Verslag Ledenvergaderingen 2010

Het on line stembureau was geopend van maandag 16 tot dinsdag 31 augustus 2010 24.00 uur.

De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:

Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.
Uitgebrachte stemmen: Voor 91,49%, Tegen 0,00%; Blanco: 8,51%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van financiĆ«le rapportage van OvRAN.
Uitgebrachte stemmen: Voor 95,35%, Tegen 0,00%; Blanco: 4,65% 
De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1 en 2: Goedkeuring financieel besluit.
Uitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
De MA-Kamer heeft fysiek vergaderd op 29 juni 2010. Zie de concept-notulen.
In de komende ledenvergaderingen zullen deze verslagen ter goedkeuring worden voorgelegd.De %’s “Voor”, “Tegen” en “Blanco” zijn samen altijd 100%.