De wortel en de stok!

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 13 september 2018
In deze uitgave:
• De wortel en de stok!
• Discussie, overleg en debat
• Accountants in business
• Harder optreden fiscus tegen adviseurs
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• 
OvRAN Algemeen

De wortel en de stok


Sinds de oprichting, inmiddels 10 jaar geleden, heeft OvRAN steeds gepleit voor een pluriform NBA-model. Onvermijdelijk gezien de tegen­strij­dige onderlinge belangen en produktdiver­siteit in de beroepsgroep. Helaas was de be­proefde wortel en stok tactiek nodig om dit pleidooi kracht bij te zetten. Naast deze civiele procedure, inmiddels in cassatie, loopt nog deze klacht bij de Accountantskamer.
De civiele procedure, handelde over de eis van OvRAN, een pluriforme NBA. Die eis was deels gebaseerd op art. 11 EVRM en 20 UVRM: “Nie­mand mag worden gedwongen om tot een ver­eniging te behoren.” De Strafkamer HR oor­deel­de echter: hang een publiekrechtelijk jasje om een vereniging en je kunt art. 11 EVRM en 20 UVRM aan je laars lappen. Waarschijnlijk bevestigen onze opper­rechters in civiele cassa­tie deze redenering. In dat geval volgt een herhaalde gang naar Straatsburg die OvRAN eerder expliciet naar de HR verwees. Het lijkt ondenkbaar dat EHRM op die wijze het hele verbod op verenigingsdwang om zeep helpt.
Met de tuchtrechtelijke klacht van 31-10-2017 tegen 3 NBA bestuursleden heeft de Accoun­tants­kamer het kennelijk moeilijk gezien het herhaalde uitstel. Dat is ook wel begrijpelijk want het is duidelijk dat het fusievoorstel van 16-12-2009 grote kantoren een stemovermacht geeft volledig in strijd met de “evenwichtige” af­spiegeling die art. 12 lid 6 WAB vereist. Het is niet alleen de beroepseed die deze drie be­stuurs­leden verplicht zich aan wet- en regel­geving te houden. Pikant detail is NOCLAR op 1-1-2019 van kracht wordt die alle accountants verplicht onmiddelijk te reageren op “relevante niet-naleving”.
Indien geld en tijd het toelaten wordt tot slot een handhavingsverzoek bij de AFM ingediend wegens concurrentievervalsing door de Big­Four. Hun personele omvang maakt het hen immers mogelijk veel “aan assurance verwante” acti­viteiten te verrichten in de private sfeer zonder zich te houden aan tal van NBA-verordeningen over die werkzaamheden. Voor de BigFour is het dus van belang om alle andere accountants de zwaarst denkbare regelgeving op te leggen en af te dwingen voor die werkzaamheden in de private sfeer.

Discussie, overleg en debat


Bovenstaande juridische weg naar een pluriforme NBA was overbodig geweest als eerder discussie, overleg en debat met het NBA bestuur mogelijk was geweest. De bereidheid van Marco van der Vegte (voorzitter NBA) om deel te nemen aan een discussie over een federatief NBA-model op het komende OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woensdag 19-12-2018 is daarom een grote stap in de goede richting. Samen met Marco Moling (voorzitter Novak) wordt gesproken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Meldt u u daarom hier aan.

Accountants in business (AIB)


Pluriformiteit is een steeds weerkerend onder­werp van discussie onder accountants, een ever­green zogezegd. Volgens dit rapport uit 2005 van een adviescommissie pluriformiteit be­stond in het jaar 2000 al overeenstemming over een “Ka­merstructuur”. De veruit grootste leden­groep AIB bepleitte oorspronkelijk tot 2006 even­eens een kamerstructuur waar leden­groe­pen het volledig voor het zeggen hebben. Later is dat wat afgezwakt om allerlei redenen.
Het verheugt ons daarom dat de huidige AIB voorzitter, Jasper van Hoeven, bereid is het huidige standpunt toe te lichten. Uitgangspunt daarbij is dat het de ledengroep AIB vrijstaat de NBA geheel nieuw in te richten met het publiek belang als centraal uitgangspunt.
De huidige voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal uiteenzetten waarom de NBA regelgeving inzake “aan assurance verwante” private activiteiten een evidente belemmering betekent voor goede beroepsuit­oefening door AIB’ers. Het is maar goed dat weinig AIB’ers de volgende 10 verordeningen kennen: 1. Verordening op de Kwaliteits­beoordelingen, 2. NVKS + 3. Toelichting, 4. Standaard 4410 + 5. bijbehorende Handreiking 1136, 6. NV COS, 7. ViO + 8. Toelichting ViO, 9. VAO + 10. Toelichting etc. Laat staan dat ze zich realiseren dat NOCLAR hen er toe verplicht na 1-1-2019 op te treden als, citaat: “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”.

Harder optreden fiscus vs adviseurs


Als praktisch thema is er dit jaar voor gekozen om fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems uit te nodigen. Als gevolg van harder fiscaal optreden tegen adviseurs kan dat optreden ten onrechte accountants treffen. Vanuit haar fiscale procespraktijk zal zij hulpmiddelen aanreiken om je succesvol te verzetten.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


De discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema mocht het u treffen.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.