Historische gebeurtenissen, toetsingskaders en verzet

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 22 november 2017
In deze uitgave:
• NBA, historische gebeurtenissen 1!
• NBA, historische gebeurtenissen 2!
• Audit kwaliteit en verplichtingen?
• Crowdfunding
• Vriendjespolitiek en klassejustitie
• MKB-toetsingen: Syllabus
• Aanmelden Symposium 21-12-17
• OvRAN Algemeen

NBA, historische gebeurtenissen 1!


Voor het eerst in vele jaren heeft iemand de hand­schoen opge­pakt door zich kandidaat te stellen als voor­zit­ter NBA: Marco Moling, Novak. Daar is moed voor no­dig. Zijn tegenpool is de bestuurs­kandi­daat Marco van der Vegte, Deloitte. Grotere tegen­stel­lin­gen qua toekomstvisie zijn nau­we­lijks denkbaar.
• Marco van der Vegte zet in op de lijn van het Visie document. Achter 31 pagina’s fraaie ver­ge­zichten, mooie woorden en waarheden als koe­ien schuilen bittere waarheden. Het enige dat de NBA-leden immers verbindt zijn de titels RA/AA etc. Voor een minderheid een ‘noodza­kelijke’ licentie om zich wettelijk als accoun­tants­kantoor te mogen vestigen. Voor alle anderen verenigingsdwang. En verbin­den in de NBA visie betekent ook iedereen onderwerpen aan strakke NBA-regelgeving voor onduidelijke “aan assurance verwante” werkzaamheden waar Big Four zich zelf van vrij stelt. Aan de oorzaken achter het publieke onbehagen komt de NBA-visie niet toe. Laat staan aan de hete aardappelen ontleed in het MCA-rapport.
Marco Moling gaat voor een nieuwe aanpak. Het roer moet om. Doen wat we beloven. Niet met vage rapporten en eindeloze beleidsno­tities maar met een heldere boodschap. Meer diversiteit en pluriformiteit. NBA niet langer stevig aan de teugels van de grote kantoren.
Kortom er is wat te kiezen op deze NBA-ledenvergadering 19-12-2017. Gaan de Big Four net als in 2006/2007 al hun manschappen ter stemming sturen? Of weet Novak er hopelijk meer te mobiliseren?

NBA, historische gebeurtenissen 2!


Voor het eerst ook in de geschiedenis van de NBA zijn drie NBA-bestuursleden voor de tuchtrechter gedaagd. Klager is de SWA, opge­richt n.a.v. die NBA-vergaderingen 2006/2007. De klacht richt zich tegen drie NBA-bestuurs­leden die de Big Four vertegen­woor­digen.
Uit deze tuchtklacht blijkt dat hen onder ande­re wordt verweten 1. te handelen in strijd met art. 12 lid 6 WAB en art. 1.1 Beginselen van goed NBA-bestuur door Big Four de feitelijke macht te geven binnen de NBA, 2. OOB-kan­toren een feitelijk oligopolie te geven in alle toetsingsorganen binnen en buiten de NBA waaronder de ‘onafhankelijke’ Accountants­kamer in Zwolle, 3. MKB-kantoren zwaar te straffen voor kwaliteitsgebreken maar tegen OOB-kantoren geen enkele maatregel te treffen, 4. NBA-regelgeving buiten wettelijke controle te bewerkstelligen die OOB-kantoren grote commerciële voordelen biedt door deze vrij te stellen van alle NBA-regelgeving geldend voor alle andere NBA-leden.
Als zodanig zijn deze drie het meest verant­woor­delijk voor de oligopolistische karak­ter­trek­ken van de NBA. Naast vereni­gings­dwang heeft OvRAN de bewijsvoering achter deze tuchtklacht bij het Hof Den Haag ingezet als nader bewijs van een verboden regle­men­te­ringskartel: Big Four met NBA als facilitator.

Audit kwaliteit en verplichtingen?


Bestuursverkiezingen en procedures zijn tijdsgebonden rimpelingen op de dieperlig­gen­de stroom van toenemend verzet tegen het huidige accountancy establishment. Voor het beroep zijn andere onderwerpen fun­damen­te­ler. Is de wettelijk verplichte ver­klaring een molensteen voor het beroep waar we zo snel als mogelijk van af moeten? Wat is de betere verhouding tussen audit kwaliteit zoals gedefi­nieerd in de NBA green paper, professioneel oordeel en publieke verwachtingen?
Het grote aantal reacties geeft vooral aan dat de meningen enstig verschillen zoals blijkt uit de volgende 5 reacties: NijenrodeEumedionLimperg InstituutRU GroningenVEBFoundation for Auditing ResearchAFM. Multistakeholderperspectief of slechts één do­mi­nant perspectief: vertrouwenspersoon maat­schappe­lijk verkeer? Is controle vooral maatwerk en de verplichting vastomlijnde definities van kwaliteit door toezichthouders te volgen een ‘dwaalspoor’?
Moet nu de Rotterdamse bestuursrechter, tussen al die meningen, het pleit beslechten inzake de boete besluiten AFM tegen EY/PWC?
Arnout van Kempen (ex AFM) en Jan Bouwensgeven antwoord op deze prangende vragen op het komende symposium buiten de rechtszaal en buiten gevoelige relaties met AFM.

Crowdfunding


Dit jaar komt i.v.m. de tijd slechts één praktische onderwerp aan de orde. Bas Denissen RA, CFO van Collincrowdfund die zijn licht laat schijnen op de totaal verschillende renta­biliteits­cijfers bij crowd funding: deze 0,9% effectief per jaar of 3,8% tot 7,8%. Wilt U daar meer van weten, schrijf u hier in.

Vriendjespolitiek en klassejustitie


De zitting van de Accountantskamer op 3-11-2017 inzake de klachten van het MKB kantoor Van de Kar en Veraart tegen alle betrokkenen bij kwaliteitstoetsingen, Raad van Toezicht, extern Accountant, Bezwa­ren­com­missie en NBA-­bestuur geeft te denken. In dit dossier was sprake van 1.249 verwijtbare gedragingen van betrokkenen waarbij de betrokkenen 7.404 overtre­dingen hebben begaan door het niet na­le­ven en/of verkeerd toepassen van bepa­lingen van wet- en regelgeving.
In deze pleitnota van het kantoor is op de pagina’s 9 tot en met 13 uitgebreid ingegaan op de tekortkomingen van het toetsingsproces. Gezien de ontoereikende lay-out van de ge­bruik­te toetsingsapplicatie is er ernstige twijfel of betrokkenen van de NBA op de hoogte zijn van de verschillende fasen die in het toetsings­proces doorlopen dienen te worden. In het (concept)toetsings­verslag en de Rap­por­te­ring ten behoeve van de Raad ontbreekt de moge­lijk­heid om geconstateerde ‘tekort­ko­min­gen’ en de wettelijk vereiste motivering van de ernstige tekortkomingen (art 3:46 AWB en art. 13 Verordening) te vermelden volledig.
Dit MKB-kantoor heeft een punt met zijn stellingen over: “kansspel”, “willekeur” en het ontbreken van toetsingskaders. Feit is immers dat in het toetsingsformulier geen ‘tekort­ko­min­gen’ worden vermeld. De Raad voor Toezicht NBA toetst slechts marginaal en hebben het ontbreken van geconstateerde ‘tekort­ko­min­gen’ niet geconstateerd.
Afgelopen twaalf jaar hebben kantoren ten onrechte een “B” of “C”-oordeel gehad doordat in het toetsingsverslag geen geconstateerde ‘tekort­ko­min­gen’ worden vermeld en de wettelijk vereiste motivering van de eventuele ‘tekort­ko­min­gen’ ontbreekt.
Jurisprudentie met indicaties welke ‘tekort­ko­min­gen’ ernstig zijn ontbreekt. Hoeveel ernstige ‘tekort­ko­min­gen’ nodig zijn om tot een C-­oor­deel te komen is ook volstrekt onduidelijk. COS 4410 is veel te globaal en zuivere criteria stel je niet eventjes vast via een ledenver­ga­de­ring. Verweer wordt in dit kader ernstig be­moeilijkt. Zo maakt deze pleitnota duidelijk dat vrij­wel iedere toetsing succesvol kan worden aange­vochten met alleen basisbegin­selen uit het bestuursrecht: AWB 3:2 + 3:4 (zorgvul­dig­heid en belangenafweging) en 3:46 (motivering).
Het oordeel of een dergelijk toetsingskader het juridische niveau van een bananenrepubliek benadert of een oligopolistisch spel om concur­renten het leven moeilijk te maken, laten we aan de lezer over.

Syllabus succesvol toetsingsverweer


Vandaar dat het initiatief is genomen om een syllabus te ontwerpen met succesvolle argu­men­ten tegen onterechte toetsingen. Naast praktische uitwerkingen van de zuiver juridische argumenten, bevat de syllabus een overzicht uit de recente jurisprudentie van ernstige + niet-ernstige tekortkomingen en tal van inhoudelijke argumenten. Het blijkt dat dezelfde inhoudelijke ‘tekortkoming’ verschillend wordt aangerekend.
Er bestaat nog dringend behoefte aan voor­beelden van ‘tekortko­mingen’ op het niveau van de Raad voor Toezicht of Bezwarencommissie. Dit om gefundeerder aan te tonen dat uit dezelf­de ‘tekortko­ming’ verschillende aanbeve­lingen volgen. Mocht u in het bezit zijn van dergelijke uitspraken, s.v.p. verzenden naar ons secretariaat. Vertrouwelijkheid gegarandeerd.
De stelling zal worden verdedigd op basis van de syllabus dat met een andere aanpak in de drie meest recente veroordelingen van MKB kantoren door de Accountantskamer, een veroordeling waarschijnlijk was voorkomen (ook al zijn niet alle inhoudelijke details bekend). Paul Stoele en andere ervaringsdeskundigen waaronder vennoten van het kantoor van de Kar en Veraart zullen als inleiders functioneren op dit symposium. De duizenden MKB-kantoren worden om de 6 jaar getoetst. We rekenen daarom op een massale opkomst. Vol is vol. Schrijf u dus nu hier in.

Toekomst Accountancy: Symposium 21-12-2017


Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 December 2017 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.