Nieuwsbrief 15 November 2019

Symposium 17-12-2019: Structuurwijzigingen en boekhouden!

Nieuwsbrief OvRAN: Symposium: Structuurwijzigingen en boekhouden!
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega …., Nieuwsbrief 15 November 2019
Het laatste CTA woord?

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken in haar eerste (eind/tussen?)rapport. Behalve de SRA (gesteund door VNO-NCW) lijkt niemand echte problemen te hebben met het voorstel om alle toezichthouders onder het dak van een nieuwe onafhankelijke toe­zicht­houder, geen belangenver­tegen­woor­diger, te brengen. Een (vernieuwde) AFM dus?

De NBA slaat op pag. 12 alvast wat piket­paaltjes met twee voorstellen. A. Laat de NBA, ter vervanging van de huidige convenanten, een nieuw onaf­han­kelijk orgaan oprichten dat verantwoor­delijk wordt voor een eenduidige uitvoering van de kwaliteitsbeoordelingen. B. Gecombineerd met het NBA voorstel voor een scherper onder­scheid tussen de domeinen van toezicht en kwaliteitsbeoordeling, degradeert dat de toe­zicht­houder tot een vleugellamme afvinker van een nieuw te ontwikkelen integraal dash­board om het kwaliteitssysteem van ac­coun­tants­organisaties te beoordelen.

Dit eerste (eind/tussen?)rapport CTA leverde voer voor 57 kritische reacties en uitstel van de deadline) tot 1 februari 2020. Alle vertegen­woordigers van beleggers (VEB) en in iets min­dere mate pensioenfondsen (Eumedion op pag.7)) pleiten voor het Audit Only model. De vertegenwoordigers van beursfondsen (Euro­next, Vereniging MidkapNL, VEUO,IEX, Value8 willen onmiddelijke oplossingen voor beurs­fondsen die geen accountant meer kunnen vinden dank zij het door de overheid gesti­muleerde BigFour kartel.

Suggesties OvRAN

Samengevat is OvRAN’s conclusie dat als dit eerste CTA rapport ook laatste en eind­rapport zou zijn, sprake is van een gemiste kans.

Gemist worden voorstellen die het mogelijk maken dat het publiek het vertrouwen in ac­coun­tants kan herwinnen. Daarvoor zijn se­rieuze structurele wijzigingen nodig. Die moe­ten verhinderen dat commerciële belangen een rol spelen bij wettelijke controle.

De huidige regelgeving die het verbiedt om garanties te geven voor continuïteit en fraude moet in de prullenmand. Het verdient aanbe­veling dat u kennis neemt van dit voorstel van de Britse CMA die AuditOnly voorschrijft. Dat is een goede eerste stap op weg naar afschaffing van de wettelijke con­trole­plicht. Alleen op die wijze kunnen accoun­tants zich profileren op het tijdig signaleren van discontinuïteit en fraude. Accountants die dat niet willen of kunnen moeten dat dan ook niet doen.

Zich blijven verschuilen achter de huidige wet- en regelgeving die nietszeggende verklaringen voorschrijven, biedt geen oplossing.

Wat besluit de 2e Kamer?

Het is onwaarschijnlijk dat Hoekstra, na na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoe­gen neemt met alleen een nieuwe gecen­traliseerde toezichthouder. Een meerderheid van 2e Kamerleden zal waarschijnlijk ook meer eisen om recht te doen aan de publieke onderbuik­gevoelens inzake accountants. Het verweer van de CTA dat er geen weten­schap­pelijk bewijs bestaat dat andere structuur­wijzigingen betere kwaliteit leveren houdt geen stand zolang het brede publiek meent dat het huidige systeem feitelijk niet deugt.

Naast de Britse CMA aanbevelingen heeft de nieuwe voorzitter van de Britse toezichthouder FRC zich nu onvoorwaardelijk uitgesproken voor Audt Only met de stelling dat: “an enforced separation of audit and consulting at PwC, Deloitte, EY and KPMG was a “critical” measure to improve the quality of their audits.“. Net als OvRAN ziet de FRC weinig heil in joint audits.

Uit onze vorige nieuwsbrief bleek dat meerdere Nederlands wetenschappers zich al hebben uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht evenals de nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs. Prominenten van de BigFour verklaarden zich ook voorstander. OvRAN zal deze oplos­sings­richting dan ook bevorderen in de 2e Kamer.

In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
Suggesties OvRAN
Wat besluit de 2e Kamer?
Symposium Dinsdag 17-2-2019
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Ontwikkeling boek­houdpakketten
Status juridische procedures
OvRAN Algemeen

Symposium Dinsdag 17-12-2019

Het jaarlijkse OvRAN Symposium staat dit jaar dan ook in het teken van deze noodzakelijke structuurwijzigingen. Graag nodigen wij u dan ook uit om op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht te komen discussieren, opponeren of symphathiseren met de inleiders.

En dat alles in de bekende gezellige sfeer voor slechts 50 Euro met 4 PE punten en ook nog all in diner + drank. U kunt zich hier inschrijven.

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Ontwikkeling boek­houdpakketten

Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten.

Nieuwe applicaties maken een eind aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:

• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.

• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie is uitgesteld tot 17-1-2020.

• Bij de tuchtklacht tegen de 3 Big Four bestuursleden NBA is nog geen zittingsdatum vastgesteld.

• Het handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big­Four is uitgesteld totdat de UK wetgeving is aangepast

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn

Nieuwsbrief OvRAN: Het laatste CTA woord of niet? Symposium

 Geachte Collega……..     Nieuwsbrief 23 October 2019  

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken na deze consultaties en dit eerste (eind/tussen?)rapport. Daarin wordt alleen een structuurwijziging in het toezicht voorgesteld. Alle toezichthouders krijgen, niet geheel ten onrechte, vegen uit de pan. Toezichthouder en tegelijk belangen­vertegen­woordiger zijn gaat inderdaad niet altijd goed samen. Alle aandacht geven aan checklists afvinken, is ook teveel van het goede. De gevestigde orde behalve de SRA kan daarmee leven. Maar de CTA laat zich niet uit over de praktische vraag wie de nieuwe onafhankelijke toezichthouder, geen belangenver­tegen­woor­diger, wordt. Een (vernieuwde) AFM misschien? Onduidelijk is ook of dit eerste rapport een eind- of alleen een tussenrapport is.

Voer voor pittige politieke discussies. Want een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder kan het echte probleem ook niet oplossen. En het echte probleem is dat het publiek het ver­trouwen heeft verloren in accountantsver­kla­ringen die kennelijk geen garanties bieden tegen fraude en discontinuïteit. De vraag is ook of Hoekstra, na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoegen neemt met alleen een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder. Oude wijn in nieuwe zakken zullen diverse fracties in de 2e Kamer hem voorhouden.

De wal keert het schip!

Het is jammer dat de NBA, en daarmee de Big­Four, nog niet inziet een verloren wedstrijd te spelen. Nieuwe ongelukken zijn immers on­ver­mjdelijk want sommige vormen van frau­de en discontinuïteit zijn verdraaid lastig op te sporen. De jaarverslagen lijken vooral gericht op het krijgen van positieve publiciteit. De nu door regelgeving afgedwongen vlakke (uit­gebreide) accountantsverklaringen doen frau­de en discontinuïteitsproblemen af met dood­doe­ners. Dat is wel zo makkelijk maar niet wat het publiek verwacht. De VEB als boeg­beeld van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een “Audit Only” structuur.

Meerdere wetenschappers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht. De nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC eveneens. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. Prominenten van de BigFour zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard.

Bij het kleinere MKB bleek dat 62% van de bedrijven die niet langer controleplichtig waren toch een vrijwillige controle lieten uitvoeren. Bij grotere bedrijven blijkt uit deze studie evenals een eerdere van de NBA dat er nauwelijks sprake is van brood­ver­lies. Waarom dan wachten?

OvRAN conclusies

Naar onze mening is controle een kunst die niet kan worden gecompenseerd door een over­maat aan regelgeving, checklists en toezicht. Door de focus op regelgeving, checklists, com­plete dossiers en toezicht, ontsnappen belang­rij­ker zaken licht aan de aandacht. En zonder serieuze structuurwijzigingen kan een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder deze ‘vertrou­wens’ c.q. ‘verwachtingskloof‘ niet oplossen.

Vandaar dat dit jaar de focus van ons Symposium op dinsdag 17 December is gericht op maatregelen die voorkomen dat de kunst van controle bezwijkt onder steeds meer regelgeving, checklists, complete dossiers en toezicht. U kunt zich hier alvast aanmelden.

• Voor de korte termijn zullen voor­standers van het ‘audit only’ model aan het woord komen.
• Voor de lange termijn komen voorstanders van afschaffing van de wettelijke controle­plicht aan bod.
• Ondanks dit Britse CMA voorstel voor joint audit lijkt het ons niet erg waarschijnlijk dat nieuwkomers op de markt zonder aanzienlijke kostenverhogingen voor bedrijven 50% risico­drager willen zijn als een controle fout blijkt. In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
De wal keert het schip!
OvRAN conclusies
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Status juridische procedures
Toekomst Accountancy 17-12-2019
OvRAN Algemeen

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie wordt rond 8-11-2019 verwacht. Ondanks dit slotwoord van OvRAN, is er een redelijke kans dat de HR vereni­gings­dwang gerechtvaardigd acht bij publiek­rech­te­lijke organisaties. In dat geval ligt de weg naar EHRM in Straatsburg open. Het lijkt uitgesloten dat EHRM verenigingsdwang verboden in art. 11 EVRM c.8 art. 20 UVRM zou toelaten als de overgrote meerderheid van de actieve NBA-leden helemaal geen accountant is, laat staan openbaar accountant.
• Inzake de tuchtklacht tegen de 3 bestuursleden NBA uit de BigFour zijn de feiten bij CBB niet weersproken. Hun verdediging is er op gericht het handelen van accountants als bestuursleden buiten het tuchtrecht te laten vallen. Dat zou een onbegrijpelijk gat in het tuchtrecht slaan!
• Het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door Big­Four kantoren is uitgesteld totdat deze aanbevelingen van de Britse pendant van ACM, CMA, zijn omgezet in wetgeving. Samengevat behelzen die aanbevelingen,een operationale splitsing van de BigFour in Audit only naast joint audit.

Symposium Toekomst Accountancy 17-12-2019

Naast bovengenoemde thema’s is dit jaar als prak­tisch thema gekozen voor de laatste ont­wik­kelingen op de on line boek­houd markt.

Nieuwkomers op de markt, gaan uiteenzetten waar­om hun applicaties een einde maken aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: ofwel alle bonnetjes, facturen etc naar je ac­coun­tant mailen, faxen, brengen ofwel zelf een echt boekhoudpakket aanschaffen. Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen.

Dit Symposium vindt plaats op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht met 4 PE punten en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.

U kunt zich hier inschrijven. OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

31-7-2023: Wetsvoorstel Toekomst Accountancy.

Met dit schrijven aan de Commissie Financiën van de 2e Kamer verzoekt OvRAN het Wetsvoorstel Toekomst Accountancy controversieel te verklaren! Aanleiding is verbazing over dit schrijven van NBA/Eumedion/VEB aan de 2e Kamer om het wetsvoorstel Wet Toekomst Accountancysector niet controversieel te verklaren. Met o.a. het argument dat het maatschappelijk draagvlak voor dit wetsvoorstel stevig zou zijn. Het wordt tijd dat het brede publiek zich realiseert dat het Ministerie van Financiën dovemansoren heeft, de kern van het probleem niet begrijpt en zich laat meeslepen door de belangen achter de NBA, feitelijk een spreekbuis en lobbyist voor de Big Four.

Persbericht 8 December 2019: HR helpt vrijheid van vereniging om zeep (art. 11 EVRM, art. 20 lid 2 UVRM)!

Geachte heer ….,

Op 6 December heeft de HR met deze uitspraak vrijheid van vereniging geregeld in art. 11 EVRM om zeep geholpen. De HR is van mening dat: “de bij wet ingestelde NBA is ingebed in de structuren van de Staat, mede een algemeen belang nastreeft en administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken heeft buiten het gewone recht.” Of de NBA is ingebed in de structuren van de Staat, mede een algemeen belang nastreeft en administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken heeft buiten het gewone recht is op goede gronden feitelijk ter discussie gesteld.

Afdoende is feitelijk aangetoond dat de NBA helemaal geen algemeen belang nastreeft maar een BigFour kartel is geworden bedoeld om alle NBA-leden regelgeving op te kunnen leggen waar ze zichzelf van vrijstellen. Afdoende is ook feitelijk aangetoond dat de NBA geen enkele bevoegdheid heeft die een privaat- rechtelijke vereniging niet heeft volgens het gewone recht.

In art. 20 lid 2 UVRM is bepaald dat niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. Daarom zijn in het 2e lid van art. 11 slechts zeer beperkte uitzonderingen toegelaten. Maar de meerderheid van de NBA-leden worden allemaal wel gedwongen lid van de NBA te blijven hoewel ze helemaal geen accountant zijn want willen hun vaak enige RA/AA titel niet te verliezen.

Gemakshalve is de HR ook voorbijgegaan aan het feit dat de NBA een ” ondernemersvereniging” is volgens het HvJ EU en laat toch het gestelde over concurrentievervalsing maar buiten beschouwing. Om over het door EHRM in vaste jurisprudentie geregelde noodzakelijkheidscriterium (Chassagnou, Mytilinaios Kostakis), hindercriterium (Le Compte), indirecte verenigingsdwang (Sigurdur a. Sigurjónsson, Redfearn en Vogt) en negatieve verenigingsdwang ( Young, James and Webster vs. UK) maar niet te spreken. Want daar kom je niet aan toe aldus de HR als je buiten art. 11 EVRM valt.

Verbazingwekkend dat de HR zo diep is gevallen. Zo snel als mogelijk zal OvRAN zich melden bij EHRM die eerder verwees naar de civiele rechter.

Met vriendelijke groet, Bestuur OvRAN

NBA/BigFour op doodlopende wegen

Nieuwsbrief OvRAN: Uitnodiging Symposium: Doodlopende wegen en zelfkwelling!
Indien deze mail niet goed leesbaar is, klik hier.
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega …, Nieuwsbrief 2 December 2019
NBA/BigFour op doodlopende wegen

De NBA blijft bij monde van haar voorzitter roepen: ‘doorgaan op de ingeslagen weg’ naar betere controlekwaliteit. Er is en wordt inder­daad veel geïnvesteerd in uitvoeriger dossier­vor­ming, checklists, onderbouwing en meer bestuurlijke controle. De vraag komt op of veel van deze investeringen geen weggegooid geld zijn in een doodlopende weg.

Het publiek heeft nu eenmaal het vertrouwen verloren in accountantsverklaringen die geen garanties bleken te geven tegen fraude en discontinuïteit. En feit is dat opsporing van sommige fraudes erg veel vraagt van een accountant. De waardering van steeds meer immateriële balansposten staat steeds vaker bol van veronderstellingen die deels subjectief deels tijdgebonden zijn. Dergelijke balanspos­ten kunnen een zuchtje wind vaak al niet weerstaan laat staan een storm. Daarom bieden ze accountants weinig houvast om continuïteit te garanderen. En tenslotte zullen er altijd accountants zijn en blijven die om allerlei redenen het management helpen de nodige gaatjes in steeds complexere regelge­ving te vinden. Dat hoeft niet altijd voor het grote geld te zijn. De nu door regelgeving af­ge­dwongen vlakke (uit­gebreide) accoun­tants­ver­klaringen doen frau­de en disconti­nuï­teit af met dood­doe­ners. Daarmee kun je de vertrouwens- of verwachtingskloof niet meer mee dempen.

De VEB als spreekbuis van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een “Audit Only” structuur. Meerdere weten­schap­pers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht.

Het is daarom verheugend dat de nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC dit ondersteunen. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. BigFour prominenten zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard. Kortom, NBA, kies een andere afslag dan de huidige doodlopende weg.

NBA-leden als zelfkwellers

Per ultimo 2018 waren er 21.723 NBA leden waarvan 9.591 accountant in business (AIB)en 8.792 openbaar accountant (LOA).

Deze 9.591 AIB’s betaalden € 436 contributie, zijn helemaal geen accountant maar via de brede definitie van ‘assurance’ is op hen vaak wel deze volstrekt ongeschikte NBA-regel­ge­ving op hen van toepassing naast NOCLAR en voor hen vaak zinloze PE-cursussen. Waarom blijven deze NBA-leden zichzelf kwellen? Is het behoud van de RA/AA titel dat wel waard? Zijn de RMC/RCA titels niet minder besmet en waard om je nu hier bij OvRAN in te schrijven?

De 9.591 LOA’s betaalden € 1.308 contributie. Minder dan 2.681 onder hen doen wettelijke con­tro­les. Op alle LOA’s is alle NBA-regelgeving van toepassing. Dat lijkt op zelfkwelling in de wetenschap dat hun grote concurrenten, Big­Four, zich voor alle advisering hebben weten vrij te stellen van alle NBA-regelgeving. Voor alle accountancy activiteiten moeten LOA’s concur­reren met talrijke admini­stra­tie-, boek­houd- en fiscale kantoren. Is het behoud van de RA/AA titel dat wel waard? Zijn de RMC/­RCA titels niet minder besmet en waard om je nu bij de MA-Kamer OvRAN in te schrijven?

De NOvAK, tegenwoordig Novaa, die de belangen van de MKB-accountant als LOA’s behar­tigt, verkondigt al jaren voorstander te zijn van een federatief NBA-model. Binnen de huidige NBA lukt dat nooit. Waarom blijven ze zichzelf kwellen en openen geen aparte MKB-Kamer bij OvRAN?

In deze uitgave:

NBA/BigFour op doodlopende wegen
NBA-leden als zelfkwellers
Symposium Dinsdag 17-2-2019
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Ontwikkeling boek­houdpakketten
OvRAN Algemeen

Symposium Dinsdag 17-12-2019

Uw laatste kans dit jaar om op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht te discussiëren, opponeren of sympathi­seren met de inleiders over de noodzakelijke structuurwij­zigingen binnen accountancy in Nederland. Met als toetje het nieuwe boekhouden.

En dat alles in de bekende gezellige sfeer voor slechts 50 Euro met 4 PE punten en ook nog all in diner + drank. U kunt zich hier inschrijven.

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commercIn deze uitgave:
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Ontwikkeling boek­houdpakketten

Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten.

Nieuwe applicaties maken een eind aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:

• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.

• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn

Nieuwe aanbieding reductieprogramma. Waarom moet het verklaringenstelsel op de schop?

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 7 december 2013
In deze uitgave:
• Symposium Verklaring v/d Toekomst
• PvdA: Verwachtingskloof te groot
• NBA: Pass–Fail is nog niet zo gek
• TUACC: Narratief rapporteren
• BDO: Mits, maar, onder voorbehoud….
• Samenstellingsverklaring is onding
• Conclusie
• OvRAN Algemeen
Symposium Verklaring v/d Toekomst
Onder aanvoering van Frans Heitling, hoofd­redacteur Accountancynieuws ontstond op 3-12-2013 een levendige discussie tussen de aanwezigen en de inleiders: Prof. Dr. Jeroen Suijs (Universiteit Tilburg), Fou-Khan Tsang (bestuurs­voorzitter Alfa), Jan Thijs Drupsteen (hoofd vaktechniek NBA), Dick van Onzenoort (hoofd vaktechniek BDO), Johan Steinhage (voor­zitter MA-Kamer OvRAN). De volledige presentatieteksten staan hier.
Henk Nijboer (Lid Tweede Kamer, PvdA) liet op het laatste moment weten verhinderd te zijn maar reageerde wel op de gestelde vragen.
PvdA: Verwachtingskloof te groot
Een motie, onderzoeksvraag en toelichting van het PvdA kamerlid Nijboer treft u hier aan. Daaruit blijkt dat de PvdA er op aanstuurt dat “de accountantsverklaring niet alleen kijkt of de cijfers juist zijn, maar ook meer aandacht geeft aan de belangrijkste risico’s voor het financiële beeld van de onderneming“. Duidelijke taal dus. Een meerderheid leek dat te ondersteunen.
Jeroen Suijs schetste vervolgens het beeld van de zender(bedrijf) en ontvanger(publiek. De accountant communiceert nu alleen met de onderneming terwijl het publiek de ontvanger is. Zo ontstaat communicatieruis. Hij kon daarmee de aanwezigen nog niet echt overtuigen. Sommigen dachten dat op te lossen met communicatiedeskundigen en vertrouwen.
NBA: Pass–Fail is nog niet zo gek
Jan Thijs Drupsteen legde in deze presentatieuit “Waarom het pass–fail model nog niet zo gek is, maar waarom het ook anders kan.” Als antwoord op de vraag of het wenselijk is meer kleur te geven aan het huidige zwart/wit model van verklaringen, kwam de postbode in beeld en Kiwa. Wil het publiek echt een postbode die alles uit de buurt doorvertelt? Of liever een Kiwa certificaat van de accountant? Veel aanwezigen leken dit standpunt te steunen. Gezien de inconsistentie met de eerste stemming over het voorstel PvdA is onduidelijk of iedereen het beeld van de postbode en Kiwa wel begreep zoals bedoeld.
Naar zijn mening gaf het huidige stelsel voldoende ruimte om meer kleur aan de verklaring te geven. Drupsteen bestreedt de stelling dat het huidige stelsel tot zwart/wit verklaringen verplicht. Tekstueel is dat juist. Materieel bleek even later dat andere HRA-beginselen wel degelijk aanzetten tot zwart/wit oordelen in een wereld vol grijstinten.
TUACC: Narratief rapporteren
Na de pauze legde Fou-Khan Tsang narratief rapporteren uit. Narratief bedoelt meer kleur en inhoud aan de verklaring te geven. En niet om alleen een lange opsomming van werkzaamheden op te schrijven.
BDO: Mits, maar, onder voorbehoud…
Dick van Onzenoort probeerde in zijn presentatie de grenzen van HRA 4410 te verkennen met zijn pleidooi voor een nieuwe verklaring. Wie durft?
Volgens hem moeten we in de verklaringen af van “mits, maar, onder voorbehoud van, er van uitgaande dat, niet aansprakelijk voor, …” Het gaat om méér informatie geven! Méér toegevoegde waarde leveren! Hoe, door gebruik van toelichtende paragrafen.
Het enkele voorbeeld over een subtiel geformuleerd voorraadprobleem, leidde echter prompt tot kritiek van Jan Thijs Drupsteen: in een dergelijk geval dient de accountant de opdracht terug te geven. Dat werkt natuurlijk niet altijd zo als de ondernemer serieus vasthoudt aan zijn vooraadwaardering en de accountant daar geen degelijke argumenten tegenover kan zetten.
Samenstellingsverklaring is onding
Tot slot hield Johan Steinhage namens de MA-Kamer OvRAN een pleidooi voor een betere samenstellingsverklaring . Zijn stelling is dat de huidige rule based benadering niet voldoet.
Noodzakelijk is een meer principle based benadering met een veel duidelijker tekst. Zijnvoorbeeld leidde prompt tot kritiek van Jan Thijs Drupsteen: zo’n verklaring hoort bij een controle verklaring. Dat is ook wel zo in de rule based benadering NBA. De praktijk is echter dat de accountant bij zo’n verklaring geen volledig controleprogamma uitvoert maar wel dicht in de buurt komt. Dit afhankelijk van zijn vertrouwen in de ondernemer en zijn organisatie.
Hoe dan ook, na zijn presentatie bleek de meerderheid van de aanwezigen er van overtuigd dat deze benadering de betere was. Zelfs beter dan de voorstellen van Dick van Onzenoort die in zijn duidelijkheid beperkt wordt door de HRA voorschriften.
Conclusie
Het wezenlijke verschil in discussie is inderdaad een communicatieprobleem. De HRA veronderstelt impliciet dat de accountant alleen communiceert met de ondernemer. Als die het anders ziet, resulteert alleen afkeuring, oordeelonthouding, opdracht terugggeven en andere rigoureuze maatregelen. Dat maakt het communiceren naar het publiek over de belangrijkste risico’s vrijwel onmogelijk.
OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is hier online inschrijven de beste wijze om de doelstelingen van OvRAN te bereiken. Donaties blijven ook altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Verslag Ledenvergaderingen OvRAN 2018

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 26 april 2019, geopend tot en met zondag 5 mei 2019 24.00 uur. Als gevolg van de ernstige ICT problemen, waarmee OvRAN kampte, konden diverse stemonderwerpen niet aan bod komen.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:

Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%