Bepalen rechters of ledenvergaderingen de toekomst NBA + vertrouwen+ geld op 14-12-2016: inschrijven hier Toekomst NBA + geld + vertrouwen in (accountants)

Geachte Collega…..,Nieuwsbrief 21 november 2016
In deze uitgave:
• Wie bepaalt de toekomst NBA?
• Verenigingsdwang juridisch bezien
• Oproep standpunt NBA verdedigen
• Aanmelden Symposium 14-12-2016
• Pluriformiteit en NBA Governance
• Vertrouwen en “hete aardappelen”
• Financieringsproblemen
• OvRAN Algemeen

Wie bepaalt de toekomst NBA?


De komende maanden worden spannend voor de NBA. Op 19 december 2016 vind de NBA ledenvergadering plaats over het nieuwe go­ver­nance model NBA. Inzet is de macht van de ledengroepen te breken. Op 20 december beslist de HR in cassatie over een OvRAN-lid dat strafrechterlijk vervolgd werd toen hij zich accountant bleef noemen. Inzet is behoud van academische en beroepstitels ook zonder NBA lidmaatschap. Op 31 januari 2017 beslist de rechtbank Den Haag over de civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad door OvRAN aan­gespannen tegen de Staat wegens vereni­gings­dwang. Inzet is de vrijheid om leden­groe­pen te kiezen die passen bij uw beroep, inge­schreven blijven in het NBA accoun­tants­register als RA/AA zonder NBA-regelgeving.

Verenigingsdwang juridisch bezien


De AG concludeerde negatief over de straf­rechtelijke cassatie omdat NBA geïntegreerd zou zijn in de structuren van de Staat als “regu­la­tory body of a liberal profession
“. Uit deze reac­tieblijkt dat de AG onjuiste criteria ge­bruikt en daarom voorbij gaat aan “indi­recte verenigingsdwang
“. Interessant is de verplich­ting van de HR ex art. 267 VWEU om preju­diciële vragen te stellen bij het HvJ EU als het EU recht onduidelijk is. Opmerkelijk is inder­daad dat het HvJ EU alle “regu­la­tory bodies of liberal professions” afdoet als gewone onder­nemings­verenigingen die, afwijkend van de gebruikelijke bewijsregel, zelf het bewijs moe­ten leveren de concurentie niet te beperken. Dat is begrijpelijk want ondernemings­ver­enigingen heb­ben natuurlijke neigingen daar­toe. EHRM maakt niet altijd concreet duidelijk waar het simpel bijhouden van een beroeps­register overgaat in belangenbe­hartiging van sterke pressiegroepen zoals bij de NBA.

Oproep standpunt NBA verdedigen


Na aanvankelijke toezeggingen besloot de NBA uiteindelijk geen jurist/­advocaat te kunnen/­willen leveren. Voor een boeiend debat zijn echter voor- en tegenstanders nodig. Vandaar deze oproep aan alle lezers om de juridische zienswijze NBA te komen verdedigen. Een unieke gelegenheid te debatteren met:
– Mr. Bas Braeken van Maverick Advocaten, specialist op mededingingings­gebied, over de interacties bespreken tussen het Handvest c.q. EVRM over concurrentievervalsing door onder­ne­mersverenigingen.
– Mr. Louis Delahaije van het gelijknamige advocaten­kantoor, advocaat van OvRAN.
Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt tot slot stemmen over vragen zoals: 1.
 Wie heeft juridisch gezien de beste kansen. 2.
 Geeft de HR de AG gelijk? 3.
 Geeft de Rechtbank Den Haag OvRAN gelijk?

Aanmelden Symposium 14-12-2016


U kunt meedoen aan deze boeiende discussies door zich hier aan te melden. Het symposium vindt plaats op woensdag 14 december 2016 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:
Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel. 
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

Pluriformiteit en NBA Governance


Over het nieuwe bestuurs­mo­del wordt op 19 december 2016 gestemd. Het verheugde ons dat de NBA in dit geval wel medewerking heeft toegezegd. En dat zelfs in de vorm van niemand minder dan Paul Scholte, bestuurslid NBA, plv voorzitter bestuur ledengroep Intern en Over­heids­accountants(LIO) en directeur Audit­dienst Rijk. Ed Spiegel, ook bestuurslid NBA en werk­zaam als openbaar accountant in de controle­prak­tijk bij Spiegel Accountants in Zwolle en voor­zit­ter van NBA-afdeling Oost, zal op per­soon­lijke titel aan het debat bijdragen. Mogelijk dat ook enkele (oud) bestuursleden van de Accountants in Business (AIB) bijdragen.
Van oudsher waren de AIB de sterkste steun achter een pluriforme beroepsorganisatie. Tot op heden echter heeft alleen Novak een negatief stemadvies gegeven. Naar de mening van OvRAN betekent de voorgestelde bestuurs­structuur het einde van de beoogde pluriforme beroepsorganisatie en voortzetting van de dominantie grote kantoren. Ook nu weer zal wel blijken dat medewerkers van grote­re ac­coun­tants­organisaties de stemuitslag bepalen.

Vertrouwen en “hete aardappelen”


De Monitoring Commissie Accoun­tancy consta­teerde dat dat er nog veel werk aan de winkel is. Geven al die verbetermaatregelen geen “schijn­ze­kerheid” zolang de “hete aardappelen” en “wicked problems” niet worden opgelost?
Dit symposium behandelt slechts de “schijn­ze­kerheid” ontstaan door de huidige verkla­ringen­voorschriften. Want dat voor­geschre­ven zwart/­wit beeld voor de verklaring schept die “verwachtingskloof“. Het publiek ziet immers die zwart/­wit verklaring als garantie voor continuïteit. Zolang de accountantsver­kla­ring zich blijft verstoppen voor continuïteits­pro­ble­men blijft die “verwach­tings­kloof” dus bestaan. Over de complexe rol van accountants bij verklaringsproblemen spreken zich uit:
•Christine Scheper van de AFM over toezicht, 
•Dick Korf als ervarings­deskundige over de complexe rol van accoun­tants bij continuïteits­problemen, 
•Mar­ti­ne Frijlink over perfecte controledossiers.

Financieringsproblemen


Als praktisch thema is dit jaar gekozen voor financieringsproblemen want de banken laten het massaal afweten in het MKB. Over praktisch werkende alternatieve financieringsoplossingen is nog weinig bekend. Vandaar dat de volgende deskundigen u bijpraten:
•Mark Laagewaard van Crowdabout­now over crowd funding, 
•Georgie Friederichs over Samenwerkende Kredietunies
•Guido Buurlage bij NEOS Business Finance over garan­tie kapitaal, institutionele beleggers etc.
Zij staan open voor praktische vragen hoe de vele alternatieve financieringsvormen te vinden en te gebruiken.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.