Symposium 2017: L’histoire se répète, of toch niet?

Geachte Collega …..,Nieuwsbrief 16 januari 2018
In deze uitgave:
• L’histoire se répète, of toch niet?
• Schaf de verplichte controle af!
• Professioneel oordeel en checklists
• Crowdfunding
• Syllabus succesvol toetsingsverweer
• OvRAN Algemeen

L’histoire se répète, of toch niet?


• De geschiedenis herhaalt zich. Als het gaat om de macht van het Big Four-kartel, worden tradi­tioneel voldoende manschappen opge­trom­meld om een ruime meerder­heid te beha­len op NBA-ledenvergaderingen.
Net als in 2006/2007 wa­ren dat er ruim meer dan wat de kleine kan­toren en accountants in business in stelling weten te brengen. Marco van der Vegte als Big Four vertegen­woordiger aan zet. Niks nieuws onder de zon dus. Of wel als hij zijn opmerking waar maakt niet bij voorbaat tegen een federatief model te zijn. Laat het Steinhoff schandaal hem met rust?
• De komende tijd zal de afloop blijken van de beide lopende tuchtrechtelijke klachten met Big Four aspec­ten: liefst 64 klachten over toetsings­kwaliteit tegen 26 accountants (toet­sers, veel (oud)bestuursleden NBA en leden van de Raad van Toezicht) naast 7 klachten tegen de 3 OOB-bestuursleden NBA die het o­li­gopolistische OOB-karakter van NBA bepalen.
Zal de geschiedenis zich herhalen gezien de oneven­wichtige samenstelling van de Accountants­kamer waar de meerderheid van de accoun­tantsleden OOB-gerelateerd zijn? Dus CBB beroep in deze strijd om de macht?
• Na deze uitspraak van de R’damse be­stuurs­rechter staan de Big Four op winst in hun verzet tegen de AFM-toetsmethodiek. Of is sprake van een Pyrrus overwinning? Ook hier zal de tijd leren of appel en meer AFM-controle het gevolg zal zijn van deze strijd om de macht.

Schaf de verplichte controle af!


In dit jongste OvRAN symposium over verstarde regelgevingsstructuren toonde Jan Bouwens met logica en hard empirisch bewijsaan dat de huidige verplichte wettelijke controle meer na – dan voordelen biedt. Het blijkt dat ondernemingen die zich vrijwillig laten controleren betere ratings krijgen en minder interest betalen. Uit de discussie en stemming bleek dat een meerderheid van de aanwezigen dit voorstel ondersteunt.
De laatste EU Richtlijn 2013/34 bewijst helaas dat de accountantslobby in Brussel succesvol verhoging van de grensbedragen voor kleine en middelgrote ondernemingen wist te beperken.
Het voorstel van Arjan Brouwer (PWC) de verplichte controle geheel af te schaffen of zoals Reinder Brummelman (BDO) voorstelt de verplichte controle te beperken tot OOB’s als een stap in de goede richting, blijft voorlopig dus een fata morgana.

Professioneel oordeel en checklists


Na dit betoog van Arnout van Kempen onder­steun­de een meerderheid van de aanwezigen het negatieve oordeel van de R’damse be­stuurs­rech­ter over de AFM-toetsings­metho­diek. Een meerderheid oordeelde ook dat de gang naar de rechter de beste weg is om duidelijkheid te krijgen in deze.
Niet verwonderlijk na deze laatste oproep van Arnout van Kempen over beroepseer, ethisch reveil en niet meer regels of hervormingsplan.

Crowdfunding


Bas Denissen toonde in dit betoog de snelle groei van crowdfunding aan naast een overzicht van marktpartijen en andere relevante informatie. Bijv. een gemiddeld netto rendement voor investeerders van 4,07% na aftrek van afboekingen en kosten. Wanneer je iedere debiteur afboekt die 3 maand achterstand heeft (voorstel AFM) en geen rekening houdt met zekerheden, kom je tot lagere rendementen.
De meerderheid van de aanwezigen ondersteunden dan ook de stemvraag om klanten te adviseren eens rond te kijken bij crowdfunding. Ook al is crowdfunding relatief duur in situaties waar een bank of venturekapitalist etc. zijn neus voor ophaalt. Een meerderheid aarzelt om een assuranceverklaring af te geven in dergelijke situaties gezien de tuchtrechtelijke risico’s. Die aarzeling neemt af bij maar u heeft wel veel vertrouwen in het project.

Syllabus succesvol toetsingsverweer


Bij de introductie van de syllabus succesvolle argu­men­ten tegen onterechte toetsingen bleek verwarring. De oorzaak is dat deel l feitelijke jurisprudentie weergaf. Een van de aanwezigen leidde daaruit af dat dit geen succesvolle argumenten waren. Dat is waar en niet waar.
De oorzaak is dat zowel de Raad voor Toezicht als de Accountantskamer blind varen op het eerste (subjectieve) oordeel van de toetser over ‘overtredingen’. Dat oordeel volgt uit het standaard toetsingsrapport waar ofwel aanbeve­lingen dan wel aanwijzingen uit resul­teren. Terecht of ten onrechte weet niemand want cri­teria ontbreken. Bij nadere bestudering blijkt dat dezelfde overtreding soms ernstig wordt geacht (aanwijzing) dan wel niet ernstig (aanbeveling). Sommige aanwij­zingen hebben geen enkele basis in de regel­geving maar de Raad voor Toezicht en Ac­countantskamer varen vrijwel blind op het oor­deel van de toetser.
Vandaar de OvRAN aanbeveling om na het besluit van de Raad voor Toezicht bij een oordeel B of C onmiddelijk naar CBB te stappen. Dit maakt inhoudelijk juridisch verweer op basis van art. 3:2 en 3:46  AWB kansrijk.
De delen II en III behandelen inhoudelijke of formele succesvolle verweren. Een meerderheid van de aanwezigen concludeerde uiteindelijk dat de formele AWB verweren in alle gevallen kansrijk genoeg zijn om een negatief oordeel B of C van tafel te krijgen
De laatste syllabus versie is alleen beschikbaar als uw persoonlijke copie, prijs € 50. Te bestellen via secretariaat@ovran.nl in pdf formaat. Het is verboden uw persoonlijke copie uit handen te geven anders dan aan de rechtbank en uw advocaat!

OvRAN heeft een virtueel kantoor

. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.