Nieuwsbrief 5: Een federatief fusie- en organisatiemodel in de accountancywereld

OvRAN Nieuwsbrief 5 over een federatief fusie- en organisatiemodel accountancy en hoe dit te realiseren

Geachte Collega,
Naar een federatief fusie- en organisatiemodel in de accountancywereld? 
Een fusie tussen NIVRA en NOvAA lijkt bepaalde voordelen te bieden. De fusie kan leiden tot een efficiëntere organisatie en op termijn een lagere contributie. In theorie althans, want in de praktijk werkt het toch vaak anders. De fusie heeft echter ook nadelen, want deze creëert een organisatie die bol staat van de interne conflicten. Kort gezegd hebben de grote kantoren slechts 20% van de leden, maar geven ze zichzelf 60% van de bestuurszetels. Op die manier kunnen ze de baas blijven spelen over én de accountants in business én hun concurrerende MKB-accountants. 

OvRAN zet zich in voor een goede, democratische organisatie van het accountantsberoep. Deze week hebben we het parlement daarom een federatief fusie- en organisatiemodel Nivra, NOvAA en OvRAN aangeboden. Kern van dit voorstel is dat het verplichte lidmaatschap van NIVRA en NOvAA wordt opgeheven. Als gevolg is voorgesteld om de RA- en AA-titels te gaan behandelen als opleidingstitel. Dit model is geënt op bestaande regelgeving (Wet BIG) in de medische sector. Als je dit projecteert naar de accountantswereld, dan krijg je een volgende evenwichtige regeling: Er zijn privaatrechtelijke accountantsverenigingen, waarbij men niet verplicht is zich in te schrijven (dus zonder verenigingsdwang). Deze accountantsverenigingen worden wettelijk verplicht naast hun ledenregister een beroepsregister bij te houden. Die inschrijving in dat beroepsregister staat open voor hen die minimaal aan alle wettelijke kwalificatie-eisen voldoen naast de extra eigen eisen die de vereniging aan het beroepsregister kan stellen.
Dit federatief model komt tegemoet aan belangrijke bezwaren: a. de strijdigheid met Europees recht wordt opgeheven, b. oude toezeggingen van Nivra-besturen tot zelfstandige Kamers kunnen worden gerealiseerd, c. sluit aan bij de gevoelens van talloze leden die de RA- of AA-titel beschouwen als opleidingstitel, d. leden die zich willen onderscheiden als professioneel accountant in een bepaalde tak van accountancy, kunnen zich blijven onderscheiden door inschrijving in het beroepsregister van hun keuze, e. gebleken afhankelijkheid tussen besturen en bepaalde ledengroepen wordt voorkomen door die keuze tussen bestaande beroepsregisters met nieuwe als uiterste mogelijkheid.Vooruitlopend daarop heeft OvRAN het Ministerie van Financiën (Minfin) verzocht twee besluiten te nemen waarmee dit model in de bestaande regelgeving al deels wordt gerealiseerd. Het antwoord van Minfin bevestigde inmiddels nu voor het eerst sinds ultimo 2006 “dat de mogelijkheid bestaat dat een rechter constateert dat de WRA/WAA strijdig is met art. 11 EVRM“. Dit is een belangrijke doorbraak, want het fusievoorstel van NIVRA en NOvAA bevat diezelfde tegenstrijdigheid. Minfin stelt echter het nemen van besluiten over de twee OvRAN verzoeken liever uit tot “nadat dit fusietraject vergaand is afgerond“. Nieuwe accountancyregelgeving zonder dat duidelijkheid bestaat over fundamentele strijdigheden met Europees recht, lijkt echter niet goed mogelijk. In een brief aan MinFin wijst OvRAN er op dat besluiten op onze verzoeken niet verder kunnen worden uitgesteld. Terug naar inhoudsoverzicht.
Hoe dit fusie- en organisatiemodel te realiseren? 
We willen het nieuwe federatiemodel realiseren door overleg met Minfin en het parlement, iets waar we ook nu al druk mee bezig zijn. U kunt ons daarbij helpen door uw politieke contacten in te schakelen. Daartoe vindt u in 
het verzoek aan Minfin alle juridische argumenten waarom respect voor grondrechten en democratie het huidige regelgevingsmodel in een gefuseerd jasje, onhoudbaar maken. Het bevat een zeer leesbare geschiedenis voor niet juridisch geïnteresseerde collega’s die democratie een warm hart toedragen en daarvoor bereid zijn 8 pagina’s door te lezen. Wij zouden het bijzonder betreuren als zoveel schending van grondrechten en democratie tot jarenlange procedures over de nieuwe regelgeving zou leiden. Door u hier online in te schrijven als OvRAN-lid geeft u ook support aan onze doelstelling. Terug naar inhoudsoverzicht.Met vriendelijke groeten, 
Bestuur OvRAN
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 24.47.87.883 ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank!
Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties van OvRAN, SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.