Nieuwsbrief 15 November 2019

Symposium 17-12-2019: Structuurwijzigingen en boekhouden!

Nieuwsbrief OvRAN: Symposium: Structuurwijzigingen en boekhouden!
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega …., Nieuwsbrief 15 November 2019
Het laatste CTA woord?

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken in haar eerste (eind/tussen?)rapport. Behalve de SRA (gesteund door VNO-NCW) lijkt niemand echte problemen te hebben met het voorstel om alle toezichthouders onder het dak van een nieuwe onafhankelijke toe­zicht­houder, geen belangenver­tegen­woor­diger, te brengen. Een (vernieuwde) AFM dus?

De NBA slaat op pag. 12 alvast wat piket­paaltjes met twee voorstellen. A. Laat de NBA, ter vervanging van de huidige convenanten, een nieuw onaf­han­kelijk orgaan oprichten dat verantwoor­delijk wordt voor een eenduidige uitvoering van de kwaliteitsbeoordelingen. B. Gecombineerd met het NBA voorstel voor een scherper onder­scheid tussen de domeinen van toezicht en kwaliteitsbeoordeling, degradeert dat de toe­zicht­houder tot een vleugellamme afvinker van een nieuw te ontwikkelen integraal dash­board om het kwaliteitssysteem van ac­coun­tants­organisaties te beoordelen.

Dit eerste (eind/tussen?)rapport CTA leverde voer voor 57 kritische reacties en uitstel van de deadline) tot 1 februari 2020. Alle vertegen­woordigers van beleggers (VEB) en in iets min­dere mate pensioenfondsen (Eumedion op pag.7)) pleiten voor het Audit Only model. De vertegenwoordigers van beursfondsen (Euro­next, Vereniging MidkapNL, VEUO,IEX, Value8 willen onmiddelijke oplossingen voor beurs­fondsen die geen accountant meer kunnen vinden dank zij het door de overheid gesti­muleerde BigFour kartel.

Suggesties OvRAN

Samengevat is OvRAN’s conclusie dat als dit eerste CTA rapport ook laatste en eind­rapport zou zijn, sprake is van een gemiste kans.

Gemist worden voorstellen die het mogelijk maken dat het publiek het vertrouwen in ac­coun­tants kan herwinnen. Daarvoor zijn se­rieuze structurele wijzigingen nodig. Die moe­ten verhinderen dat commerciële belangen een rol spelen bij wettelijke controle.

De huidige regelgeving die het verbiedt om garanties te geven voor continuïteit en fraude moet in de prullenmand. Het verdient aanbe­veling dat u kennis neemt van dit voorstel van de Britse CMA die AuditOnly voorschrijft. Dat is een goede eerste stap op weg naar afschaffing van de wettelijke con­trole­plicht. Alleen op die wijze kunnen accoun­tants zich profileren op het tijdig signaleren van discontinuïteit en fraude. Accountants die dat niet willen of kunnen moeten dat dan ook niet doen.

Zich blijven verschuilen achter de huidige wet- en regelgeving die nietszeggende verklaringen voorschrijven, biedt geen oplossing.

Wat besluit de 2e Kamer?

Het is onwaarschijnlijk dat Hoekstra, na na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoe­gen neemt met alleen een nieuwe gecen­traliseerde toezichthouder. Een meerderheid van 2e Kamerleden zal waarschijnlijk ook meer eisen om recht te doen aan de publieke onderbuik­gevoelens inzake accountants. Het verweer van de CTA dat er geen weten­schap­pelijk bewijs bestaat dat andere structuur­wijzigingen betere kwaliteit leveren houdt geen stand zolang het brede publiek meent dat het huidige systeem feitelijk niet deugt.

Naast de Britse CMA aanbevelingen heeft de nieuwe voorzitter van de Britse toezichthouder FRC zich nu onvoorwaardelijk uitgesproken voor Audt Only met de stelling dat: “an enforced separation of audit and consulting at PwC, Deloitte, EY and KPMG was a “critical” measure to improve the quality of their audits.“. Net als OvRAN ziet de FRC weinig heil in joint audits.

Uit onze vorige nieuwsbrief bleek dat meerdere Nederlands wetenschappers zich al hebben uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht evenals de nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs. Prominenten van de BigFour verklaarden zich ook voorstander. OvRAN zal deze oplos­sings­richting dan ook bevorderen in de 2e Kamer.

In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
Suggesties OvRAN
Wat besluit de 2e Kamer?
Symposium Dinsdag 17-2-2019
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Ontwikkeling boek­houdpakketten
Status juridische procedures
OvRAN Algemeen

Symposium Dinsdag 17-12-2019

Het jaarlijkse OvRAN Symposium staat dit jaar dan ook in het teken van deze noodzakelijke structuurwijzigingen. Graag nodigen wij u dan ook uit om op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht te komen discussieren, opponeren of symphathiseren met de inleiders.

En dat alles in de bekende gezellige sfeer voor slechts 50 Euro met 4 PE punten en ook nog all in diner + drank. U kunt zich hier inschrijven.

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Ontwikkeling boek­houdpakketten

Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten.

Nieuwe applicaties maken een eind aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:

• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.

• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie is uitgesteld tot 17-1-2020.

• Bij de tuchtklacht tegen de 3 Big Four bestuursleden NBA is nog geen zittingsdatum vastgesteld.

• Het handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big­Four is uitgesteld totdat de UK wetgeving is aangepast

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn

Nieuwsbrief OvRAN: Het laatste CTA woord of niet? Symposium

 Geachte Collega……..     Nieuwsbrief 23 October 2019  

De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) heeft gesproken na deze consultaties en dit eerste (eind/tussen?)rapport. Daarin wordt alleen een structuurwijziging in het toezicht voorgesteld. Alle toezichthouders krijgen, niet geheel ten onrechte, vegen uit de pan. Toezichthouder en tegelijk belangen­vertegen­woordiger zijn gaat inderdaad niet altijd goed samen. Alle aandacht geven aan checklists afvinken, is ook teveel van het goede. De gevestigde orde behalve de SRA kan daarmee leven. Maar de CTA laat zich niet uit over de praktische vraag wie de nieuwe onafhankelijke toezichthouder, geen belangenver­tegen­woor­diger, wordt. Een (vernieuwde) AFM misschien? Onduidelijk is ook of dit eerste rapport een eind- of alleen een tussenrapport is.

Voer voor pittige politieke discussies. Want een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder kan het echte probleem ook niet oplossen. En het echte probleem is dat het publiek het ver­trouwen heeft verloren in accountantsver­kla­ringen die kennelijk geen garanties bieden tegen fraude en discontinuïteit. De vraag is ook of Hoekstra, na zijn toespraak op de NBA Accountantsdag genoegen neemt met alleen een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder. Oude wijn in nieuwe zakken zullen diverse fracties in de 2e Kamer hem voorhouden.

De wal keert het schip!

Het is jammer dat de NBA, en daarmee de Big­Four, nog niet inziet een verloren wedstrijd te spelen. Nieuwe ongelukken zijn immers on­ver­mjdelijk want sommige vormen van frau­de en discontinuïteit zijn verdraaid lastig op te sporen. De jaarverslagen lijken vooral gericht op het krijgen van positieve publiciteit. De nu door regelgeving afgedwongen vlakke (uit­gebreide) accountantsverklaringen doen frau­de en discontinuïteitsproblemen af met dood­doe­ners. Dat is wel zo makkelijk maar niet wat het publiek verwacht. De VEB als boeg­beeld van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een “Audit Only” structuur.

Meerdere wetenschappers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht. De nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC eveneens. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. Prominenten van de BigFour zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard.

Bij het kleinere MKB bleek dat 62% van de bedrijven die niet langer controleplichtig waren toch een vrijwillige controle lieten uitvoeren. Bij grotere bedrijven blijkt uit deze studie evenals een eerdere van de NBA dat er nauwelijks sprake is van brood­ver­lies. Waarom dan wachten?

OvRAN conclusies

Naar onze mening is controle een kunst die niet kan worden gecompenseerd door een over­maat aan regelgeving, checklists en toezicht. Door de focus op regelgeving, checklists, com­plete dossiers en toezicht, ontsnappen belang­rij­ker zaken licht aan de aandacht. En zonder serieuze structuurwijzigingen kan een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder deze ‘vertrou­wens’ c.q. ‘verwachtingskloof‘ niet oplossen.

Vandaar dat dit jaar de focus van ons Symposium op dinsdag 17 December is gericht op maatregelen die voorkomen dat de kunst van controle bezwijkt onder steeds meer regelgeving, checklists, complete dossiers en toezicht. U kunt zich hier alvast aanmelden.

• Voor de korte termijn zullen voor­standers van het ‘audit only’ model aan het woord komen.
• Voor de lange termijn komen voorstanders van afschaffing van de wettelijke controle­plicht aan bod.
• Ondanks dit Britse CMA voorstel voor joint audit lijkt het ons niet erg waarschijnlijk dat nieuwkomers op de markt zonder aanzienlijke kostenverhogingen voor bedrijven 50% risico­drager willen zijn als een controle fout blijkt. In deze uitgave:

Het laatste CTA woord?
De wal keert het schip!
OvRAN conclusies
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Status juridische procedures
Toekomst Accountancy 17-12-2019
OvRAN Algemeen

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Status juridische procedures

• De HR-uitspraak inzake verenigingsdwang bij de civiele cassa­tie wordt rond 8-11-2019 verwacht. Ondanks dit slotwoord van OvRAN, is er een redelijke kans dat de HR vereni­gings­dwang gerechtvaardigd acht bij publiek­rech­te­lijke organisaties. In dat geval ligt de weg naar EHRM in Straatsburg open. Het lijkt uitgesloten dat EHRM verenigingsdwang verboden in art. 11 EVRM c.8 art. 20 UVRM zou toelaten als de overgrote meerderheid van de actieve NBA-leden helemaal geen accountant is, laat staan openbaar accountant.
• Inzake de tuchtklacht tegen de 3 bestuursleden NBA uit de BigFour zijn de feiten bij CBB niet weersproken. Hun verdediging is er op gericht het handelen van accountants als bestuursleden buiten het tuchtrecht te laten vallen. Dat zou een onbegrijpelijk gat in het tuchtrecht slaan!
• Het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door Big­Four kantoren is uitgesteld totdat deze aanbevelingen van de Britse pendant van ACM, CMA, zijn omgezet in wetgeving. Samengevat behelzen die aanbevelingen,een operationale splitsing van de BigFour in Audit only naast joint audit.

Symposium Toekomst Accountancy 17-12-2019

Naast bovengenoemde thema’s is dit jaar als prak­tisch thema gekozen voor de laatste ont­wik­kelingen op de on line boek­houd markt.

Nieuwkomers op de markt, gaan uiteenzetten waar­om hun applicaties een einde maken aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: ofwel alle bonnetjes, facturen etc naar je ac­coun­tant mailen, faxen, brengen ofwel zelf een echt boekhoudpakket aanschaffen. Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen.

Dit Symposium vindt plaats op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht met 4 PE punten en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank.

U kunt zich hier inschrijven. OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Persbericht 8 December 2019: HR helpt vrijheid van vereniging om zeep (art. 11 EVRM, art. 20 lid 2 UVRM)!

Geachte heer ….,

Op 6 December heeft de HR met deze uitspraak vrijheid van vereniging geregeld in art. 11 EVRM om zeep geholpen. De HR is van mening dat: “de bij wet ingestelde NBA is ingebed in de structuren van de Staat, mede een algemeen belang nastreeft en administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken heeft buiten het gewone recht.” Of de NBA is ingebed in de structuren van de Staat, mede een algemeen belang nastreeft en administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken heeft buiten het gewone recht is op goede gronden feitelijk ter discussie gesteld.

Afdoende is feitelijk aangetoond dat de NBA helemaal geen algemeen belang nastreeft maar een BigFour kartel is geworden bedoeld om alle NBA-leden regelgeving op te kunnen leggen waar ze zichzelf van vrijstellen. Afdoende is ook feitelijk aangetoond dat de NBA geen enkele bevoegdheid heeft die een privaat- rechtelijke vereniging niet heeft volgens het gewone recht.

In art. 20 lid 2 UVRM is bepaald dat niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren. Daarom zijn in het 2e lid van art. 11 slechts zeer beperkte uitzonderingen toegelaten. Maar de meerderheid van de NBA-leden worden allemaal wel gedwongen lid van de NBA te blijven hoewel ze helemaal geen accountant zijn want willen hun vaak enige RA/AA titel niet te verliezen.

Gemakshalve is de HR ook voorbijgegaan aan het feit dat de NBA een ” ondernemersvereniging” is volgens het HvJ EU en laat toch het gestelde over concurrentievervalsing maar buiten beschouwing. Om over het door EHRM in vaste jurisprudentie geregelde noodzakelijkheidscriterium (Chassagnou, Mytilinaios Kostakis), hindercriterium (Le Compte), indirecte verenigingsdwang (Sigurdur a. Sigurjónsson, Redfearn en Vogt) en negatieve verenigingsdwang ( Young, James and Webster vs. UK) maar niet te spreken. Want daar kom je niet aan toe aldus de HR als je buiten art. 11 EVRM valt.

Verbazingwekkend dat de HR zo diep is gevallen. Zo snel als mogelijk zal OvRAN zich melden bij EHRM die eerder verwees naar de civiele rechter.

Met vriendelijke groet, Bestuur OvRAN

NBA/BigFour op doodlopende wegen

Nieuwsbrief OvRAN: Uitnodiging Symposium: Doodlopende wegen en zelfkwelling!
Indien deze mail niet goed leesbaar is, klik hier.
Schrijf u on line in bij OvRAN met de knop links boven en onder op de startpagina. Het betere alternatief! Nieuwsbrief
Geachte Collega …, Nieuwsbrief 2 December 2019
NBA/BigFour op doodlopende wegen

De NBA blijft bij monde van haar voorzitter roepen: ‘doorgaan op de ingeslagen weg’ naar betere controlekwaliteit. Er is en wordt inder­daad veel geïnvesteerd in uitvoeriger dossier­vor­ming, checklists, onderbouwing en meer bestuurlijke controle. De vraag komt op of veel van deze investeringen geen weggegooid geld zijn in een doodlopende weg.

Het publiek heeft nu eenmaal het vertrouwen verloren in accountantsverklaringen die geen garanties bleken te geven tegen fraude en discontinuïteit. En feit is dat opsporing van sommige fraudes erg veel vraagt van een accountant. De waardering van steeds meer immateriële balansposten staat steeds vaker bol van veronderstellingen die deels subjectief deels tijdgebonden zijn. Dergelijke balanspos­ten kunnen een zuchtje wind vaak al niet weerstaan laat staan een storm. Daarom bieden ze accountants weinig houvast om continuïteit te garanderen. En tenslotte zullen er altijd accountants zijn en blijven die om allerlei redenen het management helpen de nodige gaatjes in steeds complexere regelge­ving te vinden. Dat hoeft niet altijd voor het grote geld te zijn. De nu door regelgeving af­ge­dwongen vlakke (uit­gebreide) accoun­tants­ver­klaringen doen frau­de en disconti­nuï­teit af met dood­doe­ners. Daarmee kun je de vertrouwens- of verwachtingskloof niet meer mee dempen.

De VEB als spreekbuis van particuliere en Eumedion van in­sti­tu­tio­nele beleggers willen een “Audit Only” structuur. Meerdere weten­schap­pers hebben zich al uit­gesproken voor afschaffing van de wette­lijke controleplicht.

Het is daarom verheugend dat de nieuwe generatie accoun­tants in de vorm van de YoungProfs en TUACC dit ondersteunen. Nog even en deze nieuwe generaties accountants runnen de show. BigFour prominenten zoals Arjan Brouwer, PWC en Marc Hogeboom, KPMG en ex NBA bestuurslid heb­ben zich ook voorstander verklaard. Kortom, NBA, kies een andere afslag dan de huidige doodlopende weg.

NBA-leden als zelfkwellers

Per ultimo 2018 waren er 21.723 NBA leden waarvan 9.591 accountant in business (AIB)en 8.792 openbaar accountant (LOA).

Deze 9.591 AIB’s betaalden € 436 contributie, zijn helemaal geen accountant maar via de brede definitie van ‘assurance’ is op hen vaak wel deze volstrekt ongeschikte NBA-regel­ge­ving op hen van toepassing naast NOCLAR en voor hen vaak zinloze PE-cursussen. Waarom blijven deze NBA-leden zichzelf kwellen? Is het behoud van de RA/AA titel dat wel waard? Zijn de RMC/RCA titels niet minder besmet en waard om je nu hier bij OvRAN in te schrijven?

De 9.591 LOA’s betaalden € 1.308 contributie. Minder dan 2.681 onder hen doen wettelijke con­tro­les. Op alle LOA’s is alle NBA-regelgeving van toepassing. Dat lijkt op zelfkwelling in de wetenschap dat hun grote concurrenten, Big­Four, zich voor alle advisering hebben weten vrij te stellen van alle NBA-regelgeving. Voor alle accountancy activiteiten moeten LOA’s concur­reren met talrijke admini­stra­tie-, boek­houd- en fiscale kantoren. Is het behoud van de RA/AA titel dat wel waard? Zijn de RMC/­RCA titels niet minder besmet en waard om je nu bij de MA-Kamer OvRAN in te schrijven?

De NOvAK, tegenwoordig Novaa, die de belangen van de MKB-accountant als LOA’s behar­tigt, verkondigt al jaren voorstander te zijn van een federatief NBA-model. Binnen de huidige NBA lukt dat nooit. Waarom blijven ze zichzelf kwellen en openen geen aparte MKB-Kamer bij OvRAN?

In deze uitgave:

NBA/BigFour op doodlopende wegen
NBA-leden als zelfkwellers
Symposium Dinsdag 17-2-2019
Audit Only
Afschaffen wettelijke controleplicht
Ontwikkeling boek­houdpakketten
OvRAN Algemeen

Symposium Dinsdag 17-12-2019

Uw laatste kans dit jaar om op dinsdag 17 December 2019 vanaf 18.00 uur in Utrecht te discussiëren, opponeren of sympathi­seren met de inleiders over de noodzakelijke structuurwij­zigingen binnen accountancy in Nederland. Met als toetje het nieuwe boekhouden.

En dat alles in de bekende gezellige sfeer voor slechts 50 Euro met 4 PE punten en ook nog all in diner + drank. U kunt zich hier inschrijven.

Audit Only

Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland. AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commercIn deze uitgave:
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Afschaffen wettelijke controleplicht

Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit.

Ontwikkeling boek­houdpakketten

Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten.

Nieuwe applicaties maken een eind aan de traditionele werkwijzes voor het kleinere MKB: Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. En dat alles tegen prijzen waar de tradi­tionele brede boekhoudpakketten (Twin­field, Visma, Xero, Exact, Unit 4) niet tegen op kunnen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:

• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.

• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl.
Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn

Nieuwe aanbieding reductieprogramma. Waarom moet het verklaringenstelsel op de schop?

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 7 december 2013
In deze uitgave:
• Symposium Verklaring v/d Toekomst
• PvdA: Verwachtingskloof te groot
• NBA: Pass–Fail is nog niet zo gek
• TUACC: Narratief rapporteren
• BDO: Mits, maar, onder voorbehoud….
• Samenstellingsverklaring is onding
• Conclusie
• OvRAN Algemeen
Symposium Verklaring v/d Toekomst
Onder aanvoering van Frans Heitling, hoofd­redacteur Accountancynieuws ontstond op 3-12-2013 een levendige discussie tussen de aanwezigen en de inleiders: Prof. Dr. Jeroen Suijs (Universiteit Tilburg), Fou-Khan Tsang (bestuurs­voorzitter Alfa), Jan Thijs Drupsteen (hoofd vaktechniek NBA), Dick van Onzenoort (hoofd vaktechniek BDO), Johan Steinhage (voor­zitter MA-Kamer OvRAN). De volledige presentatieteksten staan hier.
Henk Nijboer (Lid Tweede Kamer, PvdA) liet op het laatste moment weten verhinderd te zijn maar reageerde wel op de gestelde vragen.
PvdA: Verwachtingskloof te groot
Een motie, onderzoeksvraag en toelichting van het PvdA kamerlid Nijboer treft u hier aan. Daaruit blijkt dat de PvdA er op aanstuurt dat “de accountantsverklaring niet alleen kijkt of de cijfers juist zijn, maar ook meer aandacht geeft aan de belangrijkste risico’s voor het financiële beeld van de onderneming“. Duidelijke taal dus. Een meerderheid leek dat te ondersteunen.
Jeroen Suijs schetste vervolgens het beeld van de zender(bedrijf) en ontvanger(publiek. De accountant communiceert nu alleen met de onderneming terwijl het publiek de ontvanger is. Zo ontstaat communicatieruis. Hij kon daarmee de aanwezigen nog niet echt overtuigen. Sommigen dachten dat op te lossen met communicatiedeskundigen en vertrouwen.
NBA: Pass–Fail is nog niet zo gek
Jan Thijs Drupsteen legde in deze presentatieuit “Waarom het pass–fail model nog niet zo gek is, maar waarom het ook anders kan.” Als antwoord op de vraag of het wenselijk is meer kleur te geven aan het huidige zwart/wit model van verklaringen, kwam de postbode in beeld en Kiwa. Wil het publiek echt een postbode die alles uit de buurt doorvertelt? Of liever een Kiwa certificaat van de accountant? Veel aanwezigen leken dit standpunt te steunen. Gezien de inconsistentie met de eerste stemming over het voorstel PvdA is onduidelijk of iedereen het beeld van de postbode en Kiwa wel begreep zoals bedoeld.
Naar zijn mening gaf het huidige stelsel voldoende ruimte om meer kleur aan de verklaring te geven. Drupsteen bestreedt de stelling dat het huidige stelsel tot zwart/wit verklaringen verplicht. Tekstueel is dat juist. Materieel bleek even later dat andere HRA-beginselen wel degelijk aanzetten tot zwart/wit oordelen in een wereld vol grijstinten.
TUACC: Narratief rapporteren
Na de pauze legde Fou-Khan Tsang narratief rapporteren uit. Narratief bedoelt meer kleur en inhoud aan de verklaring te geven. En niet om alleen een lange opsomming van werkzaamheden op te schrijven.
BDO: Mits, maar, onder voorbehoud…
Dick van Onzenoort probeerde in zijn presentatie de grenzen van HRA 4410 te verkennen met zijn pleidooi voor een nieuwe verklaring. Wie durft?
Volgens hem moeten we in de verklaringen af van “mits, maar, onder voorbehoud van, er van uitgaande dat, niet aansprakelijk voor, …” Het gaat om méér informatie geven! Méér toegevoegde waarde leveren! Hoe, door gebruik van toelichtende paragrafen.
Het enkele voorbeeld over een subtiel geformuleerd voorraadprobleem, leidde echter prompt tot kritiek van Jan Thijs Drupsteen: in een dergelijk geval dient de accountant de opdracht terug te geven. Dat werkt natuurlijk niet altijd zo als de ondernemer serieus vasthoudt aan zijn vooraadwaardering en de accountant daar geen degelijke argumenten tegenover kan zetten.
Samenstellingsverklaring is onding
Tot slot hield Johan Steinhage namens de MA-Kamer OvRAN een pleidooi voor een betere samenstellingsverklaring . Zijn stelling is dat de huidige rule based benadering niet voldoet.
Noodzakelijk is een meer principle based benadering met een veel duidelijker tekst. Zijnvoorbeeld leidde prompt tot kritiek van Jan Thijs Drupsteen: zo’n verklaring hoort bij een controle verklaring. Dat is ook wel zo in de rule based benadering NBA. De praktijk is echter dat de accountant bij zo’n verklaring geen volledig controleprogamma uitvoert maar wel dicht in de buurt komt. Dit afhankelijk van zijn vertrouwen in de ondernemer en zijn organisatie.
Hoe dan ook, na zijn presentatie bleek de meerderheid van de aanwezigen er van overtuigd dat deze benadering de betere was. Zelfs beter dan de voorstellen van Dick van Onzenoort die in zijn duidelijkheid beperkt wordt door de HRA voorschriften.
Conclusie
Het wezenlijke verschil in discussie is inderdaad een communicatieprobleem. De HRA veronderstelt impliciet dat de accountant alleen communiceert met de ondernemer. Als die het anders ziet, resulteert alleen afkeuring, oordeelonthouding, opdracht terugggeven en andere rigoureuze maatregelen. Dat maakt het communiceren naar het publiek over de belangrijkste risico’s vrijwel onmogelijk.
OvRAN heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is hier online inschrijven de beste wijze om de doelstelingen van OvRAN te bereiken. Donaties blijven ook altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Verslag Ledenvergaderingen OvRAN 2018

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 26 april 2019, geopend tot en met zondag 5 mei 2019 24.00 uur. Als gevolg van de ernstige ICT problemen, waarmee OvRAN kampte, konden diverse stemonderwerpen niet aan bod komen.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:

Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De teerling is geworpen!

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 1 december 2018
In deze uitgave:
• De teerling is geworpen!
• Analyse AFM
• Conclusie en advies
• Boeiende Symposium Discussies
• Status juridische procedures
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• OvRAN Algemeen

De teerling is geworpen!


De publicatie op dezelfde dag, 21-11-2018, van AFM en Minfin hoe de kwaliteit van de wettelijke controles duurzaam kan worden verbeterd, spreekt boekdelen. Ondanks bezweringen dat de uitwerking van het NBA-traject ingezet met de Green Paper Struc­tuur­modellen tijd kost en de genomen maatregelen de kans moeten krijgen een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit, is de NBA het inititief kwijt. En in deze telefonische toe­lichting stelt minister Hoekstra (CDA) ‘De accountants verbeteren „niet snel genoeg en niet goed genoeg”’
Een ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ zal in ieder geval het “audit only model” onderzoeken naast een intermediair-model(een derde wijst accountants aan) en controle van publieke instellingen van overheidswege. Ge­zien, met uitzondering van de VVD, kamerbreed enthousiasme voor deze ingreep, zullen de ‘heilige huisjes’ rond de ‘wicked problems, nu wel gesloopt worden binnen enkele jaren.

Analyse AFM


De doorwrochte AFM-analye over ‘marktfalen’ schetst de voor- en nadelen van een tiental modellen. Voor som­mige modellen zijn, volgens de AFM, geen wijzi­gingen nodig in internationale regelgeving: a.
 audit only, b.
intermediair benoemt en betaalt de accountant, c.
 Rijks­accountant voor alle OOB’s. d.
 Joint Audit e.
 Begrenzen markt­aan­deel BigFour. Modellen die de bestaande prak­tijk niet wezenlijk wijzigen, f.
 gebruiker bepaalt en g.
Audit Quality Indicators (AQIs) zijn niet opgenomen en kunnen onmiddellijk worden ge­ïmple­menteerd als belanghebbenden dat zou­den willen.
De verwachtingskloof wordt bepaald door onwil of onvermogen het publiek te geven wat het verwacht van een goedkeu­rende verklaring: een ‘waarborg’ voor continuïteit en fraude. Dergelijke AQI’s zouden al een grote verbe­tering kunnen betekenen op weg naar h.
Afschaffen van de wettelijke controleplicht. Daarvoor is inderdaad andere Europese regelgeving nodig.
Het AFM-betoog is redelijk academisch en op som­mige punten aanvechtbaar. Zo wordt bijv. bij het a.
 audit only model als nadeel opgemerkt dat directe toegang verdwijnt van de wettelijke controlepraktijk tot specialis­tische kennis die aanwezig is binnen de rest van de multi­disci­plinaire zakelijke dienstverlener. Dat kun je ook als een voordeel zien want specialistische ken­nis vergaren kent en schept een heel een eigen dynamiek. Zeker in een internationaal netwerk.

Conclusie en advies


Niet aanvechtbaar is echter de AFM-stelling: “Zo kan de sector het toezicht ervaren als een prikkel voor een meer compliance gerichte benadering, waardoor intrinsieke motivatie (‘we willen dit zelf’) verandert in extrinsieke motivatie (‘het moet van de toezichthouder’) en binnen beschikbare capaciteit minder ruimte zou kunnen zijn voor zelfreflectie en professionele oordeelsvorming.” Dat slaat de spijker op zijn kop. Hetzelfde geldt voor nog meer regel­geving. Te meer daar die regelgeving ten onrechte verhindert wat het publiek verwacht van een goedkeu­rende verklaring: een ‘waarborg’ voor continuïteit en fraude.
In het huidige Nederlandse politieke klimaat is onze verwachting dat op de korte termijn van enkele jaren het a.
 “audit only model” het wel zal halen. Op wat langere termijn zal hopelijk het besef doorbreken dat h.
 Afschaffen van de wettelijke controleplicht de enige uitweg is voor de huidige uniforme gedrags­patronen, inter­pre­ta­tie c.q. ontsnap­pingsmogelijkheden en ge­brek aan innovatie. Geef ac­countants toch weer de kans zich te profileren als “ver­trou­wens­man” met des­gewenst waar­bor­gen te­gen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s

Boeiende Symposium Discussies


De politieke discussie over wettelijke controle, gaat helaas voorbij aan wat er fout zit bij niet-wettelijk geregelde taken van NBA-leden. Daarover gaat het komende Symposium. Hoe moet de nieuwe NBA er uit zien?.
• Zowel Marco van der Vegte (voorzitter NBA) als Marco Moling (voorzitter Novak) hebben zich bereid verklaard te spreken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Het is geen publiek geheim dat Marco Moling voorstander is van een uitgesproken federatief model. Marco van der Vegte concludeerde vóór zijn benoeming wat voorzichtiger: “Ik denk dat een federatief model, zoals eerder geopperd, kan werken; zeker als we de accountants bij middelgrote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.”
• De AIB voorzitter, Jasper van Hoe­ven, zal zijn definitie van pluriformiteit toelichten. De voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal OvRAN’s definitie toelichten. Moeten ledengroepen zelf­standig hun eigen broek kunnen ophouden of niet? En moet er geen eind komen aan te veel regelgeving en toezicht?
Aan de orde zal ook komen de NBA NOCLAR regelgeving. Zijn voldoende voorbehouden voorzien om te voorkomen dat Accountants in Business voortdurend moeten gaan optreden als “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”? Waarom geen onderscheid tussen accountants belast met wettelijke controle en en accountants in business zoals de IFAC NOCLAR regels dat wel doen?
Deze betogen worden gelardeerd door Prof. Dr. Bob Hoogenboom over Accountancy (on)macht. Vraag is of zijn “Tijgerkat filosofie” nu opgaat met de stelling: “Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.“.
• Als praktisch thema reikt fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems hulpmiddelen aan hoe je succesvol te verzetten tegen onterecht hard fiscaal optreden tegen adviseurs zoals accountants. Aan de orde zal ook komen de medepleegboete in combinatie met de BTW-suppletieplicht.

Status juridische procedures


Iedere beweging ontbreekt vooralsnog bij de civiele cassa­tie en de tuchtklacht tegen de 3 bestuursleden NBA uit de BigFour.
Inzake het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door Big­Four kantoren is nog geen besluit genomen. De AFM-analye concludeert op pag.27 tot een ‘Herfindahl-Hirsch­man Index’ (HHI) van 2113 voor OOB-organisaties. Een waarde boven 2000 indiceert een geconcentreerde markt en marktmacht.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Deze discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema.
Dit Symposium vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich hier inschrijven.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

OOB Kantoren: Kop van Jut, onhoudbare posities?

Geachte Collega …..,Nieuwsbrief 25 oktober 2018
In deze uitgave:
• Kop van Jut, onhoudbare posities?
• Parlementaire Debatten
• Boeiende Symposium Discussies
• Juridische stand van zaken
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• OvRAN Algemeen

Kop van Jut, onhoudbare posities?


Sinds de accountancyschandalen bij de grote kantoren losbarsten, is van alles geprobeerd om het blazoen te reinigen c.q. de oorzaken weg te nemen. Hele emmers nieuwe regelgeving zijn losgelaten. Het begon met de schandalen bij Enron, Ahold en Parmalat. De EU publiceerde toen aanbevelingen inzake “kwaliteit” en “onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant. Dit mondde in 2006 uit in Richtlijn nr. 2006/43/EG.
Bij de behandeling van het fusievoorstel Nivra­/­Novaa struikelden de politieke partijen over elkaar heen om deze Richtlijn wat eerder en nog wat scherper te formuleren in de WTA. Verzet van Balkenende/Bos mocht niet baten. De fusie Nivra/NOvAA zelf kreeg nauwelijks politieke aandacht.
Sindsdien is de publieke verontwaardiging en juridische verzet tegen de Big-Four monopo­liepositie alleen toegenomen. Vraag is of de NBA-vernieuwingsagenda dit kan breken.

Parlementaire Debatten
Dit rapport “Doorpakken” van de MCA heeft geleid tot overleg met de vaste Kamer­commissie Finan­ciën. Volgens dit verslag ziet de MCA een zekere voor­uitgang bij het aanpakken van de befaamde “wicked problems” naast werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk. Lof wordt uitgesproken over deze brief van de NBA voorzitter waar bewijs van voortgang wordt aangekondigd inzake de structuurmodellen, cultuur, kennisverbetering, fraude- en continuïteits­risico’s. Heel diplomatiek merkt de MCA vervolgens op “Men spant zich in, maar met name de structuurmodellen komen erg dichtbij voor partners en bestuurders. Of ze dat nu echt gaan aanpakken weten we niet. Wij hebben er vertrouwen in dat volgend jaar een onomkeerbaar p roces in gang is gezet en dat vervolgens binnen afzienbare tijd het einddoel bereikt wordt. Er komt vermoedelijk een algemeen Kamerdebat over accountancy.
Typisch staaltje van Nederlands polderoverleg. De Britse politiek speelt het harder door het recente faillissement Carillion. De rol en be­tekenis van de toezichthouder FRC (vergelijk­baar met de AFM) staat zelfs ter discussie. De regering gelaste daarom een een onderzoeknaar de rol van de FRC. De FRC slaat terug met een “call for evidence” en een diepgaand verslag over haar activiteiten. Geruchten gaan dat de FRC nu zelfs een verbod op consultancyoverweegt voor de BigFour. De FRC zelf bevestigt dit hier in diplomatieke termen samen met opmerkingen over betere bewaking van continuïteits­risico’s en onaf­hankelijkheid. Dit laatste samen met de concurrentieautoriteit CMA(in NL ACM).
Vraag is of het allemaal veel helpt. Is er geen sprake van een kip/ei probleem? Toen er nog geen regelgeving was profileerden accountants zich succesvol als “vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer”. Hele bergen regelgeving veroorzaakten monopolieposities met hoge partnerbeloningen. “Audit only” modellen, accountants toewijzen en zwaardere verplichtingen om fraude- en continuïteits­risico’s te signaleren, helpt misschien wat. Maar hoeveel toezicht op controle je ook uitoefent, de individuele verleiding om een goed rendabele klant te behouden, blijft groot. Meer checklists helpen daar niet tegen. Mogelijkheden om de toezichthouder te “misleiden” zijn er genoeg. Het is alleen wachten op nieuwe schandalen.

Conclusie en advies
Regelgeving dwingt tot uniforme gedrags­patronen en schept interpretatie en ontsnap­pingsmogelijkheden. Meer regelgeving en toe­zicht voorkomt geen nieuwe schandalen. De regelgeving verbiedt zelfs garanties te geven tegen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s. En dat is juist wat het publiek verwacht.
Schaf dan toch veel regelgeving af incl. de wet­telijke controleplicht. Geef accountants weer de kans zich te profileren als “ver­trouwensman” met desgewenst waar­bor­gen tegen fraude- en con­tinuï­teits­risico’s

Boeiende Symposium Discussies


Het komende Symposium beloofd boeiende discussies hoe de nieuwe NBA er uit moet zien.
• Zowel Marco van der Vegte (voorzitter NBA) als Marco Moling (voorzitter Novak) hebben zich bereid verklaard te spreken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Het is geen publiek geheim dat Marco Moling voorstander is van een uitgesproken federatief model. Marco van der Vegte concludeerde vóór zijn benoeming wat voorzichtiger: “Ik denk dat een federatief model, zoals eerder geopperd, kan werken; zeker als we de accountants bij middelgrote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.”
• Ook de nieuwe AIB voorzitter, Jasper van Hoe­ven, is bereid zijn definitie van pluriformiteit toe te lichten. De huidige voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal OvRAN’s definitie toelichten en uiteenzetten waarom iedere ledengroep zelf­standig hun eigen broek moeten kunnen ophouden.
Uit gewoonlijk welingelichte bronnen werd vernomen dat binnen de NBA hard wordt gewerkt om het begrip pluriformiteit scherp te krijgen. Ook NOCLAR wordt van tal van voorbehouden voorzien om te voorkomen dat Accountants in Business vootdurend moeten gaan optreden als “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”.
Deze betogen worden gelardeerd door Prof. Dr. Bob Hoogenboom over Accountancy (on)macht. Vraag is of zijn “Tijgerkat filosofie” nu opgaat met de stelling: “Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.“.
• Als praktisch thema is er dit jaar voor gekozen om fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems uit te nodigen. Als gevolg van harder fiscaal optreden tegen adviseurs kan dat optreden ten onrechte accountants treffen. Vanuit haar fiscale procespraktijk zal zij hulpmiddelen aanreiken om je succesvol te verzetten.

Status juridische procedures


Hier valt weinig beweging te melden.
Uit dit overzicht inzake de civiele cassa­tieprocedure (verenigingsdwang en concurren­tie­vervalsing) blijkt dat de Staat en OvRAN op 11 januari 2019 hun uitvoerige schriftelijke toelichting moeten indienen. Interessant is deze gecorrigeerde pleitnota waaruit blijkt dat het Hof Den Haag van belangrijke argumenten geen kennis wilde nemen wegens onvoldoende spreek­tijd. Dit terwijl ruim op tijd extra spreektijd werd aangevraagd.
Inzake deze klacht van 31-10-2017 bij de Accountantskamer tegen 3 bestuursleden NBA die regelgeving niet naleven, zijn alleen uitstelbeslissingen ontvangen.
Inzake het voorgenomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big­Four kantoren is nog geen besluit genomen.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Deze discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema mocht het u treffen.
Dit Symposium vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

De wortel en de stok!

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 13 september 2018
In deze uitgave:
• De wortel en de stok!
• Discussie, overleg en debat
• Accountants in business
• Harder optreden fiscus tegen adviseurs
• Toekomst Accountancy 19-12-2018
• 
OvRAN Algemeen

De wortel en de stok


Sinds de oprichting, inmiddels 10 jaar geleden, heeft OvRAN steeds gepleit voor een pluriform NBA-model. Onvermijdelijk gezien de tegen­strij­dige onderlinge belangen en produktdiver­siteit in de beroepsgroep. Helaas was de be­proefde wortel en stok tactiek nodig om dit pleidooi kracht bij te zetten. Naast deze civiele procedure, inmiddels in cassatie, loopt nog deze klacht bij de Accountantskamer.
De civiele procedure, handelde over de eis van OvRAN, een pluriforme NBA. Die eis was deels gebaseerd op art. 11 EVRM en 20 UVRM: “Nie­mand mag worden gedwongen om tot een ver­eniging te behoren.” De Strafkamer HR oor­deel­de echter: hang een publiekrechtelijk jasje om een vereniging en je kunt art. 11 EVRM en 20 UVRM aan je laars lappen. Waarschijnlijk bevestigen onze opper­rechters in civiele cassa­tie deze redenering. In dat geval volgt een herhaalde gang naar Straatsburg die OvRAN eerder expliciet naar de HR verwees. Het lijkt ondenkbaar dat EHRM op die wijze het hele verbod op verenigingsdwang om zeep helpt.
Met de tuchtrechtelijke klacht van 31-10-2017 tegen 3 NBA bestuursleden heeft de Accoun­tants­kamer het kennelijk moeilijk gezien het herhaalde uitstel. Dat is ook wel begrijpelijk want het is duidelijk dat het fusievoorstel van 16-12-2009 grote kantoren een stemovermacht geeft volledig in strijd met de “evenwichtige” af­spiegeling die art. 12 lid 6 WAB vereist. Het is niet alleen de beroepseed die deze drie be­stuurs­leden verplicht zich aan wet- en regel­geving te houden. Pikant detail is NOCLAR op 1-1-2019 van kracht wordt die alle accountants verplicht onmiddelijk te reageren op “relevante niet-naleving”.
Indien geld en tijd het toelaten wordt tot slot een handhavingsverzoek bij de AFM ingediend wegens concurrentievervalsing door de Big­Four. Hun personele omvang maakt het hen immers mogelijk veel “aan assurance verwante” acti­viteiten te verrichten in de private sfeer zonder zich te houden aan tal van NBA-verordeningen over die werkzaamheden. Voor de BigFour is het dus van belang om alle andere accountants de zwaarst denkbare regelgeving op te leggen en af te dwingen voor die werkzaamheden in de private sfeer.

Discussie, overleg en debat


Bovenstaande juridische weg naar een pluriforme NBA was overbodig geweest als eerder discussie, overleg en debat met het NBA bestuur mogelijk was geweest. De bereidheid van Marco van der Vegte (voorzitter NBA) om deel te nemen aan een discussie over een federatief NBA-model op het komende OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woensdag 19-12-2018 is daarom een grote stap in de goede richting. Samen met Marco Moling (voorzitter Novak) wordt gesproken over voor- en nadelen van de verschillende modellen in de opzet van de NBA. Meldt u u daarom hier aan.

Accountants in business (AIB)


Pluriformiteit is een steeds weerkerend onder­werp van discussie onder accountants, een ever­green zogezegd. Volgens dit rapport uit 2005 van een adviescommissie pluriformiteit be­stond in het jaar 2000 al overeenstemming over een “Ka­merstructuur”. De veruit grootste leden­groep AIB bepleitte oorspronkelijk tot 2006 even­eens een kamerstructuur waar leden­groe­pen het volledig voor het zeggen hebben. Later is dat wat afgezwakt om allerlei redenen.
Het verheugt ons daarom dat de huidige AIB voorzitter, Jasper van Hoeven, bereid is het huidige standpunt toe te lichten. Uitgangspunt daarbij is dat het de ledengroep AIB vrijstaat de NBA geheel nieuw in te richten met het publiek belang als centraal uitgangspunt.
De huidige voorzitter OvRAN, Corneel Spil, zal uiteenzetten waarom de NBA regelgeving inzake “aan assurance verwante” private activiteiten een evidente belemmering betekent voor goede beroepsuit­oefening door AIB’ers. Het is maar goed dat weinig AIB’ers de volgende 10 verordeningen kennen: 1. Verordening op de Kwaliteits­beoordelingen, 2. NVKS + 3. Toelichting, 4. Standaard 4410 + 5. bijbehorende Handreiking 1136, 6. NV COS, 7. ViO + 8. Toelichting ViO, 9. VAO + 10. Toelichting etc. Laat staan dat ze zich realiseren dat NOCLAR hen er toe verplicht na 1-1-2019 op te treden als, citaat: “engelbe­waar­ders van cliënten en werkgever”.

Harder optreden fiscus vs adviseurs


Als praktisch thema is er dit jaar voor gekozen om fiscaal cassatie-advocaat Angelique Per­daems uit te nodigen. Als gevolg van harder fiscaal optreden tegen adviseurs kan dat optreden ten onrechte accountants treffen. Vanuit haar fiscale procespraktijk zal zij hulpmiddelen aanreiken om je succesvol te verzetten.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


De discussie over een federatief NBA-model mag u niet missen. Laat staan het praktisch thema mocht het u treffen.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich nu al hier inschrijven.

OvRAN heeft een virtueel kantoor.

De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Democratie is een teer kasplantje!

Geachte Collega …,15 maart 2018 / SWA Nieuwsbrief
In deze uitgave:
• Democratie is een teer kasplantje
• Juridische hervormingswegen
• Andere democratische wegen
• De weg van discussie, overleg en debat
• Symposium Toekomst Accountancy 19-12-18

Democratie is een teer kasplantje


De ‘geloofsbrieven’ van beide kandidaat NBA-voorzitters getuigen van hoop en wanhoop.
De verslagen Novak-kandidaat Marco Moling con­cludeert achteraf terecht: “het grote aantal jonge opgetrommelde professionals van Deloitte en EY viel op; volgens de wandelgangen goed voor een kleine zevenhonderd van het totale aantal aanwezige en gemachtigde stemmen. Het mobili­se­rend vermogen van twee grote kantoren heeft nu een doorslaggevende rol gespeeld en zij verte­genwoordigen slechts enkele procenten van het ledenbestand.” Dit roept herinneringen op aan de ledenvergaderingen 2006/2007 met “witte bus­jes” etc. Aanleiding voor de SWA om het ge­loof in een pluriforme NBA-democratie te verlie­zen, de alternatieve vereniging OvRAN op te richten en de juridische strijd aan te gaan.
De winnende Big-Four kandidaat Marco van der Vegte memoreerde terecht de spiegel en rechte rug, noodzakelijk voor accountants, en conclu­deer­de vóór zijn benoeming: “Ook over de or­ga­ni­satie van onze eigen NBA moeten we knopen door­hakken. Ik denk dat een fe­deratief model, zoals eerder geopperd, kan wer­ken; zeker als we de ac­countants bij middel­grote en kleinere kantoren zichtbaarder willen maken.
Zowel Novak als SWA staan achter een dergelijk federatief NBA-model. De enige vraag is hoe zo’n federatie er uit moet zien en langs welke wegen die te bereiken.

Juridische hervormingswegen


Juridisch is inmiddels een lange weg gegaan. 
– Strafrechtelijke procedure over een OvRAN-lid die zich accountant bleef noemen eindigend bij de Strafkamer HR. Die meent dat verenigings­dwang geoorloofd is als je er maar een publiek­rech­telijk jasje omhangt. EHRM die bezwijkt onder het aantal klachten in Straatsburg en deze klacht samen met 99% andere noodgedwongen als niet ontvankelijk afdoet. 
– Kort geding tegen Nivra over de 2016 vergaderprocedures eindigend in art. 81 RO. 
– Drie bestuurlijke procedures tegen de Staat eindigend in EHRM Straatsburg die terugverwees naar de civiele rechter. 
– Civiele vordering onrechtmatige overheidsdaad tegen de Staat. Allereerst een Rechtbank die graag verwees naar de Strafkamer HR en concur­rentie­vervalsing door grote kantoren niet bewe­zen acht. Dan in appel bij Hof den Haag met op 22-2-2018 de pleitnota OvRAN. Die toont aan dat de bewijslast voor concurrentievervalsing ligt bij de Staat en typeert de NBA op goede gronden als verboden facilitator van een Big Four reglemen­teringskartel. Vervolgens dat de jurisprudentie over het verbod op verenigingsdwang niet toelaat de dwingende tekst in art. 20.2 van de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens en art. 11 EVRM weg te poetsen met een publiekrechtelijk jasje. 
– Tot slot 7 tuchtrechtelijke klachten tegen de drie Big Four bestuursleden NBA. Hoorzitting bij de Accountantskamer Zwolle op 16-2-2018. Depleitnota SWA toonde aan dat het belangrijkste verweer van betrokkenen niet tuchtrechtelijk aansprakelijk te zijn voor persoonlijk bestuurshandelen niet stand kan houden.
Gezien de ingebrachte juridische argumenten zouden OvRAN/SWA de juridische discussie moeten gaan winnen. Maar bovenstaande maakt de frisse tegenzin van rechters duidelijk om de Staat en een eerbiedwaardig instituut als de NBA voor het hoofd te stoten. Uitkomsten van juridische procedures voorspellen is moeilijk. De verwachting is dat de Accountantskamer, gezien haar eenzijdige Big Four gedomineerde samenstelling een uitweg zoekt om een veroordeling te voorkomen. Het gevolg is een gang naar CBB. In het Hof Den Haag was een van de Raadsheren Mevr. Prof mr. Gerards, hoogleraar mensenrechten aan de Uni Utrecht. Dat wekt enig vertrouwen dat het Hof niet, zoals de Rechtbank, de stellingen van de Staat blindelings overneemt. Het gevolg is dan cassatie door ofwel de Staat ofwel OvRAN.

Andere democratische wegen


Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat niemand het im­mense belang van grote kantoren doorziet om iedereen met een accountantsopleiding via vere­nigingsdwang een NBA-idmaatschap af te dwin­gen. Zo kan ieder NBA-lid maximale regelgeving worden opgelegd via de weidse begrippen ‘assu­ran­ce’ en aan ‘assurance verwant’.
Behalve voor de wettelijke controle, hebben die­zelfde gro­te kan­toren zich via zoge­naamd zelf­stan­dige eenheden zonder formeel NBA-leden in dienst zich feite­lijk aan al die regelgeving weten te onttrek­ken. Normaliter heet dat concurrentie­vervalsing.
Dat Minfin die duivelse combinatie van concur­rentie­vervalsing via verenigingsdwang niet wil begrijpen is begrijpelijk. Dit belemmert salaris­ver­dubbelingen via glanzende carrieres als maat bij een Big Four kantoor.
De 2e Kamer acteert veelal niet tussen twee vuren. Een kans ging verloren toen bij de laatste parlementaire behandeling van de Wet op het Accountantsberoep alle aandacht uitging naar de wettelijke controle en CDA(Balkenende) en PvDA(Bos) de gebreken in het NBA-model bleven wegpoetsen.
Tot 2006 begreep de AIB-besturen dit dilemma heel goed door naar een Kamerstructuur bij de NBA te streven. Daarna hebben de besturen van deze veruit grootste NBA-ledengroep dit streven opgegeven om onbegrijpelijke redenen.
Waarom zoveel slimme NBA-leden zich niet eer­der aan dit dilemma ontrokken door zich hier als OvRAN-lid aan te melden is eigenlijk ook onbe­grij­pelijk. OvRAN staat alleen open voor perso­nen die kwalificeren als NBA-lid met de titels RMC voor RA’s of RCA voor AA’s. Dat ze zich publiek geen accountant mogen noemen zou geen ver­schil mogen maken want de meeste NBA leden werken helemaal niet als accountant zoals het publiek dat verstaat.

De weg van discussie, overleg en debat


Deze weg is open komen te staan door de bereidheid van zowel Marco van der Vegte (te­gen die tijd voorzitter NBA), Marco Moling (voorzitter Novak) en Corneel Spil (voorzitter OvRAN) een open discussie aan te gaan over een federatief NBA-model op het komende OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woens­dag 19-12-2018.
Iedereen weet: “tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren“. Willem Elsschot (1882-1960) sprak toen over het huwelijk maar dat is eigenlijk ook een vorm van federatie. Daarbij gaat het altijd over de verdeling van macht en geld. Kortom, dit belooft een boeiende discussie te worden. Wie weet waar dat toe leidt op weg naar een federatief NBA-model.

Symposium Toekomst Accountancy 19-12-2018


Naast de discussie over een federatief NBA-model komen twee andere thema’s aan de orde. Een praktisch thema voor bijna iedereen naast een thema over de meest actuele wijzigingen in regelgeving.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 December 2018 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema’s en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies. 
U kunt zich nu al hier inschrijven.
Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of uw mailadres wilt wijzigen, klik op: hier.
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. 
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier
I.v.m. procedurekosten zijn donaties zeer welkom op Iban NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN!