Nieuwsbrief 9: Slechts 8 tekstwijzigingen garanderen een federatief, democratisch NBA zonder verenigingsdwang

OvRAN Nieuwsbrief 9: Slechts 8 tekstwijzigingen garanderen een federatief, democratisch NBA zonder verenigingsdwang!

Geachte Collega,
OvRAN, SWA en WMO hebben een voorstel voor 8 tekstwijzigingen op de concept wet NBA ingediend! 
Uit het woordelijk verslag van het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Financiën op 24 juni 2010 bleek dat een meerderheid van kamerleden haar zorgen uitsprak over de positie van de MKB-accountant en het democratisch gehalte van de NBA. Ter ondersteuning van het politieke debat hebben OvRAN, SWA en WMO daarom 8 tekstwijzigingen ingediend op het concept wetsvoorstel NBA. 

Met deze 8 tekstwijzigingen wordt een federatief, en daarmee democratisch NBA gevormd die ook de positie van de MKB-accountant borgt. Dit wordt bereikt doordat een federatief model de feitelijke macht binnen de NBA in handen geeft van ledengroepen. Daarmee komt een eind aan de huidige situatie waarin leden uit de “grote kantoren” de regelgeving op allerlei manieren naar hun hand kunnen zetten. Er zijn weinig zakelijke argumenten te bedenken om deze voorstellen niet te ondersteunen. Wij hebben daarom goede hoop dat de Kamer deze gelegenheid aangrijpt om de bestaande regelgeving in dit opzicht structureel aan te passen. Daarnaast kunnen de zittingen van CBB op 14-9-2010 Minfin dwingen een eind te maken aan verenigingsdwang. 
Democratie en regeldruk! 
Met deze 8 kleine tekstwijzigingen kunnen ledengroepen de bestaande toetredingsdrempels (zie voetnoot 1 in bijlage) desgewenst wijzigen of opheffen binnen het kader van de IFAC-regels. Dat vermindert de regeldruk en werkt kostprijsverlagend. Het bevordert bovendien de concurrentie. Ook kleine accountants krijgen zo, net zoals grote kantoren via de VGC al wisten te bereiken, wederom de mogelijkheid zich vrij te stellen van veel te zware regelgeving voor veel “assurance-opdrachten”, samenstelverklaringen, fiscale aangiften etc. Iedere accountant is vrij te kiezen of en van welke ledengroep hij lid wenst te worden. 
De oude droom van een ‘zelfstandige kamerstructuur’ kan nu bewaarheid worden! 
Binnen Nivra is in het verleden het streven naar een ‘zelfstandige kamerstructuur’ uitvoerig aan de orde geweest. Met name verschillende Finad-besturen hebben zich daar sterk voor gemaakt. Er wordt zelfs gesteld dat er concrete toezeggingen zijn gedaan. Als deze toezeggingen nu op deze wijze kunnen worden uitgevoerd, zou het zou een logische consequentie zijn als OvRAN (c.q. de leden daarvan) in een dergelijk federatief model zou besluiten deel uit te gaan maken van die federatie.
U kunt dit initiatief steunen door uw sympathie voor dit aanlokkelijke perspectief uit te spreken via dit on line consultatieproces met de overheid. Wilt u nu al af van onnodig hoge contributie, kostbare c.q. zinloze PE-verplichtingen, toetsingen, regelgeving nu ook de titel RA/AA titel wordt afgeschaft, dan zou u kunnen overwegen of voordelen van uw lidmaatschap bij Nivra/NOvAA nu wel opwegen tegen de last van kosten en verplichtingen. (Ex) leden van Nivra en NOvAA kunnen zich hier online inschrijven als OvRAN-lid met de knop links onder de startpagina. Denk aan uw opzegtermijn bij Nivra (28 augustus) en NOvAA (31 december). 

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur OvRAN
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 24.47.87.883 ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank!  
Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties van OvRAN, SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.