Nieuwsbrief 15 November 2019

Symposium 17-12-2019: Structuurwijzigingen en boekhouden!

Nieuwsbrief OvRAN: Symposium: Structuurwijzigingen en boekhouden!
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega …., Nieuwsbrief 15 November 2019
Het laatste CTA woord?

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken in haar eerste (eind/tussen?)rapport. Behalve de SRA (gesteund door VNO-NCW) lijkt niemand echte problemen te hebben met het voorstel om alle toezichthouders onder het dak van een nieuwe onafhankelijke toe­zicht­houder, geen belangenver­tegen­woor­diger, te brengen. Een (vernieuwde) AFM dus?

De NBA slaat op pag. 12 alvast wat piket­paaltjes met twee voorstellen. A. Laat de NBA, ter vervanging van de huidige convenanten, een nieuw onaf­han­kelijk orgaan oprichten dat verantwoor­delijk wordt voor een eenduidige uitvoering van de kwaliteitsbeoordelingen. B. Gecombineerd met het NBA voorstel voor een scherper onder­scheid tussen de domeinen van toezicht en kwaliteitsbeoordeling, degradeert dat de toe­zicht­houder tot een vleugellamme afvinker van een nieuw te ontwikkelen integraal dash­board om het kwaliteitssysteem van ac­coun­tants­organisaties te beoordelen.

Dit eerste (eind/tussen?)rapport CTA leverde voer voor 57 kritische reacties en uitstel van de deadline) tot 1 februari 2020. Alle vertegen­woordigers van beleggers (VEB) en in iets min­dere mate pensioenfondsen (Eumedion op pag.7)) pleiten voor het Audit Only model. De vertegenwoordigers van beursfondsen (Euro­next, Vereniging MidkapNL, VEUO,IEX, Value8 willen onmiddelijke oplossingen voor beurs­fondsen die geen accountant meer kunnen vinden dank zij het door de overheid gesti­muleerde BigFour kartel.

Suggesties OvRAN

Samengevat is OvRAN’s conclusie dat als dit eerste CTA rapport ook laatste en eind­rapport zou zijn, sprake is van een gemiste kans.

Gemist worden voorstellen die het mogelijk maken dat het publiek het vertrouwen in ac­coun­tants kan herwinnen. Daarvoor zijn se­rieuze structurele wijzigingen nodig. Die moe­ten verhinderen dat commerciële belangen een rol spelen bij wettelijke controle.

De huidige regelgeving die het verbiedt om garanties te geven voor continuïteit en fraude moet in de prullenmand. Het verdient aanbe­veling dat u kennis neemt van dit voorstel van de Britse CMA die AuditOnly voorschrijft. Dat is een goede eerste stap op weg naar afschaffing van de wettelijke con­trole­plicht. Alleen op die wijze kunnen accoun­tants zich profileren op het tijdig signaleren van discontinuïteit en fraude. Accountants die dat niet willen of kunnen moeten dat dan ook niet doen.

Zich blijven verschuilen achter de huidige wet- en regelgeving die nietszeggende verklaringen voorschrijven, biedt geen oplossing.

Wat besluit de 2e Kamer?

Het is onwaarschijnlijk dat Hoekstra, na na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoe­gen neemt met alleen een nieuwe gecen­traliseerde toezichthouder. Een meerderheid van 2e Kamerleden zal waarschijnlijk ook meer eisen om recht te doen aan de publieke onderbuik­gevoelens inzake accountants. Het verweer van de CTA dat er geen weten­schap­pelijk bewijs bestaat dat andere structuur­wijzigingen betere kwaliteit leveren houdt geen stand zolang het brede publiek meent dat het huidige systeem feitelijk niet deugt.

Naast de Britse CMA aanbevelingen heeft de nieuwe voorzitter van de Britse toezichthouder FRC zich nu onvoorwaardelijk uitgesproken voor Audt Only met de stelling dat: “an enforced separation of audit and consulting at PwC, Deloitte, EY and KPMG was a “critical” measure to improve the quality of their audits.“. Net als OvRAN ziet de FRC weinig heil in joint audits.

Uit onze vorige nieuwsbrief bleek dat meerdere Nederlands wetenschappers zich al hebben uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht evenals de nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs. Prominenten van de BigFour verklaarden zich ook voorstander. OvRAN zal deze oplos­sings­richting dan ook bevorderen in de 2e Kamer.

In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
Suggesties OvRAN
Wat besluit de 2e Kamer?
Symposium Dinsdag 17-2-2019
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Ontwikkeling boek­houdpakketten
Status juridische procedures
OvRAN Algemeen

Symposium Dinsdag 17-12-2019

Het jaarlijkse OvRAN Symposium staat dit jaar dan ook in het teken van deze noodzakelijke structuurwijzigingen. Graag nodigen wij u dan ook uit om op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht te komen discussieren, opponeren of symphathiseren met de inleiders.

En dat alles in de bekende gezellige sfeer voor slechts 50 Euro met 4 PE punten en ook nog all in diner + drank. U kunt zich hier inschrijven.

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Ontwikkeling boek­houdpakketten

Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten.

Nieuwe applicaties maken een eind aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:

• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.

• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie is uitgesteld tot 17-1-2020.

• Bij de tuchtklacht tegen de 3 Big Four bestuursleden NBA is nog geen zittingsdatum vastgesteld.

• Het handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big­Four is uitgesteld totdat de UK wetgeving is aangepast

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *