Een Droom wordt werkelijkheid en de toekomst NBA: volg op 14-12-2016 de debatten hierover

Geachte Collega …,Nieuwsbrief 4 november 2016
In deze uitgave:
• Een droom wordt werkelijkheid!
• Boeiend debat over de toekomst NBA
• Sinterklaas en de accountantseed
• Pluriformiteit en NBA Governance
• Geld en Vertrouwen
• Aanmelden Symposium 14-12-2016
• OvRAN Algemeen

Een droom wordt werkelijkheid!


Vrijheid om de ledengroep te kiezen die past bij uw beroep, ingeschreven blijven in het NBA accountantsregister als RA/AA zonder NBA-regelgeving. PE verplichtingen afgestemd op uw werkomgeving, lagere of geen contributie.
Dat is precies hetgeen OvRAN beoogt met haar civiele vordering: “Accountants zijn geen lid van de beroepsorganisatie, tenzij de accountant een wens tot lidmaatschap schriftelijk aan het be­stuur kenbaar heeft gemaakt. Op iedere accoun­tant is IFAC’s internationale regelgeving voor accountants van toepassing. Daarnaast is op hem uitsluitend van toepassing de eigen regel­geving van de publiek- of privaatrechte­lijke be­roeps­organisatie voor accountants, waarvan hij lid is.
Voor AIB’s wordt zo een oude bestuursdroom werkelijkheid. Ook kleinere, interne en overheids­ac­coun­tants, vormen eigen leden­groepen die geheel zelfstandig hun eigen regelgeving en toetsing bepalen. Pensionados en anderen voor wie de NBA alleen voor titelbehoud nuttig is, betalen geen contributie meer. Voor allen blijft gelden de rechte rug via de Ifac beroepscode en tuchtrecht bij misstappen.

Boeiend debat over de toekomst NBA


Vooruitlopend op de zitting Rechtbank De Haag op 31-1-2017, debatteren liefst 3 advocaten/­juristen over deze argumentatie en bewijs­voering. Samen met de strafrechtelijke cassatiewordt zo de toekomst van de NBA bepaald.
– Mr. Bas Braeken van Maverick Advocaten, specialist op mededingingings­gebied, zal de interacties bespreken tussen het Handvest c.q. EVRM en concurrentievervalsing door onderne­mersverenigingen.
– Mr. L.G.M. Delahaije van het gelijknamige advocaten­kantoor kent als advocaat van OvRAN de materie op zijn duimpje.
– Naar goed gebruik heeft ook de NBA medewerking van een van haar juristen/­advocaten toegezegd.
Kortom, een debat dat u niet mag missen.

Sinterklaas en de accountantseed


Weet, dat het afleggen van de eed, 
jou dwingt te zien op het algemeen belang 
terwijl je eigenlijk al heel lang 
je moet houden aan de “Code of Ethics” 
en dat is helemaal niet niks! 
Dat levert uiteindelijk óók het beste resultaat 
voor jou, je client én ook de staat. 
Daar staat OvRAN voor, 
geef daaraan hier gehoor.

Pluriformiteit en NBA Governance


Het nieuwe bestuurs­mo­del is 18-10 bekend gemaakt. Een nieuwe ledengroep kleine ac­coun­tants en on line stemmen zijn kleine stapjes in de goede richting. De ledengroepen gaan op in een adviserende ledenraad en verdwijnen uit het bestuur. Dat betekent het einde van de beoogde pluriforme beroepsorganisatie. De reacties illustreren gebrek aan eensgezindheid.
De sprekers zijn binnenkort bekend. Ed Spiegel(bestuurslid NBA) gaat op persoonlijke titel aan het debat bijdragen.

Geld en vertrouwen


– Geld voor uw klanten of onderneming:
 Mark Laagewaard van Crowdabout­now over crowd funding, Georgie Friederichs over Samenwerkende Kredietunies, Guido Buurlage bij NEOS Business Finance over garan­tie kapitaal, institutionele beleggers etc. leggen graag uit waarom in het bancaire MKB krediet dood is en hoe de vele alternatieve financieringsvormen te vinden en te gebruiken. – Vertrouwen in het beroep:
Christine Scheper van de AFM, Dick Korf als ervarings­deskundige over de complexe rol van accoun­tants bij continuïteits­problemen en Mar­ti­ne Frijlink over perfecte controledossiers, heropenen het debat over het huidige ver­klaringenstelsel.
Dwingen de grijstinten van de werkelijkheid ac­coun­tants via het nu voor­geschre­ven zwart/­wit beeld voor de verklaring in een onmo­gelijke rol? Of wordt de accountantsver­kla­ring weer relevant door af te stappen van zwart/wit waardoor flexibele mogelijk­heden ontstaan om de “verwach­tings­kloof” te slechten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor.

De backoffice

is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Interessante gezichtspunten over “de eed “, “geld”, “pluriformiteit” en “concurrentie” op 14-12-2016

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 6 oktober 2016
In deze uitgave:
• Help de wal het schip te laten keren!
• Vertrouwen, geld en pluriformiteit
• Aanmelden Symposium 14-12-2016
• Interessante gezichtspunten
• Doorslaggevend juridisch argument?
• OvRAN Algemeen

Help de wal het schip te laten keren!


De wijsheid van het NBA bestuur kent geen gren­zen. De actie “eed afleggen” wordt doorgedrukt. Hopelijk zijn er heel veel leden die weigeren te zweren/liegen dat het “algemeen belang” bij hen zwaarder weegt dan de algeme­ne beginselen. Als de NBA de meerderheid van haar leden daardoor verliest, keert de wal het schip. Maar titel verlies RA/AA weegt zwaar!
Vandaar dat het OvRAN-bestuur besloot om veel leden telefonisch te attenderen op het feit dat, zonder eed, bij OvRAN de algemene beginselen prevaleren. Leden van OvRAN hebben de geregistreerde titels “RMC”of “RCA” naast “RMA” en “IAA”. De regelgeving is rule based en dus beperkt. De eigen verantwoorde­lijkheid bij professioneel handelen staat voor­op. Ook bij PE bewaakt (collegiaal) tuchtrecht de grenzen. OvRAN is strak online en zonder overhead georganiseerd. Daardoor is de con­tributie een fractie van de NBA contributie.
Verstandig accountants die nadenken wachten niet op dit telefoontje maar zeggen op bij NBA en schrijven zich hier online in bij OvRAN.

Vertrouwen, geld en pluriformiteit


– Vertrouwen in het beroep:
Christine Scheper van de AFM, Dick Korf als ervarings­deskundige over de complexe rol van accoun­tants bij continuïteits­problemen en Mar­ti­ne Frijlink over perfecte controledossiers, heropenen het debat over het huidige ver­klaringenstelsel.
Dwingen de grijstinten van de werkelijkheid ac­coun­tants via het nu voor­geschre­ven zwart/­wit beeld voor de verklaring in een onmo­gelijke rol? Of wordt de accountantsver­kla­ring weer relevant door af te stappen van zwart/wit waardoor flexibele mogelijk­heden ontstaan om de “verwach­tings­kloof” te slechten.
– Geld voor uw klanten of onderneming:
 Mark Laagewaard van Crowdabout­now over crowd funding, Georgie Friederichs over Samenwerkende Kredietunies, Guido Buurlage bij NEOS Business Finance over garan­tie kapitaal, institutionele beleggers etc. leggen graag uit waarom in het bancaire MKB krediet dood is en hoe de vele alternatieve financieringsvormen te vinden en te gebruiken.
– Pluriformiteit:
 De NBA is nog niet bevallen van haar pogen de macht van de ledengroepen te beperken via haar nieuwe bestuurs­mo­del. Gezien de reacties is heel goed denkbaar dat tot uitstel wordt besloten of een andere variant zonder gezichtsverlies zoals bij goodwill. Hoe dan ook is het thema pluriformiteit actueel gezien diverse reacties waaronder die van de afdeling Oost. De voorzitter van deze afdeling tevens bestuurslid NBA, Ed Spiegel, zal op persoonlijke titel aan het debat bijdragen. Wanneer de definitieve voostellen bekend zijn, worden de overige sprekers bekend gemaakt.
– Hervorming NBA:
 De datum van de zitting Rechtbank Den Haag over dit onderwerp is 31-1-2017. Sprekers worden uitgenodigd.

Aanmelden Symposium 14-12-2016


U kunt meedoen aan deze boeiende discussies door zich hier aan te melden. Het symposium vindt plaats op woensdag 14 december 2016 vanaf 17 uur.
Locatie en tijd:
Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel. 
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

Interessante gezichtspunten


Op de uitvoerige Conclusie van Antwoord van de Staat reageert OvRAN via deze concept akte. Deze akte bevat boeiende gezichtspunten.
• Een historische analyse van de wets­ge­schie­denis toont de kronkelige politieke besluitvor­ming aan. Bijv. het laatste politieke besluit 2004 waarin “het kabinet geen ongeclausuleerde wettelijke monopolies wenst voor groepen van beroeps­beoe­fenaren, zeker niet daar waar op grond van een wettelijke norm anderen buiten die groep ook aan de gestelde norm voldoen
“. Ook blijkt dat egoisme een belangrijke drijfveer vormt bij wetswijzigingen, bijv. rond 2010. Rond die periode werden de beide verzoeken van OvRAN om het ongeclausuleerde wettelijke NBA monopolie af te breken, afgewezen en kreeg ook de huidige WAB haar beslag met leden­groepen zonder wezenlijke bevoegdheid. Zou­den de interessante carrière stappen in 2010/­2011 van premier Balkenende en Minister van Financiën Bos naar de top van de BigFour dan toch samen hangen met dit handelen?
• Interessant zijn deze recente lotgevallen van een wettelijk monopolie voor Portugese accoun­tants, OTOC, een onderne­mings­vereniging. Daar besloot het HvJ EU dat het enkele feit van het be­staan van een PE-reglement al voldoende is om een me­de­dingingsbe­perking te veronder­stellen. Voer voor PE-instituten die ongelukkig zijn met vergelijkbare NBA reglementen.
• De landsadvocaat varklaarde voor irrelevant de stellingen dat grote kantoren de NBA regelgeving voor eigen voordeel aansturen. Vandaar dat de akte uitvoerig bewijsmateriaal verstrekt. De witte busjes en het nog steeds relevante betoog van Brenda Westra over “de beulen onder ons”, zijn enkele voorbeelden.

Doorslaggevend juridisch argument?


Naast tekst en jurisprudentie over vereni­gings­vrijheid, eigendomsrecht en geheel nieuwe bewijs­voering over discriminatie bevat de akte een heel nieuw gezichtspunt. De Staat probeert de bewijslast over concurrentievervalsing naar OvRAN te verschuiven. Gezien deze EU verordening gaat dat niet lukken.
In afwijking van de hoofdregel verklaart deze verordening immers uitdrukkelijk dat onderne­mings­verenigingen zoals de NBA de bewijslast moeten dragen voor recht­vaardigingsgronden: “die bijdragen tot verbe­tering van de pro­ductie of van de ver­de­ling der producten of tot ver­be­te­ring van de tech­nische of economische vooruit­gang, mits een bil­lijk aan­deel in de daaruit voortvloeiende voor­delen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de be­trokken ondernemingen a)
 beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doel­stellingen niet onmisbaar zijn, b)
de mogelijk­heid te geven, voor een wezenlijk deel van de be­trokken producten de mededinging uit te schakelen.

Enig bewijs voor dergelijke rechtvaardigings­gronden kan de Staat niet leveren. Het is duidelijk dat via de NBA een belangrijk deel van de concurrentie op de accountants­markt wordt uit­geschakeld. Dat de vrijstelling van alle NBA regelgeving voor grote kantoren waar kleinere leden wel aan gebonden zijn, bijdraagt aan verbetering van de productie etc., is een gotspe. Als die vele duizenden pagina’s NBA regelgeving al zouden bijdragen tot productie­verbetering, zouden die regels ook moeten gelden voor grotere kantoren.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op IBAN: NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Verslag Ledenvergadering 2016

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 30 juni tot vrijdag 8 juli 2016 24.00 uur.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 96,55%, Tegen 0,00%; Blanco: 3,45%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco om dit jaar geen leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 93,33%, Tegen 0,00%; Blanco: 6,67%
 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.

Persbericht: Strafrechtelijke cassatie + civiele dagvaarding onrechtmatige overheidsdaad

Geachte heer/mevrouw …..,Persbericht 6-4-2016

Strafrechtelijke cassatie + civiele dagvaarding onrechtmatige overheidsdaad

Zoals bekend heeft het EHRM in Straatsburg in haar wijsheid besloten dat het CBB (College van Beroep voor het Bedrijfsleven) via het bestuursrecht geen effectieve remedie biedt wanneer nationale wetgeving zoals de Wet op het Accountantsberoep (WAB) in strijd is met grondrechten en dus wetswijziging wordt beoogd.
Vandaar dat fondsen zijn verzameld voor een civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad en een strafrechtelijk cassatieberoep. Liefst 6 concrete voorbeelden tonen aan dat de WAB regelgeving voor accountants via de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA) niet zozeer het algemeen belang dient als wel het belang van grotere kantoren. Daarnaast wordt met de Herfindahl-index bewezen dat de regelgeving de mededinging op de Nederlandse accountancy markt verhindert, beperkt of vervalst.
De EHRM grondrechten “verenigingsdwang” en “eigendomsrecht” hebben nu geleid tot een vordering om in art. 2 lid 3 van de WAB niet alleen buitenlandse accountants vrij te stel­len van het lidmaatschap NBA maar voor ieder­een die dat wil en kwalificeert. Het gevolg is dat alle IFAC regels van toepassing blijven op hen die wel ingeschreven zijn in het NBA-register maar geen NBA lid willen worden.

Met vriendelijke groeten, Bestuur OvRAN 
Voor nadere inlichtingen: mob: 0683823056

Inderdaad, botsende meningen op Symposium Toekomst Accountancy 2-12-2015

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 9 december 2015
In deze uitgave:
• Toekomst Accountancy
• Regeldruk voor kleine kantoren
• Opmars van online boekhouden
• Neem geen accountants in dienst!
• Verklaringen die het publiek niet wil
• Aanmelden Symposium 2-12-2015
• OvRAN Algemeen

Toekomst Accountancy


Inderdaad, botsende meningen op dit 4e OvRAN symposium toekomst accountancy op woensdag 2 december 2015. De gedetailleerde agenda beoogde onder meer via vragen en stemonderwerpen aan te tonen dat de NBA-regels onvoldoende eenduidig zijn. Met als gevolg onnodige belasting van kleine kantoren en risico’s voor AIB’s. Interactie tussen de ruim 80 aanwezigen en de inleiders leidde er toe dat die vragen en stemonderwerpen nauwelijks aan bod kwamen. Het debat over regelgeving ein­digde met de algemene conclusie dat de regels misschien toch wel onnodig hinderlijk zijn.

Regeldruk voor kleine kantoren


De inleidingen van Guus Ham namens NOvAK treft u hier. Die van Gert van den Brink namens Auxilium, Fiscount, Full Finance en NOvAK over toetsingen hier.
Guus Ham poneerde onder meer de stellingen dat ‘regelgeving’ schaalbaar moet zijn met eenduidige uitleg.
Gert van de Brink lanceerde meer prikkelende feiten en stellingen.
Qua feiten blijkt uit onderzoek dat slechts 30 % van de ingediende klachten bij de accountants­kamer met de huidige wijze van toetsen kan worden ontdekt. Bij AIB’s (10-15%) in het geheel niet.
Zijn volgende stellingen stemmen tot naden­ken: “Toetsingen in de huidige vorm geven schijnzekerheid.” Of “Het aan de markt- of marktpartijen overlaten om collegiaal te toetsen waarbij de NBA alleen de rol overhoud van de instantie met opsporingsbevoegdheid.

Opmars van online boekhouden


Marcel Spoelstra stal de show hoe een klein tweemans kantoor juist via online boekhouden toch een zeer goede boter­ham verdient met nauwelijks menselijke ondersteuning. Zijn klanten doen bijna al het werk zelf. Uurtje/factuurtje is uit den boze. Met vaste tariefafspraken steek je efficiency­winsten in eigen zak. Marketing is alles. Focus op advies waar je sterk in bent.
Digibeten krijgen extra ondersteuning. Fouten, ook bij sloddervossen, worden voorkomen door alle facturen handmatig te controleren alvorens door te boeken.

Neem geen accountants in dienst!


Hier stal Joost Groeneveld de show met deze presentatie waarin hij betoogde dat “accoun­tants in business” geen functie hebben in assu­rance, geen openbaar belang dienen en alleen RA/AA zijn door opleiding en verder niets. Maar door de (inconsistente) definities van “Assuran­ce” en “Accountantskantoor” toch in allerlei “onduidelijkheid” terecht kunnen komen.
Het accountantsberoep zou gevormd moeten worden door een Orde van Openbaar Accountants die ONAFHANKELIJK moeten zijn van hun klanten en adviesdiensten en zich beperken tot verklaringen bij financiele verantwoordingen. De huidige grote kantoren presenteren zich wel als openbaar accountant maar zijn feitelijk conglomeraten die alles doen.
Als dessert diende een verwijzing naar de VGBA Artikel 2 met de prikkelende bepaling dat “Teneinde invulling te geven aan zijn verant­woorde­lijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende (vijf) fundamentele begin­selen
“. De officiele toelichtingimpliceert het lastige dilemma dat deze verantwoorde­lijkheid niet ophoudt door invulling van die vijf beginselen maar dat het openbaar belang meer verantwoordelijkheid vergt. Terwijl accountants in business primair een privaat belang worden geacht te dienen!

Verklaringen die het publiek niet wil


Uit de korte uiteenzetting van Corneel Spil bleek dat volgens de regels de accountant geen goedkeu­rende verklaring mag afgeven als het management continuïteitsbedreigingen onvol­doen­de duidelijk maakt. Maar die regel werkt niet gezien de praktijk. Het publiek begrijpt dat niet en wil dat de accountant continuïteits­bedreigingen duidelijk signaleert.
Uit het betoog van Willem Okkerse blijkt dat de OK score vrij betrouwbaar continuïteits­bedreigingen signaleert met bijna verwaarloos­bare fouten van de eerst en tweede soort. Waarom die OK score dan niet gebruiken?

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Symposium Toekomst Accountancy op 2-12-2015: over regelgeving die goed functioneren bemoeilijkt.

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 27 september 2015
In deze uitgave:
• Toekomst Accountancy
• Regeldruk voor kleine kantoren
• Opmars van online boekhouden
• Neem geen accountants in dienst!
• Verklaringen die het publiek niet wil
• Aanmelden Symposium 2-12-2015
• OvRAN Algemeen

Toekomst Accountancy


Het 4e OvRAN symposium over de toekomst van accountancy vindt dit jaar plaats op woensdag 2 december 2015. De agenda behandelt dit jaar de regeldruk NBA. Welke risico’s lopen accountants waar, hoe stand te houden onder deze complexe, onoverzichtelijke en vaak tegenstrijdige regeldruk? Zoals een bekend auteur over accountancy recentelijk in het Financieele Dagblad schreef: “Regels zijn niet de oplossing maar juist het probleem”. Hoe meer regelgeving, hoe meer accountants en juristen gebruik of misbruik maken van de intrinsieke problemen, de grijze gebieden en interpretatiemogelijkheden!

Regeldruk voor kleine kantoren


Het is algemeen bekend dat grotere kantoren zich via de netwerkdefinitie in de WTA zich makkelijk via afzonderlijke juridische entiteiten zonder gekwalificeerde accountants in loon­dienst, aan alle accountancy regelgeving kun­nen onttrekken. Te denken valt aan corporate finance, juridisch/fiscaal advies, belasting­aan­gif­te, human resource, outsourcing, opstel­len van eenvoudige jaarrekeningen, ICT-advies, online boekhouden etc. Dezelfde activiteiten bij een klein kantoor daarentegen vallen al snel onder assurance of aan assurance ver­wante diensten. Daarmee zijn de 4 verordeningen NVAK-ass(RA)NVAK-ass(AA)NVAK-aav(RA)NVAK-aav(AA) van toepassing naast ViONVKSen natuurlijk Richtlijn 4410 .
Ga maar aanstaan. Als kleiner kantoor zit je klem tussen van regelgeving vrijgestelde grote kantoren en administratiekantoren. Het gevolg laat zich raden want niet voor niets schreven de 4 organisaties die kantoren ondersteunen op dit vlak (Auxilium, Fiscount, Full Finance en NOvAK) in hun brief eind vorg jaar dat “Buiten de ongelijkheid die ontstaat door de verschillende wijzen van toet­sen en kantoren die zich wel of niet laten onder­steunen, spreken wij steeds meer accountants die niet meer weten waar ze aan toe zijn en zelfs sterk overwegen zich als accountant uit te schrijven.
Als inleiders voor dit boeiende debat zijn vertegen­woordigers van die 4 organisaties en de NBA uitgenodigd. Marco Moling,voorzitter NOvAK behandelt de regelgevingsproblematiek. Gert van den Brink spreekt over toetsingen namens de 4 organisaties.

Opmars van online boekhouden


Kleine kantoren zitten ook in het verdomhoekje door de opmars van goedkope online boekhouders. Tegen tarieven onder 10 Euro per maand met bankkoppeling, balans, VenW etc. kan een fatsoenlijk kantoor niet opwerken. De grotere kantoren lossen hun regelgevings­probleem op met “budget”labels langs het beproef­de concept van een semi-zelfstandige eenheid. Kleinere kantoren is dat niet gegeven.
Technisch is het allemaal geen probleem meer. Alle bestaande accountantssoftware pakketten bieden alle functies aan. Bij kleine kantoren ontstaat wel een groot marketing-, kosten-, opvoed- en regelgevings­probleem.
Als je offensief alle bestaande klanten actief on line boekhouden gaat aanbieden, scheelt dat onmiddellijk in omzet terwijl het bestaande personeel dat de invoer verzorgde, leegloopt. Veel klanten denken dat ze kunnen boekhouden maar bij nacontrole blijkt vaak het tegendeel. De jaarrekening moet voldoen aan alle regel­gevingseisen. Kortom problemen!
Twee benaderingen voor deze problemen zijn mogelijk: defensief en offensief. Twee sprekers uit de practijk zullen vanuit hun eigen perspectief die verschillende benade­ringen verdedigen.

Neem geen accountants in dienst!


Ook accountants in business (AIB) worden geraakt door regelgeving. De meeste AIB’ers beseffen niet dat heel veel bedrijven problemen kunnen krijgen als zij ook een of meer accoun­tants in dienst hebben. Dit betreft makelaars in onroerend goed c.q. bedrijven c.q. perso­neel c.q. financiële producten c.q. andere vormen van bemiddeling. Datzelfde geldt ook voor bedrijven die producten verkopen waarbij vak­be­kwaamheden van accountants nuttige diens­ten bewijzen bij verkoop van die producten.
Evenals bij “echte” accountantskantoren is het ge­volg dat talrijke regelgeving van toepassing wordt. Die schrijft nu eenmaal voor dat die be­drijven aan een reeks van kostbare en onuit­voer­bare eisen voor typische accountants­kan­toren moe­ten voldoen. Het bestuur van de leden­groep AIB is bij open brief uitgenodigd om van gedach­ten te wisselen hoe dit probleem op te lossen. Joost Groeneveld zal toelichten hoe in het oerwoud van regelgeving de kleinste beest­jes het grootste gevaar kunnen opleveren.

Verklaringen die het publiek niet wil


Vol enthousiasme publiceerde de NBA op 9 september haar onderzoek naar de uitgebreide controleverklaring die in Nederland al vanaf 2014 verplicht is. De conclusie luidt: “Nederland loopt met de uitgebreide controleverklaring vooruit op nieuwe IAASB Standaarden die voor het eerst over boekjaar 2016 van toepassing worden. Meer inzicht in de controleverklaring draagt bij aan het vertrouwen van gebruikers in het werk van de accountant.” De oorzaak waarom het publiek het vertrouwen heeft verloren is echter het feit dat na goedkeurende controleverklaringen meerdere bedrijven failliet gingen. De uitgebreide controleverklaring met nog meer tekst over wat de accountant allemaal wel of niet deed verandert niets aan dat kernprobleem. Sterker nog het verergert het kernprobleem. Het publiek wil namelijk maar een ding. Na een goedkeurende verklaring geen faillissement meer! De huidige voorschriften verhinderen dat juist.
De expliciete continuïteitsverklaring die het publiek wil, kan maar op twee manieren worden bereikt. Via rating techniek of Fin­ger­spitzen­gefühl van de accountant over de belangrijkste continuïteitsbedreiging: gebrek aan liquiditeit. Willem Okkerse van European Rating house licht de technische mogelijkheden toe. Hoe en waarom regelgeving verhindert dat Finger­spitzengefühl of rating wordt toegepast, ver­klaart de voorzitter van OvRAN, Corneel Spil.

Aanmelden Symposium 2-12-2015


Deze prangende vragen over de NBA regel­ge­ving beroeren alle leden NBA. Tips en ant­woor­den krijgt u door zich hier online aan te melden. Wilt u nader kennis maken met OvRAN, dan is hier aanmelden ook een goede gelegenheid.
Het symposium vindt plaats op woensdag 2 december 2015 vanaf 17 uur. 
Locatie en tijd:
Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aan­geboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte koffiepauze, einde 10.00 uur met borrel.
Kosten en PE punten:
 Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Verslag Ledenvergaderingen OvRAN 2015

Het on line stembureau was geopend van woensdag 17 juni 00.00 uur tot zondag 28 juni 2015 24.00 uur.
De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 93,94%, Tegen 0,00%; Blanco: 6,06%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel om 4 leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 96,97%, Tegen 0,00%; Blanco: 3,03% 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

Persbericht: Finale klacht Straatsburg kon eindelijk, na 8 jaar procederen, ingediend worden

PERSBERICHT 08-03-2015:Verenigingsdwang bij Accountants.Eindelijk kon de finale klacht bij EHRM/Straatsburg worden ingediend na 8 jaar procederen.

Zoals bekend uit dit eerdere persbericht verzet de alternatieve accountantsvereniging OvRAN zich tegen het wettelijke monopolie voor accountants bij de NBA. Je mag je zelfs geen accountant in Nederland noemen als je accountant bent maar geen lid van de NBA. De regelgeving van NBA is veel te complex, onderling tegenstrijdig en kostbaar voor de vele vormen van beroepsuitoefening door accountants. Grote kantoren hebben zich zelfs weten vrij te stellen van die regelgeving voor hun nevenactiviteiten als belangrijkste inkomstenbron. Gewone kleine accountantskantoren is dat niet gegeven. De meerderheid van de leden werkt helemaal niet voor accountantskantoren maar voor gewone werkgevers. Omdat ze hun academische titel RA/AA verliezen als ze het lidmaatschap NBA zouden opzeggen, slikken ze dit ongenoegen.  Sinds 2006 verzet een groep van accountants zich tegen dit systeem en eist een einde aan deze bestaande verenigingsdwang.  Om dit verzet democratisch te breken, zette NBA eerst de macht van grote kantoren in die hun werknemers naar vergaderingen stuurden om te stemmen.  Vervolgens liet de civiele rechtelijke macht verstek gaan op formele gronden ondanks opmerkingen dat democratische procedures te kort schoten.   Ook de bestuurlijke rechtelijke macht, in casu CBB,  liet verstek gaan door het heel ruime verbod op verenigingsdwang te beperken tot privaatrechtelijke organisaties en daardoor feitelijk af te schaffen.  Immers, bij voldoende politieke wil is een publiekrechtelijke organisatie snel opgetuigd.  Ook de politiek liet verstek gaan door te focussen op tekortkomingen bij grote kantoren in plaats van op de corporate governance NBA.   Zie details op www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.Eindelijk,  na de start van de bestuurlijke procedures in 2008,  kon nu, na de finale uitspraken van CBB,  deze finale klacht worden ingediend bij EHRM in Straatsburg. Het is bekend dat Straatsburg haar beleid heeft gewijzigd door gebrek aan mankracht en bijna 98% van alle klachten vrijwel onmiddellijk afwijst. Gezien de ouderdom van deze klacht die voor het eerst in  2011 werd ingediend, bestaat goede hoop dat deze klacht wel inhoudelijk wordt behandeld.Bestuur OvRAN www.ovran.nl

Nieuwsbrief: Symposium 25-11-2014 17.00 uur Utrecht: Accountants Toekomstproof?

Geachte Collega ….,Nieuwsbrief 10 november 2014
In deze uitgave:
• Symposium accountants toekomstproof?
• Redt het NBA rapport het beroep?
• Tien puntenplan VEB
• Analyse OvRAN
• Drie voorstellen OvRAN
• Hoe houden kantoren zich staande?
• Aanmelden Symposium 25-11
• OvRAN Algemeen

Zijn accountants wel toekomstproof?


Publiek en politiek morren over accountants en het beroep. Iedereen wil een beter product, desnoods afgedwongen met wettelijke maatregelen. Goedkope boekhouders, online pakketten voor boekhouding en fiscale aangiftes bedreigen het businessmodel van veel accountantskantoren. Hoe handhaaft een individueel kantoor zich in dit geweld? Welke wettelijke maatregelen redden het beroep uit het diskrediet waarin het is geraakt?

Redt het NBA rapport het beroep?


De NBA meent dat het rappport van de werkgroep Toe­komst Accountantsberoep “het publieke belang”, voldoende maatregelen bevat om het vertrouwen te herstellen. Appendix 3 van dit rapport bevat inderdaad een indrukwekkende lijst van te nemen maatregelen met hun impact. De meest aansprekende zijn de beroepseed voor alle accountants, een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) voor kantoren die OOB controles doen. Bestaande Commissies Publiek Belang worden geïntegreerd in die RvC die de Nederlandse Code Corporate Governance (CCG) zal volgen en brede bevoegdheden heeft. Minder bekend zijn de periodieke kantoor­metingen op de mindset en drivers van de partnergroep, andere leidinggevenden en medewerkers. Bij opleidingen, deels in de VGBA, zal de focus op kwaliteit, professioneel-kritische instelling, nauwkeurigheid, degelijk­heid, rechte rug en maatschappelijke betrok­kenheid benadrukt gaan worden.

Tienpuntenplan VEB


De VEB heeft een tienpuntenplan gepre­sen­teerd als startpunt voor verbetering. Sommige elementen van dit plan zijn overge­nomen door de NBA dan wel de wetgever. Andere punten evenwel niet. Die zijn minstens even belang­rijk, zo niet belangrijker. Geert Koster, advo­caat bij de VEB, zal toelichten welke punten niet zijn overgenomen en het belang daarvan.
Huub Wieleman, voorzitter NBA en voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Accountancy is bereid gevonden uit te leggen waarom die punten nog niet zijn overgenomen.

Analyse OvRAN


Naar de mening van OvRAN is de oorzaak van de huidige malaise over­spannen verwach­tingen aan beide zijden. Ofwel een ver­wach­tings- of vertrouwenskloof. Om die te dichten moet het hele spelkader omgegooid worden. Het publiek moet duidelijk worden gemaakt dat goedkeurende verklaringen alleen voorspel­lende betekenis toekomt voor de continuïteit van de onderneming als de accountant dat expli­ciet zo stelt. Het ongefun­deerde ver­trouwen van het publiek in de huidige stan­daard sja­bloon verklaringen moet neerwaarts worden bijgesteld. Het commerciële belang van de grotere controlerende kantoren om de huidige publieke illusie over de betekenis van goedkeurende verklaringen te bevorderen moet bestreden worden. Accountants moeten daarentegen commer­cieel worden gestimu­leerd hun ijzeren rug op subtiele wijze recht te houden. Zij mogen zich niet langer achter regelgeving kunnen verschuilen om klanten te plezieren.

Drie voorstellen OvRAN


Het hele spelkader omgooien is niet zo eenvou­dig. OvRAN doet deze drie simpele voorstellen. 
1. Maak een einde aan de vlakke, uniforme, grauwe, standaard en juridisch aandoende accountantsverklaringen. Laat ledengroepen en individuele accountants zich profileren naar het publiek op eigen competenties en prestaties en zich niet langer verschuilen achter het grauw van uniforme en standaard voorgeschreven verklaringen. Zo kan de meerwaarde van accountants tot hun recht komen. Zo kan ook maatwerk worden geleverd over continuïteits­bedreigingen. Het huidige monopolie van de NBA moet daartoe worden doorbroken net als in de medische sector. 
2. Maak een einde aan de wettelijke verplichting tot accountantscontrole. Die versterkt alleen de illusie dat verklaringen een continuïteitsgarantie impliceren. Zolang EU regelgeving dat niet toelaat, verhoog in ieder geval de grenswaarden voor ‘kleine’ ondernemingen tot het maximaal haalbare ingevolge Richtlijn 2013/34/EU. 
3. Wanneer voldoende aandeelhouders daarom verzoeken bij wettelijke controles, stel mana­gement­letters, (samenvattingen van) controle­rapporten etc. beschikbaar (zonder concur­rentie­gevoelige informatie).

Hoe houden kantoren zich staande


Specifiek op de korte termijn gericht zijn er voor accountantskantoren drie discussies voorzien. 
a. Hoe richt ik mijn kantoor idealiter qua online ICT in? Niemand minder dan de directeur van ICT Accountancy, Gerard Bot­te­man­ne, zal met u over dit onderwerp in debat gaan. 
b. Hoe kunnen accoun­tants­kantoren zich onderscheiden? Niemand minder dan de voorzitter van NOVAK, Marco Moling, zal hierover met u het debat aangaan. 
c. Lastige keuzes op weg naar specialisatie! Dit onderwerp zal worden toegelicht door de directeur van Full Finance, Jan Wietsma.

Aanmelden Symposium 25-11


Als u worstelt met de vraag hoe uw kantoor-ICT in te richten, meldt u hier aan. Als u worstelt met de vraag hoe u zich kunt blijven onderscheiden als accountant, meldt u hier aan. Als u meningen heeft over de voorstellen noodzakelijk om het beroep te redden, meldt u hier aan. Wilt u nader kennis maken met OvRAN, dan is hier aanmelden ook een goede gelegenheid.
Locatie en tijd: Tuinzaal Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. Parkeren gratis. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze, einde circa 10.00 uur.
Kosten en PE punten: Kosten slechts 50 Euro incl. BTW. Deelnemers krijgen een deelname be­ves­tiging toegezonden van 4 PE-punten.

OvRAN

heeft een virtueel kantoor. De backoffice is bereikbaar via secretariaat@ovran.nl. Voor RA’s en AA’s is online inschrijven de beste wijze om de doelstellingen van OvRAN te ondersteunen. Donaties blijven altijd welkom op rekening 50.72.39.601 van OvRAN Castricum.Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p. Als u zich als AA/RA wilt opgeven voor nieuwsbrieven of mailadres wijzigingen, klik: Aanmelden.

Verslag Ledenvergaderingen 2014

Het on line stembureau was geopend van vrijdag 3 juli 00.00 uur tot vrijdag 11 juli 2014 24.00 uur.De on line stemmingen bij OvRAN zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergadering.Uitgebrachte stemmen: Voor 92,31%, Tegen 0,00%; Blanco: 7,69%
Agendapunt 2: Verslag bestuur OvRAN, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Stemt u voor, tegen of blanco over goedkeuring van de financiele rapportage van OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 96,15%%, Tegen 0,00%; Blanco: 3,8%
Agendapunt 4: Stemt U voor, tegen of blanco over het voorstel om 3 leden te schrappen uit het ledenregister OvRAN.Uitgebrachte stemmen: Voor 92,31%, Tegen 3,85%; Blanco: 3,85% 

De on line stemmingen bij de IM-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur IM-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 0,00%

De on line stemmingen bij de MA-Kamer zijn als volgt verlopen:
Agendapunt 1: Goedkeuring notulen voorgaande vergaderingUitgebrachte stemmen:  Voor 100,00%, Tegen 0,00%; Blanco: 00,00%
Agendapunt 2: Verslag bestuur MA-Kamer, over dit agendapunt kon niet gestemd worden.
Agendapunt 3: Goedkeuring financieel verslagUitgebrachte stemmen:  Voor 85,71%, Tegen 0,00%; Blanco: 14,29%