

Enig bewijs voor dergelijke rechtvaardigings­gronden kan de Staat niet leveren. Het is duidelijk dat via de NBA een belangrijk deel van de concurrentie op de accountants­markt wordt uit­geschakeld. Dat de vrijstelling van alle NBA regelgeving voor grote kantoren waar kleinere leden wel aan gebonden zijn, bijdraagt aan verbetering van de productie etc., is een gotspe. Als die vele duizenden pagina’s NBA regelgeving al zouden bijdragen tot productie­verbetering, zouden die regels ook moeten gelden voor grotere kantoren.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.