Nieuwsbrief 5: Een federatief fusie- en organisatiemodel in de accountancywereld

OvRAN Nieuwsbrief 5 over een federatief fusie- en organisatiemodel accountancy en hoe dit te realiseren

Geachte Collega,
Naar een federatief fusie- en organisatiemodel in de accountancywereld? 
Een fusie tussen NIVRA en NOvAA lijkt bepaalde voordelen te bieden. De fusie kan leiden tot een efficiëntere organisatie en op termijn een lagere contributie. In theorie althans, want in de praktijk werkt het toch vaak anders. De fusie heeft echter ook nadelen, want deze creëert een organisatie die bol staat van de interne conflicten. Kort gezegd hebben de grote kantoren slechts 20% van de leden, maar geven ze zichzelf 60% van de bestuurszetels. Op die manier kunnen ze de baas blijven spelen over én de accountants in business én hun concurrerende MKB-accountants. 

OvRAN zet zich in voor een goede, democratische organisatie van het accountantsberoep. Deze week hebben we het parlement daarom een federatief fusie- en organisatiemodel Nivra, NOvAA en OvRAN aangeboden. Kern van dit voorstel is dat het verplichte lidmaatschap van NIVRA en NOvAA wordt opgeheven. Als gevolg is voorgesteld om de RA- en AA-titels te gaan behandelen als opleidingstitel. Dit model is geënt op bestaande regelgeving (Wet BIG) in de medische sector. Als je dit projecteert naar de accountantswereld, dan krijg je een volgende evenwichtige regeling: Er zijn privaatrechtelijke accountantsverenigingen, waarbij men niet verplicht is zich in te schrijven (dus zonder verenigingsdwang). Deze accountantsverenigingen worden wettelijk verplicht naast hun ledenregister een beroepsregister bij te houden. Die inschrijving in dat beroepsregister staat open voor hen die minimaal aan alle wettelijke kwalificatie-eisen voldoen naast de extra eigen eisen die de vereniging aan het beroepsregister kan stellen.
Dit federatief model komt tegemoet aan belangrijke bezwaren: a. de strijdigheid met Europees recht wordt opgeheven, b. oude toezeggingen van Nivra-besturen tot zelfstandige Kamers kunnen worden gerealiseerd, c. sluit aan bij de gevoelens van talloze leden die de RA- of AA-titel beschouwen als opleidingstitel, d. leden die zich willen onderscheiden als professioneel accountant in een bepaalde tak van accountancy, kunnen zich blijven onderscheiden door inschrijving in het beroepsregister van hun keuze, e. gebleken afhankelijkheid tussen besturen en bepaalde ledengroepen wordt voorkomen door die keuze tussen bestaande beroepsregisters met nieuwe als uiterste mogelijkheid.Vooruitlopend daarop heeft OvRAN het Ministerie van Financiën (Minfin) verzocht twee besluiten te nemen waarmee dit model in de bestaande regelgeving al deels wordt gerealiseerd. Het antwoord van Minfin bevestigde inmiddels nu voor het eerst sinds ultimo 2006 “dat de mogelijkheid bestaat dat een rechter constateert dat de WRA/WAA strijdig is met art. 11 EVRM“. Dit is een belangrijke doorbraak, want het fusievoorstel van NIVRA en NOvAA bevat diezelfde tegenstrijdigheid. Minfin stelt echter het nemen van besluiten over de twee OvRAN verzoeken liever uit tot “nadat dit fusietraject vergaand is afgerond“. Nieuwe accountancyregelgeving zonder dat duidelijkheid bestaat over fundamentele strijdigheden met Europees recht, lijkt echter niet goed mogelijk. In een brief aan MinFin wijst OvRAN er op dat besluiten op onze verzoeken niet verder kunnen worden uitgesteld. Terug naar inhoudsoverzicht.
Hoe dit fusie- en organisatiemodel te realiseren? 
We willen het nieuwe federatiemodel realiseren door overleg met Minfin en het parlement, iets waar we ook nu al druk mee bezig zijn. U kunt ons daarbij helpen door uw politieke contacten in te schakelen. Daartoe vindt u in 
het verzoek aan Minfin alle juridische argumenten waarom respect voor grondrechten en democratie het huidige regelgevingsmodel in een gefuseerd jasje, onhoudbaar maken. Het bevat een zeer leesbare geschiedenis voor niet juridisch geïnteresseerde collega’s die democratie een warm hart toedragen en daarvoor bereid zijn 8 pagina’s door te lezen. Wij zouden het bijzonder betreuren als zoveel schending van grondrechten en democratie tot jarenlange procedures over de nieuwe regelgeving zou leiden. Door u hier online in te schrijven als OvRAN-lid geeft u ook support aan onze doelstelling. Terug naar inhoudsoverzicht.Met vriendelijke groeten, 
Bestuur OvRAN
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 24.47.87.883 ten name van OvRAN. Bij voorbaat dank!
Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties van OvRAN, SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.

Persbericht: OvRAN lanceert federatief fusie- en organisatiemodel Nivra/NOvAA/OvRAN

PERSBERICHT 30-11-2009: OvRAN lanceert federatief fusie- en organisatiemodel Nivra/NOvAA/OvRAN

OvRAN heeft het parlement een federatief fusie- en organisatiemodel Nivra, NOvAA en OvRAN aangeboden als antwoord op de fusievoorstellen van Nivra en NOvAA. Dit model is geënt op bestaande regelgeving (Wet BIG) in de medische sector: Privaatrechtelijke accountantsverenigingen die wettelijk verplicht worden naast hun ledenregister maar zonder verenigingsdwang een beroepsregister bij te houden. Die inschrijving in dat beroepsregister staat open voor hen die minimaal aan alle wettelijke kwalificatie-eisen voldoen naast de extra eigen eisen die de vereniging aan het beroepsregister kan stellen. Daarnaast wordt voorgesteld de gordiaanse knop RA- en AA- titel opleidings- of beroepstitel, door te hakken richting opleidingstitel.

Dit fusie- en organisatiemodel komt tegemoet aan belangrijke bezwaren tegen het fusiemodel van Nivra/NOvAA:a. de strijdigheid met Europees recht wordt opgeheven, b. oude toezeggingen van Nivra-besturen tot zelfstandige Kamers kunnen worden gerealiseerd, c. sluit aan bij de gevoelens van talloze leden die de RA- of AA-titel beschouwen als opleidingstitel, d. leden die zich willen onderscheiden als professioneel accountant in een bepaalde tak van accountancy, kunnen zich blijven onderscheiden door inschrijving in het beroepsregister van hun keuze, e. gebleken afhankelijkheid tussen besturen en bepaalde ledengroepen wordt voorkomen door een vrije keus tussen bestaande beroepsregisters met als uiterste mogelijkheid een nieuw gespecialiseerd beroepsregister.

OvRAN is in discussie met het Ministerie van Financiën om al op korte termijn, vooruitlopend op de fusieregelgeving,  de bestaande regelgeving aan te passen aan Europese richtlijnen.  Zie details op  http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.

Bestuur OvRANwww.ovran.nl

Verslag online Ledenvergadering 2009

Het stembureau was geopend van maandag 17 tot donderdag 27 augustus 2009 24.00 uur.Details van de 5 agendapunten staan in de onderstreepte links.  De stemmingen zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Stemt U voor, tegen of blanco over de notulen voorgaande vergadering met de machtiging aan het bestuur tot naamswijziging ingeval het vonnis van de voorzieningenrechter dwingt tot naamswijziging.Uitgebrachte stemmen: 30.07%; Voor 97,67%, Tegen 0,00%; Blanco: 2,33%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt U voor, tegen of blanco over goedkeuring van benoeming van de beide leden van de kascommissie te weten mevr. Y. Strijkers en de heer R. van Stee voor dit jaar en het volgende jaar 2010Uitgebrachte stemmen: 24.48%; Voor 94,29%, Tegen 0,00%; Blanco: 5,71%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over goedkeuring van financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: 23.78%; Voor 91,18%, Tegen 2,94%; Blanco: 5,88%
Agendapunt 5: Stemt U voor, tegen of blanco over goedkeuring van het nog niet door de ledenvergadering goedgekeurde voorlopige standpunt financiele rapportage van financiele instrumenten.Uitgebrachte stemmen: 23.78%; Voor 70,59%, Tegen 0,00%; Blanco: 29,41%In de komende ledenvergadering zal dit verslag ter goedkeuring worden voorgelegd.Uitgebrachte stemmen: aantal stemmen als % van aantal leden;      de %’s “Voor”, “Tegen” en “Blanco” zijn samen altijd 100%

MA-Kamer Nieuwsbrief 2 over gratis online controleprogramma voor haar leden


Deze 2e nieuwsbrief MA-Kamer OvRAN bevat informatie over een nieuw online werkprogramma.
Geachte Collega,
Nieuw online controleprogramma! 
De MA-kamer van OVRAN is verheugd om u te kunnen mededelen dat er een online werkprogramma beschikbaar komt, dat gratis gebruikt kan worden door aangesloten leden van de MA-Kamer. 

Met dit controleprogramma.nl wordt als gevolg van verbeterde webtechnologie een nieuw organisatieconcept toegepast waar kennisuitwisseling en samenwerking veel effectiever en efficiënter kunnen plaatsvinden. De traditionele aanpak die vaak werkplek- en afdelingsgericht is wordt verlaten. Controleprogramma.nl biedt verbeterde mogelijkheden om zowel op geografische als organisatorische afstand van elkaar en met elkaar te kunnen communiceren en informatie te delen waardoor sneller en nauwkeuriger (multi) disciplinair samengewerkt kan worden voor klantgerichte en flexibele dienstverleners. Dit web-based programama tast uw automatiseringsomgeving niet aan. Uitsluitend toegang tot internet is het enige vereiste. Door slimme zoektechnieken per categorie of trefwoord te combineren met kwalitatief goede indexen en verwijzingen naar relevante vakinhoudelijke content op het internet, ondersteunende (controle-) instructies waardoor actuele vaktechnische ontwikkelingen binnen handbereik zijn. 

Controleprogramma.nl heeft ten doel een kant en klaar operationeel instrument tot verantwoording van verrichte werkzaamheden te zijn dat tevens een bewaarfunctie vervult. Het opgebouwde digitale dossier geeft inzicht in:de diepgang, omvang en aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de uitkomsten daarvan;de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de opdracht.
De verzamelde bedrijfsgegevens in het kader van de uitgevoerde opdracht worden op een veilige en betrouwbare manier opgeslagen en zijn toegankelijk voor diegene(n) aan wie u door verstrekking van logincode met bijbehorend wachtwoord op opdrachtniveau geautoriseerde toegang heeft verleend tot raadpleging en/of wijziging. 

Enkele bestuursleden hebben dit controleprogramma getest. In eerste instantie ontstaat er enige scepsis, gezien de schijnbare complexiteit van het geheel. Doch bij nadere bestudering kan deze complexiteit worden omgezet in een eenvoudige checklist. Het bijzondere is dat ieder checkpunt nu voorzien is van online actuele toelichting. Daarvoor moet je eerst weten dat je bestaande checklist(en) zelf via een sjabloon kunt koppelen aan je cliënten en dat je een afgewerkte checklist van een cliënt kunt kopiëren naar het volgende jaar. Dat sjabloon kan dan als standaard werkprogramma op ieders kantoor gebruikt worden vanaf iedere locatie met internetverbinding.

Vanaf dat punt biedt het systeem, voorzover daar behoefte aan is, een geweldige diepgang, flexibiliteit en ondersteuning voor kantoormanagement. Het gebruik van het werkprogramma zal de efficiency binnen de organisatie positief beïnvloeden. Je kunt alle taken delegeren aan een medewerker, je kunt ook besluiten om deeltaken te verdelen over verschillende medewerkers of zelfs naar klanten. Je kunt de hele procesgang van een jaarrapport volgen zoals het verzenden/aanbieden/ondertekenen van een jaarrekening, de fiscale aangifte en de KvK deponering. Er zijn mogelijkheden documenten te uploaden en te bewaren (vanuit de eigen organisatie alsook vanuit de cliënt). Zo ontstaat een compleet elektronisch dossier. Omdat het online werkt kan ieder (boekhoud)programma vanaf een ander venster input leveren op iedere locatie via “Kopiëren”. 

Dit controleprogramma (demo-versie) kan door iedereen gratis gedownload worden via www.controleprogramma.nl/. De goedkoopste versie kost € 495 (ex btw) . Leden van de MA-Kamer krijgen geen factuur als ze een mail sturen naar de systeembeheerder met bewijs van hun online inschrijving (deel kopie van ledenlijst besloten gedeelte MA-Kamer). Andere leden van OvRAN krijgen 30% korting op de normale prijs van dit pakket op gelijke wijze. Terug naar inhoudsoverzicht.
De economische crisis raakt ook ons! 
De gevolgen van de economische crisis zijn binnen het bedrijfsleven duidelijk zichtbaar, net als binnen onze beroepsgroep. Tot op heden echter hebben de meeste accountantskantoren over het algemeen niet te kampen met een teruglopende omzet, integendeel zelfs. Waar menigeen wel mee wordt geconfronteerd is: veel werk verzetten binnen korte tijd. Dit leidt tot een onevenredig hoge werkdruk, waardoor er minder tijd resteert voor overige, niet minder belangrijke zaken. Bestuurswerkzaamheden van de MA-kamer van OVRAN hebben hier duidelijk onder te lijden gehad. Wij zullen er alles aan doen om er na de vakantieperiode met zijn allen de schouders onder te zetten. 

Een nieuwe organisatie opzetten kost veel tijd en energie. Het bestuur van de MA-kamer kan best versterking gebruiken. Daarom zijn wij op zoek naar personen die tot ons bestuur willen toetreden. Terug naar inhoudsoverzicht.
Tot zover deze Nieuwsbrief. Wij zullen trachten dit medium periodiek, op gezette tijden, te laten verschijnen. 

Met vriendelijke en collegiale groet, 
Bestuur MA-Kamer 14 juni 2009 Terug naar inhoudsoverzicht.
Hier online inschrijven bij www.ovran.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p.naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN, Woerden
Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. Deze akties worden voortgezet door OvRAN. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. In al die nieuwsbrieven bestond de optie toezending te beëindigen. Mocht u deze optie ten onrechte nog niet hebben gebruikt, verzoeken wij u dringend dit nu te doen via de volgende link: Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier. Dit in verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet.

Persbericht Introductie IM-Kamer

PERSBERICHT 29-06-2009:
OvRAN komt met nieuwe IM-Kamer voor Interim-Managers De Orde van Register-Adviseurs Nederland stelt met een nieuwe IM-Kamer de inschrijving in het register open voor consultants en (interim-)bestuurders met een accountancy opleiding.
De IM-Kamer richt zich met name op (ex-)RA en (-ex-)AA leden die in andere functies werkzaam zijn dan die van openbaar accountant of wettelijk controleur.  Met als doel een betere regelgeving  voor deze beroepsgroep te bereiken. Te denken valt aan bestuurders, commissarissen en (interim-)managers, maar ook aan adviseurs op uiteenlopende terreinen zoals fiscale adviseurs, ICT-, organisatie- en personeeladviseurs.
Aan hen worden voorwaarden gesteld zoals de accountancy-opleiding alsmede een aantoonbare 10-jarige werkervaring.  Verder zullen voor hen specifieke eisen gelden in de vorm van permanente educatie, toetsing en tuchtrecht.
Het publiek gedeelte van de website https://www.ovran.nl/im_home geeft aan belangstellende derden de mogelijkheid om zich te informeren over de specifieke deskundigheden en ervaring van de leden van de IM-Kamer.
Bestuur OvRAN
www.ovran.nl
Nadere inlichtingen bij de voorzitter van de IM-Kamer, Martin Donners
tel: 045-5244430
mail: im-kamer@ovran.nl

IM-Kamer Nieuwsbrief 1 voor Interim-Managers

Deze eerste nieuwsbrief van de IM-Kamer van OvRAN bevat informatie over de nieuwe IM-Kamer voor Interim-Managers.

Geachte Collega(s), OvRAN gaat van start met een nieuwe IM-Kamer. Het lidmaatschap is bedoeld voor degenen met een voltooide accountancy-opleiding die niet meer als openbaar accountant en wettelijk controleur werkzaam zijn. Met name voor die accountants die in functies werkzaam zijn op het terrein van advisering en (interim-)management. Belangstellenden en potentiële cliënten hebben de mogelijkheid om zich via de website van de IM-Kamer te informeren naar de specifieke deskundigheid en ervaring van de leden. Leden kunnen daar, via het besloten gedeelte, hun profielen zelf opgeven en verwijzingen naar hun eigen website opnemen. Terug naar inhoudsoverzicht. Vele accountants oefenen hun vak als financial auditor of openbaar accountant niet als zodanig uit maar zijn op andere wijze betrokken bij hun cliënten, zoals bestuurder, commissaris, belasting- en organisatieadviseur of als interim-manager. Hiervoor biedt de IM-Kamer een interessante oplossing:

  • Geen overbodige, onduidelijke en daardoor risicovolle regelgeving, geen bureaucratie en een veel lagere contributie.
  • Door zoveel mogelijk te snoeien in overbodige bureaucratie zal de jaarlijkse bijdrage voor het kamerlidmaatschap worden beperkt tot € 250 (geïndexeerd) per jaar. Dit is inclusief het lidmaatschap OvRAN. Leden die zich nu al aanmelden betalen in september alleen de contributie voor 2010. Daarvan krijgt u een deel terug als u tijdig opzegt bij uw bestaande beroepsorganisaties. Terug naar inhoudsoverzicht.

Uiteraard verlangt de kwaliteitsborging van de dienstverlening door de leden wel de OvRAN-beroepscode met de bijbehorende collegiale toetsing en tuchtrecht. De verplichtingen qua permanente educatie berusten op het IFAC-output-systeem. Daarin bepaalt primair ieder lid zelf op welke wijze hij zijn professionele kennisniveau tijdig op peil krijgt en houdt. De maatschappij is erg complex met veel nuances. Vandaar dat de leden afgesproken hebben binnen het IM-Kamer-netwerk gratis kennis en ervaring te delen. Dit onder voorbehoud van geheimhouding. Over actuele thema’s kunnen leden informele netwerkbijeenkomsten beleggen(branche/regio). Terug naar inhoudsoverzicht.

Voor inschrijving in het register is vereist dat men naast het behalen van de accountancy-opleiding aantoonbaar meer dan 10 jaar werkervaring heeft opgedaan. Alle nadere details treft u aan op de site: https://ovran.nl/im-kamer. Terug naar inhoudsoverzicht.

Bestuur IM-Kamer 27 juni 2009 
Hier online inschrijven bij www.ovran.nl ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Donaties s.v.p.naar rekening 24.47.87.883 t.n.v. OvRAN, Woerden Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de SWA en WMO voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. Deze akties worden voortgezet door OvRAN. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. In al die nieuwsbrieven bestond de optie toezending te beëindigen. Mocht u deze optie ten onrechte nog niet hebben gebruikt, verzoeken wij u dringend dit nu te doen via de volgende link: Verwijderen s.v.p uit mailbestand hier. Dit in verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet.

PERSBERICHT 10-12-2008

PERSBERICHT 10-12-2008: Kredietcrisis en Financiële Rapportage  Veel marktpartijen zien een verband tussen de kredietcrisis en bestaande voorschriften voor financiële rapportage (IASB/RvJ).  Hun mening is dat de huidige rapportagevoorschriften er toe dwingen altijd marktprijzen te volgen, ook bij onevenwichtige markten.  Als gevolg daarvan ontstaan pro-cyclische effecten.  Een onmiskenbaar aanwezig “lemmingen”gedrag op financiële markten wordt daardoor versterkt. Zowel  IASB(IFRS) als RvJ(Richtlijnen) hebben in oktober 2008 “voorlopige” opinies gepubliceerd over de waardering van financiële instrumenten.  De bestaande dwang om aandelen, obligaties, leningen, derivatives  etc. te waarderen tegen marktprijzen wordt daarin enigszins verlicht. De vraag komt op of die “voorlopige” opinies voldoende ruimte geven om af te wijken van marktprijzen bij actieve markten wanneer voldoende signalen aanwezig zijn dat er sprake is van een onevenwichtige markt.  In een uitvoerige analyse van de bestaande rapportagevoorschriften wordt geconcludeerd dat er sprake kan zijn van marktomstandigheden bij actieve markten waarbij marktprijzen substantieel kunnen afwijken van “fair value” of “reële waarde” volgens fundamentele waarderingsmethoden.  De bestaande waarderingsvoorschriften laten nu al toe om in dat geval een “mark to model” methode toe te passen. Toepassing daarvan ten onrechte achterwege laten kan via tal van mechanismes ernstige reële gevolgen hebben voor de betreffende onderneming en de maatschappij. Bij de IFRS-regelgeving en de RvJ-Richtlijnen lijkt het daarom wenselijk de bestaande teksten zodanig aan te passen dat de “mark to model”  methode als volwaardige optie wordt aangemerkt.    In deze zin heeft OvRAN haar leden geadviseerd de “mark to model” methode als geheel volwaardige optie te accepteren.  Aan IASB en de RvJ wordt voorgesteld conforme tekstaanpassingen door te voeren. De toezichthouders DNB en AFM is aanbevolen “mark to model” reeds nu als volwaardig te beschouwen. Bestuur OvRANhttp://www.ovran.nl/