OOB Kantoren: Kop van Jut, onhoudbare posities?

Geachte Collega …..,Nieuwsbrief 25 oktober 2018
In deze uitgave:
• Kop van Jut, onhoudbare posities?
• Parlementaire Debatten
• Boeiende Symposium Discussies
• Juridische stand van zaken
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• OvRAN Algemeen

Kop van Jut, onhoudbare posities?


Sinds de accountancyschandalen bij de grote kantoren losbarsten, is van alles geprobeerd om het blazoen te reinigen c.q. de oorzaken weg te nemen. Hele emmers nieuwe regelgeving zijn losgelaten. Het begon met de schandalen bij Enron, Ahold en Parmalat. De EU publiceerde toen aanbevelingen inzake “kwaliteit” en “onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant. Dit mondde in 2006 uit in Richtlijn nr. 2006/43/EG.
Bij de behandeling van het fusievoorstel Nivra­/­Novaa struikelden de politieke partijen over elkaar heen om deze Richtlijn wat eerder en nog wat scherper te formuleren in de WTA. Verzet van Balkenende/Bos mocht niet baten. De fusie Nivra/NOvAA zelf kreeg nauwelijks politieke aandacht.
Sindsdien is de publieke verontwaardiging en juridische verzet tegen de Big-Four monopo­liepositie alleen toegenomen. Vraag is of de NBA-vernieuwingsagenda dit kan breken.

Parlementaire Debatten
Dit rapport “Doorpakken” van de MCA heeft geleid tot overleg met de vaste Kamer­commissie Finan­ciën. Volgens dit verslag ziet de MCA een zekere voor­uitgang bij het aanpakken van de befaamde “wicked problems” naast werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk. Lof wordt uitgesproken over deze brief van de NBA voorzitter waar bewijs van voortgang wordt aangekondigd inzake de structuurmodellen, cultuur, kennisverbetering, fraude- en continuïteits­risico’s. Heel diplomatiek merkt de MCA vervolgens op “Men spant zich in, maar met name de structuurmodellen komen erg dichtbij voor partners en bestuurders. Of ze dat nu echt gaan aanpakken weten we niet. Wij hebben er vertrouwen in dat volgend jaar een onomkeerbaar p roces in gang is gezet en dat vervolgens binnen afzienbare tijd het einddoel bereikt wordt. Er komt vermoedelijk een algemeen Kamerdebat over accountancy.
Typisch staaltje van Nederlands polderoverleg. De Britse politiek speelt het harder door het recente faillissement Carillion. De rol en be­tekenis van de toezichthouder FRC (vergelijk­baar met de AFM) staat zelfs ter discussie. De regering gelaste daarom een een onderzoeknaar de rol van de FRC. De FRC slaat terug met een “call for evidence” en een diepgaand verslag over haar activiteiten. Geruchten gaan dat de FRC nu zelfs een verbod op consultancyoverweegt voor de BigFour. De FRC zelf bevestigt dit hier in diplomatieke termen samen met opmerkingen over betere bewaking van continuïteits­risico’s en onaf­hankelijkheid. Dit laatste samen met de concurrentieautoriteit CMA(in NL ACM).
Vraag is of het allemaal veel helpt. Is er geen sprake van een kip/ei probleem? Toen er nog geen regelgeving was profileerden accountants zich succesvol als “vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer”. Hele bergen regelgeving veroorzaakten monopolieposities met hoge partnerbeloningen. “Audit only” modellen, accountants toewijzen en zwaardere verplichtingen om fraude- en continuïteits­risico’s te signaleren, helpt misschien wat. Maar hoeveel toezicht op controle je ook uitoefent, de individuele verleiding om een goed rendabele klant te behouden, blijft groot. Meer checklists helpen daar niet tegen. Mogelijkheden om de toezichthouder te “misleiden” zijn er genoeg. Het is alleen wachten op nieuwe schandalen.

Conclusie en advies
Regelgeving dwingt tot uniforme gedrags­patronen en schept interpretatie en ontsnap­pingsmogelijkheden. Meer regelgeving en toe­zicht voorkomt geen nieuwe schandalen. De regelgeving verbiedt zelfs garanties te geven tegen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s. En dat is juist wat het publiek verwacht.
Schaf dan toch veel regelgeving af incl. de wet­telijke controleplicht. Geef accountants weer de kans zich te profileren als “ver­trouwensman” met desgewenst waar­bor­gen tegen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s

Boeiende Symposium Discussies


Het komende Symposium beloofd boeiende discussies hoe de nieuwe NBA er uit moet zien.
• Zowel Marco van der Vegte (voorzitter NBA) als Marco Moling (voorzitter Novak) hebben zich bereid verklaard te spreken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Het is geen publiek geheim dat Marco Moling voorstander is van een uitgesproken federatief model. Marco van der Vegte concludeerde vóór zijn benoeming wat voorzichtiger: “Ik denk dat een federatief model, zoals eerder geopperd, kan werken; zeker als we de accountants bij middelgrote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.”
• Ook de nieuwe AIB voorzitter, Jasper van Hoe­ven, is bereid zijn definitie van pluriformiteit toe te lichten. De huidige voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal OvRAN’s definitie toelichten en uiteenzetten waarom iedere ledengroep zelf­standig hun eigen broek moeten kunnen ophouden.
Uit gewoonlijk welingelichte bronnen werd vernomen dat binnen de NBA hard wordt gewerkt om het begrip pluriformiteit scherp te krijgen. Ook NOCLAR wordt van tal van voorbehouden voorzien om te voorkomen dat Accountants in Business vootdurend moeten gaan optreden als “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”.
Deze betogen worden gelardeerd door Prof. Dr. Bob Hoogenboom over Accountancy (on)macht. Vraag is of zijn “Tijgerkat filosofie” nu opgaat met de stelling: “Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.“.
• Als praktisch thema is er dit jaar voor gekozen om fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems uit te nodigen. Als gevolg van harder fiscaal optreden tegen adviseurs kan dat optreden ten onrechte accountants treffen. Vanuit haar fiscale procespraktijk zal zij hulpmiddelen aanreiken om je succesvol te verzetten.

Status juridische procedures


Hier valt weinig beweging te melden.
Uit dit overzicht inzake de civiele cassa­tieprocedure (verenigingsdwang en concurren­tie­vervalsing) blijkt dat de Staat en OvRAN op 11 januari 2019 hun uitvoerige schriftelijke toelichting moeten indienen. Interessant is deze gecorrigeerde pleitnota waaruit blijkt dat het Hof Den Haag van belangrijke argumenten geen kennis wilde nemen wegens onvoldoende spreek­tijd. Dit terwijl ruim op tijd extra spreektijd werd aangevraagd.
Inzake deze klacht van 31-10-2017 bij de Accountantskamer tegen 3 bestuursleden NBA die regelgeving niet naleven, zijn alleen uitstelbeslissingen ontvangen.
Inzake het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big­Four kantoren is nog geen besluit genomen.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Deze discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema mocht het u treffen.
Dit Symposium vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.